Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3682

Tytuł:

porozumienie Burmistrza Miasta Sompolno; Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-28
Organ wydający:Burmistrz Miasta Sompolno; Wojewoda Wielkopolski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3682
Hasła:porozumienia Wojewody,cmentarze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 3682

POROZUMIENIE z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawarte między: Wojewodą Wielkopolskim, reprezentowanym przez Wicewojewodę Wielkopolskiego ? Przemysława Pacię, zwanym dalej ?Wojewodą? , a Gminą Sompolno, zwaną w treści Porozumienia ?Gminą?, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Sompolno ? Andrzeja Kossowskiego na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. 1936 r. Nr 85 poz. 595) § 1. 1. Wojewoda powierza, a Gmina przyjmuje do wykonania zadanie wynikające z ustawy z 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. nr 39, poz. 311 ze zm.) polegające na utrzymaniu grobów i kwater wojennych na obszarze Gminy. 2. Do zakresu zadania, o którym mowa w ust. 1, należy: 1) utrzymanie porządku i czystości na grobach i kwaterach wojennych; 2) pielęgnacja zieleni na grobach i kwaterach wojennych; 3) bieżąca konserwacja nagrobków i pomników na grobach i kwaterach wojennych; 4) renowacja grobu (mogiły zbiorowej) Powstańców Styczniowych na cmentarzu parafialnym w Sompolnie przy ul. Cmentarnej; 5) współpraca z właściwym Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w zakresie opieki nad grobami i kwaterami wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków; 6) prowadzenie ksiąg pochowanych oraz dokonywanie wpisów do imiennej ewidencji pochowanych przy współpracy z Wojewodą. 3. Gmina zapewnia opracowanie zakresu prac wraz z kosztorysem, nadzór techniczny oraz wykonawstwo zadania wymienionego w ust. 1. § 2. Gmina zobowiązuje się do wykonania zadania wymienionego w § 1 Porozumienia, w ramach przekazanych jej środków finansowych, z zachowaniem zasad określonych właściwymi przepisami.


12:35:49

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3682

§ 3. 1. Na realizację zadania objętego Porozumieniem Wojewoda w roku 2012 przekaże Gminie dotację w wysokości 2.900 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych ). 2. Przekazanie środków finansowych nastąpi w terminie 60 dni od dnia podpisania niniejszego Porozumienia. 3. Opóźnienie w terminach uruchomienia dotacji przez Wojewodę może nastąpić jedynie z przyczyn niezależnych od Wojewody. O przyczynach takiego opóźnienia Gmina zostanie powiadomiona w formie pisemnej. 4. Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie określonym w art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.). § 4. 1. Wojewoda ma prawo kontroli prawidłowości wykonania zadania objętego Porozumieniem. 2. W ramach prawa do kontroli Gmina jest zobowiązana udzielić Wojewodzie wszystkich informacji dotyczących wykonywania Porozumienia oraz zapewnić przedstawicielowi Wojewody przeprowadzenie kontroli, w tym wgląd do dokumentacji z prawem żądania kopii dokumentów. 3. O zamierzonej kontroli Wojewoda zobowiązany jest powiadomić Gminę, na co najmniej 3 dni robocze przed jej rozpoczęciem. 4. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacją zadania objętego Porozumieniem i w tym zakresie ma prawo wydawania wytycznych określających kierunki i zasady realizacji zadania powierzonego porozumieniem oraz żądania wyjaśnień i sprawozdań z przebiegu wykonania powierzonego zadania, a także dokonywania okresowych ocen. § 5. 1. Termin wykorzystania dotacji oraz termin wykonania zadania strony ustalają na dzień 31 grudnia 2012 roku. 2. Końcowe rozliczenie środków wykorzystanych na zadanie ujęte w § 1 za rok 2012 Gmina przedłoży Wojewodzie do dnia 9 stycznia 2013 roku oraz zwróci niewykorzystane środki w terminie do dnia 15 stycznia 2013 na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: NBP Oddział w Poznaniu Nr 98 1010 1469 0005 8913 9130 0000. 3. Od kwot dotacji zwróconych po terminie, określonym w ust. 2, nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji. 4. Do rozliczeń, o których mowa w ust. 1 Gmina załącza uwierzytelnione kserokopie następujących dokumentów: 1) zlecenia, 2) faktury lub rachunki, 3) umowy, 4) dokumenty przetargowe, 5) kosztorysy, 6) opisy wykonanych prac, 7) protokoły odbioru, 5. Gmina zobowiązuje się przy realizacji zadania do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). 6. Wymienione w ust. 4 dokumenty Gmina przekaże do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. § 6. 1. Porozumienie zawarte zostaje na okres do dnia 31 grudnia 2012 r. 2. Każda ze stron może rozwiązać Porozumienie za dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego. trzymiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 3682

3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień Porozumienia lub nienależytego wykonywania obowiązków, druga strona ma prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia, poprzez oświadczenie złożone na piśmie. § 7. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 8. 1. W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) i ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 ze zm.). § 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez wszystkie strony. § 10. 1. Porozumienie sporządzono w wersji cyfrowej. 2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. z up. Wojewody Wielkopolskiego Wicewojewoda Wielkopolski (-) Przemysław Pacia Burmistrz Miasta (-) Andrzej Kossowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.78.2499

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2011r. w sprawie powierzenia Miastu Kałuszyn obowiązku utrzymania grobów utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Kałuszyn

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.72.11

  porozumienie nr 9 Wojewody Podlaskiego z dnia 18 marca 2010r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.75.11

  porozumienie nr 2 Wojewody Podlaskiego z dnia 18 marca 2010r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych połozonych na terenie Miasta

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.72.11

  porozumienie nr 10 Wojewody Podlaskiego z dnia 18 marca 2010r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.72.11

  porozumienie nr 4 Wojewody Podlaskiego z dnia 18 marca 2010r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych połozonych na terenie Gminy

zamów dokument

Porady prawne

 • Zwrot opłaty za utrzymanie grobu

  Dwa miesiące temu uiściłem opłatę na kolejne 20 lat za miejsce pod grobem rodziców moich znajomych, którzy przebywają na stałe za granicą. W międzyczasie jednak (...)

 • Definicja zadań publicznych

  Jaka jest definicja zadań publicznych? Gdzie można ją znaleźć?

 • Cmentarze komunalne

  Czy zarządca cmentarza komunalnego ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania za zniszczony nagrobek który uległ uszkodzeniu na skutek spadających gałęzi. Czy też jestem (...)

 • Warunki budowy grobowca

  Czy istnieje ustawa regulująca warunki budowy grobowca: np. grubość ścian, szerokość, teren?

 • Środki wychowania i utrzymania - alimentacja

  Co oznaczają środki wychowania, środki utrzymania na tle przepisów dot. alimentacji?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3681

  uchwała nr XVII/142/2012 Rady Gminy Krzymów z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Krzymów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3680

  uchwała nr XVI/135/12 Rady Gminy Krzymów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Krzymów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3679

  uchwała nr XVII/130/2012 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie: zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3678

  uchwała nr XVI/134/12 Rady Gminy Krzymów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Krzymów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3677

  uchwała nr XXIII/121/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie: zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.