Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.716

Tytuł:

uchwała Nr XIII/107/2012 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miejska w Cedyni
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 716
Hasła:odpady

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 716

UCHWAŁA NR XIII/107/2012 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia 24 lutego 2012 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych. Na postawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495; Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1464; Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 47, poz. 278; z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 897, Nr 230, poz. 1373) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1475; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Miejska w Cedyni uchwala, co następuje: § 1. Ustala się maksymalne stawki opłat (brutto) ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Cedynia, za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych: 1) za odebranie 1m3 odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zbieranie, transport i składowanie odpadów) - 67,41 zł + 8%VAT tj. 72,80 zł; 2) za odebranie 1m3 nieczystości ciekłych (opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych do oczyszczalni) - 18,13 zł + 8%VAT tj. 19,58 zł. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cedyni. § 3. Traci moc uchwała Nr V/39/2011 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 28 kwietnia 2011 r. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni Leon Ślawski

Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/28/11 Rady Gminy Sawin z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.166.4848

  uchwała nr XXV/98/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIII/291/08 Rady Miaskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1395

  uchwała nr XIII/77/2012 Rady Gminy Granowo z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i odbioru nieczystości ciekłych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/50/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Obowiązek posiadania śmietnika

  Czy jest jakiś przepis nakazujący posiadanie pojemnika na śmieci? Interesuje mnie czy rolnik (gospodarz rolny) powinien posiadać pojemnik na śmieci i czy za brak jego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.715

  obwieszczenie Nr XV/124/12 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Koszalińskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.714

  uchwała Nr XV/118/12 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.713

  zestawienie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 19 marca 2012 r. dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Miasto Szczecinek

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.712

  informacja Nr OSZ-4110-8(3)/2012/3795/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 marca 2012 r. o podmiocie starającym się o koncesję.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.711

  uchwała Nr XXI/171/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście (rejon ul. Jarosława Dąbrowskiego, Piastowskiej i Konstytucji 3 Maja).

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.