Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.661

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.16.2012.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2012r. orzekąjace nieważność uchwały Nr XII/126/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie reorganizacji osiedli samorządowych na obszarze miasta Murowana Goślina oraz nadania im statutów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-01-25
Organ wydający:Wojewoda Wielkopolski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 661
Hasła:

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

?

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 stycznia 2012 r. Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) orzekam nieważność uchwały Nr XII/126/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie reorganizacji osiedli samorządowych na obszarze miasta Murowana Goślina oraz nadania im statutów - ze względu na istotne naruszenie prawa. Uzasadnienie Uchwała Nr XII/126/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie reorganizacji osiedli samorządowych na obszarze miasta Murowana Goślina oraz nadania im statutów została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 27 grudnia 2011 r. Powyższą uchwałę podjęto na podstawie art. 5 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz na podstawie § 1 pkt 5 Statutu Miasta i Gminy Murowana Goślina po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, co następuje . Na sesji w dniu 19 grudnia 2011 r. Rada Miejska w Murowanej Goślinie podjęła uchwałę Nr XII/126/2011 w sprawie reorganizacji osiedli samorządowych na obszarze miasta Murowana Goślina oraz nadania im statutów. W wyniku przeprowadzonego postępowania nadzorczego stwierdzono, że liczne postanowienia uchwały zostały podjęte z istotnym naruszeniem prawa, powodując konieczność stwierdzenia przez organ nadzoru nieważności uchwały w całości. Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym organem uchwałodawczym w osiedlu jest rada. Natomiast organem wykonawczym jest zarząd. Na czele zarządu stoi zaś przewodniczący (ust. 2). Zgodnie natomiast z zapisami art. 37 ust. 4 statut osiedla może ustalić, że w osiedlu organem uchwałodawczym jest ogólne zebranie mieszkańców. Ogólne zebranie mieszkańców wybiera zarząd osiedla, na zasadach określonych w art. 36 ust. 2 ww. ustawy, tzn. w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania. A zatem ustawodawca wyraźnie określił organy osiedla: rada (ogólne zebranie mieszkańców) i zarząd, chociaż nie sprecyzował zakresu ich działania. Nie określił też kompetencji przewodniczącego zarządu. W przedmiotowej uchwale rada miejska błędnie ustaliła, że jednym z organów osiedla, obok zebrania mieszkańców jest przewodniczący, który jest organem wykonawczym osiedla (§ 4 ust. 1 oraz § 5 ust. 3 załączników nr 1-6 do uchwały). Natomiast ustawa o samorządzie gminnym nie przewiduje powstania w osiedlu jednoosobowego organu wykonawczego.


Public key:

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?2? Poz. 661 ?

Wobec uznania przewodniczącego za organ osiedla, w dalszych postanowieniach uchwały rada gminy wyposażyła przewodniczącego w uprawnienia przysługujące zarządowi osiedla, co stanowi rażące naruszenie prawa (§ 11 pkt 4, 8, 10, 11, 14, załączników nr 1-6 do uchwały). Ponadto Rada Miejska w Murowanej Goślinie określiła zarząd jako organ wspomagający przewodniczącego i pełniący funkcje o charakterze doradczym i opiniodawczym (§ 4 ust. 2, § 5 ust. 4 załączników nr 1-6 do uchwały). Natomiast zgodnie z art. art. 37 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym to zarząd w osiedlu pełni funkcję wykonawczą. Pamiętać należy, że przepisy ustaw dotyczące organów jednostek pomocniczych mają charakter bezwzględnie wiążący i rada nie może postanowić w statucie o utworzeniu w osiedlu innych organów niż wymienione w ustawie. Redakcja art. 37 ustawy o samorządzie gminnym nie pozostawia żadnego ?luzu decyzyjnego?, umożliwiającego radzie gminy odmienne kształtowanie organów w osiedlu i ich kompetencji (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 marca 1992 r. SA/Wr 238/92). Biorąc powyższe argumenty pod uwagę orzeczono jak w sentencji. Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. Wojewoda Wielkopolski (-) Piotr Florek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1538

  uchwała nr XIII/135/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: reorganizacji osiedli samorządowych na obszarze miasta Murowana Goślina oraz nadania im statutów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1321

  uchwała nr XII/126/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie: reorganizacji osiedli samorządowych na obszarze miasta Murowana Goślina oraz nadania im statutów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.268

  uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w miejscowościach: Murowana Goślina, Mściszewo, Rakownia, Kamińsko, przedłużeniu istniejącej ulicy Jęczmiennej w Mściszewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.140.2227

  uchwała nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 kwietnia 2011r. uchylenia uchwały nr XXI/219/2004 dotyczącej obrotu i zasad używania materiałów pirotechnicznych na terenie Gminy Murowana Goślina

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.920

  uchwała nr XVIII/301/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Murowana Goślina

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.660

  uchwała nr XV/76/11 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 grudnia 2011r. Akt o likwidacji świetlicy wiejskiej w Czeszewie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.659

  uchwała nr XVI/131/11 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czempiń.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.658

  uchwała nr XII/83/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.657

  uchwała nr XVI/95/2012 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/79/2011 w sprawie poboru inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.656

  uchwała nr XV/88/2011 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.