Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3700

Tytuł:

uchwała nr XXIII/153/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej we wsi Lubochnia ? działki nr 369 ÷ 381.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Gniezno
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3700
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 września 2012 r. Poz. 3700

UCHWAŁA NR XXIII/153/2012 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej we wsi Lubochnia ? działki nr 369 ÷ 381. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Gniezno uchwala, co następuje: § 1. 1) Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej we wsi Lubochnia ? działki nr 369 ÷ 381 zwany dalej ?planem?, stwierdzając zgodność planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniezno, uchwalonego uchwałą nr 119/XI/2000 z dnia 28 lutego 2000 r. ze zmianami. 2) Załączniki do uchwały stanowią: a) część graficzna planu w skali 1:1000, zwana dalej ?rysunkiem planu? - załącznik nr 1; b) rozstrzygnięcie Rady Gminy Gniezno o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2; c) rozstrzygnięcie Rady Gminy Gniezno o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3. 3) Granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu. § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) działce ? należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 2) nieprzekraczalnej linii zabudowy ? należy przez to rozumieć linię ograniczającą teren, na którym dopuszcza się usytuowanie budynków; 3) powierzchni zabudowy ? należy przez to rozumieć sumę powierzchni terenu wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku w stanie wykończonym; 4) szyldzie ? należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności; 5) tablicy informacyjnej ? należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej; 6) urządzeniu reklamowym ? należy przez to rozumieć nośnik reklamowy trwale związany z gruntem lub zamontowany na elewacji budynku, wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami.


09:53:54

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3700

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów: tereny rekreacji indywidualnej oraz zieleni krajobrazowej, oznaczone symbolami 1Mri/ZK i 2Mri/ZK; § 4. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) zakaz wykonywania ogrodzeń pełnych od strony dróg; 2) zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych; 3) nakaz lokalizacji zabudowy w obszarze ograniczonym przez ustalone nieprzekraczalne linie zabudowy; 4) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych; § 5. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących - zawsze oraz potencjalnie - znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem inwestycji celu publicznego, w rozumieniu przepisów odrębnych; 2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na siedliska przyrodnicze, siedliska gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczony został obszar Natura 2000 ?Pojezierze Gnieźnieńskie? PLH300026, w granicach którego położone są działki o nr ewid. 369 ÷ 381; 3) nakaz ochrony zlewni i wód powierzchniowych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 4) nakaz zachowania na terenach Mri/ZK dopuszczalnych poziomów hałasu wymaganych dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi; § 6. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, ustala się obowiązek prowadzenia badań archeologicznych podczas realizacji inwestycji, w obrębie wykopów budowlanych. Inwestor winien uzyskać pozwolenie na badania archeologiczne przed otrzymaniem pozwolenia na budowę. § 7. Nie wyznacza się terenów, dla których należy ustalać wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. § 8. Dla terenów 1Mri/ZK-2Mri/ZK ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : 1) dopuszczenie lokalizacji na jednej działce jednego budynku rekreacji indywidualnej; 2) maksymalną powierzchnię zabudowy ? 15% powierzchni działki; 3) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego ? 70% powierzchni działki; 4) posadowienie posadzki parteru budynków nie wyżej niż 0,5 m nad poziomem terenu; 5) zakaz zmiany ukształtowania powierzchni terenu; 6) zakaz podpiwniczenia budynku; 7) wysokość budynku rekreacji indywidualnej nie więcej niż 6,0 m do kalenicy i nie więcej niż 1 kondygnacja nadziemna; 8) dachy strome o kącie nachylenia połaci dachowych 20??35?; 9) zastosowanie dachówki lub materiału dachówkopodobnego; 10) lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych tylko w obrębie działki w ilości minimum 1 miejsca na działkę. § 9. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych ustala się nakaz ochrony terenów Natura 2000 ?Pojezierze Gnieźnieńskie? PLH300026. § 10. 1) Nie określa się terenów, które wymagają scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych. 2) Dla terenów Mri/ZK ustala się minimalną powierzchnię działki 480m2.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 3700

§ 11. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących pogorszyć istniejące stosunki wodne na działkach sąsiednich. § 12. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 1) w zakresie systemów komunikacji obsługę komunikacyjną terenu 1Mri/ZK z drogi gminnej ? działka o nr ewid. 150 oraz terenu 2Mri/ZK z drogi gminnej ? działka o nr 150 poprzez drogę wewnętrzną - działka o nr 398, będących poza obszarem opracowania planu; 2) w zakresie zaopatrzenia w wodę: a) podłączenie do istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej na zasadach określonych przez gestora sieci, b) nakaz wyposażenia sieci wodociągowej w niezbędne elementy ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 3) odprowadzanie ścieków bytowych: a) docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej; b) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszczenie stosowania indywidualnych szczelnych zbiorników bezodpływowych, z których ścieki będą regularnie wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika do oczyszczalni ścieków; c) dopuszczenie lokalizacji zbiorczych, indywidualnych szczelnych zbiorników bezodpływowych, obsługujących więcej niż jedna działkę; d) zakaz stosowania indywidualnych oczyszczalni ścieków. 4) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych: - z połaci dachowych bezpośrednio na terenie działek; 5) dopuszczenie budowy sieci gazowej, na warunkach określonych przez gestora sieci; 6) nakaz stosowania przy pozyskiwaniu ciepła dla celów grzewczych i technologicznych paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi spalanych w urządzeniach o wysokim stopniu sprawności z dopuszczeniem wykorzystania źródeł energii odnawialnej; 7) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej; 8) zakaz lokalizacji nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych; 9) nakaz magazynowania segregowanych odpadów komunalnych w pojemnikach na posesji i zagospodarowanie ich zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno i przepisami odrębnymi; 10) nakaz zagospodarowania mas ziemnych pochodzących z wykopów na terenie własnej działki lub wywóz na miejsce wskazane przez odpowiednie służby gminne.


§ 13. Nie ustala się sposobów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów. § 14. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 15%. § 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. § 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady (-) Marek Słomczewski

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?4?

Poz. 3700

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?5?

Poz. 3700

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/153/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2012 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY REKREACYJNEJ WE WSI LUBOCHNIA - DZIAŁKI NR 369-381 Przedmiotowy projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 17 lutego 2012 r. do 12 marca 2012 r. W dniu 12 marca 2012 r. odbyła się dyskusja publiczna. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) uwagi były przyjmowane do dnia 27 marca 2012 r. W ustawowym terminie nie wniesiono żadnych uwag, w związku z czym Rada Gminy Gniezno nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?6?

Poz. 3700

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/153/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2012 r. ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY GNIEZNO O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Gniezno, rozstrzyga co następuje: § 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zadania własne gminy. § 2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z Nr 157, poz. 2140 z późn. zm.) i jest ujmowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gniezno. § 3. W przedmiotowym przypadku na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie występują tereny, dla których przewiduje się inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, należące do zadań własnych gminy.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3686

  uchwała nr XXIV/171/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skiereszewo ? działki nr 80, 83 i 84

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.200.2

  uchwała nr XXXV/208/09 Rady Gminy Radziłów z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy miejscowości Słucz

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.57.54

  uchwała nr XXVI/251/09 Rady Miasta Supraśl z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Sobolewo

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/201/10 Rady Gminy Zabór z dnia 29 marca 2010r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Zabór, gmina Zabór, woj. lubuskie (działki o numerach ewid.: 261, 260, 249 i 248)

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.11.272

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.0911/16/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 15 lutego 2010r. dotyczące uchwały Rady Gminy w Wadowicach Górnych Nr XXXVI/189/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-rekreacyjnej w Grzybowie .

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3699

  uchwała nr IX/63/2012 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Dziadkówko dz. nr 28 gm. Mieleszyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3698

  zarządzenie nr 563/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Obrzycko

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3697

  uchwała nr XXV/147/2012 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Powiatu Grodziskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3696

  sprawozdanie Wójta Gminy Kamieniec z dnia 26 marca 2012r. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy KAMIENIEC za rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3695

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 28 sierpnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pakosław przeprowadzonych w dniu 26 sierpnia 2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.