Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.717

Tytuł:

uchwała Nr XIV/79/2012 Rady Gminy Krzęcin z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie określenia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzęcin w roku 2012?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Gminy Krzęcin
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 717
Hasła:zwierzęta

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 717

UCHWAŁA NR XIV/79/2012 RADY GMINY KRZĘCIN z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie określenia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzęcin w roku 2012?. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281), w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002; z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz. 1482; z 2006 r. Nr 249, poz. 1830; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668 i Nr 92, poz. 753; z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 79, poz. 668; z 2011 r. Nr 230, poz. 1373), po zaopiniowaniu przez podmioty wymienione w art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt, uchwala się: Rozdział 1 Postanowienia ogólne § 1. 1. Program zapobiegania bezdomności zwierząt domowych, określa obowiązki gminy oraz osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Krzęcin. 2. Uchwała ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt domowych, w tym w szczególności do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych gminy. 3. Środki finansowe przeznaczone na realizację w/w programu w 2012 r. zostały zabezpieczone w budżecie gminnej jednostki organizacyjnej Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie w wysokości 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). § 2. Celem niniejszej uchwały jest: 1) zapobieganie bezdomności psów i kotów; 2) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu psów i kotów; 3) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego; 4) edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach psów i kotów; 5) popularyzacja form utrzymania i hodowli psów oraz kotów; 6) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt. § 3. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o: 1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Krzęcin; 2) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Krzęcin;


Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?2? Poz. 717 ?

3) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, ze zm.). Rozdział 2 Zapobieganie bezdomności psów i kotów § 4. 1. Gmina zapewnia właścicielom psów i kotów dofinansowanie kosztów sterylizacji samic lub kastracji samców w wysokości nie większej niż 50%. 2. Określa się następujące zasady dofinansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1: 1) urząd w drodze zapytania o cenę wyłania lekarza weterynarii, z którym zawierana jest umowa na dokonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji dofinansowywanych z budżetu gminy; 2) właściciel chcąc poddać zabiegowi posiadane zwierze zgłasza się do lekarza weterynarii, z którym gmina ma zawartą umowę na świadczenie usług, w celu przeprowadzenia zabiegu; 3) właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu, a na warunkach określonych w umowie gmina pokrywa pozostałe 50% kosztów zabiegu lekarzowi weterynarii; 4) zabiegi sterylizacji lub kastracji dofinansowywane są tylko właścicielom psów i kotów, którzy są mieszkańcami gminy oraz, w przypadku psów, dopełnili obowiązków, o których mowa w § 9 ust. 4 tejże uchwały. § 5. 1. Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia ślepych miotów psów lub kotów. 2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1: 1) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta do piątego dnia życia, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli; 2) zabieg uśpienia na zasadach określonych w ust. 2 pkt 1 przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii, z którym gmina zawarła umowę na świadczenie usługi usypiania ślepych miotów psów i kotów; 3) gmina dokonuje zapłaty lekarzowi weterynarii za czynności opisane w niniejszym paragrafie, zgodnie z warunkami określonymi w umowie; 4) zabiegi uśpienia ślepych miotów psów i kotów dofinansowywane są wyłącznie właścicielom zwierząt, którzy są mieszkańcami gminy. § 6. 1. Za poszukiwanie nowych właścicieli dla psów i kotów odpowiadają ich dotychczasowi właściciele. 2. Gmina może wspierać poszukiwania nowych właścicieli dla psów i kotów poprzez: 1) organizowanie festynów w czasie których będą przeprowadzone aukcje psów i kotów, w tym również bezdomnych; 2) prowadzenie, za pomocą mediów, akcji edukacyjnych zachęcających do opieki nad bezdomnym psem lub kotem. § 7. 1. W celu rozwiązania problemu bezdomności psów i kotów na terenie Gminy, przewiduje się prowadzenie współpracy z osobami oraz instytucjami zajmującymi się opieką nad bezdomnymi zwierzętami w celu ich umieszczenia w przystosowanym do tego celu schronisku dla zwierząt. 2. Jako podstawowe formy współpracy, o której mowa w ust. 1, zakłada się: 1) dofinansowanie osób lub instytucji sprawujących opiekę nad bezdomnymi psami i kotami; 2) prowadzenie wspólnych akcji zmierzających do zapewnienia bezdomnym psom i kotom właścicieli; 3) wymianę informacji na temat porzuconych oraz źle traktowanych zwierząt w celu dochodzenia od ich właścicieli należytej opieki nad posiadanymi zwierzętami. § 8. 1. Bezdomność psów i kotów jest likwidowana również poprzez wyłapywanie zwierząt bezdomnych, które uciekły, zbłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały. 2. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie gminy zajmuje się Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie. 3. W celu umieszczenia bezdomnych zwierząt w wybranym schronisku, Zespół, o którym mowa wyżej, zawiera umowę określająca warunki i zasady ich pobytu, w tym obowiązkową sterylizację albo kastrację.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?3? Poz. 717 ?

Rozdział 3 Obowiązki właścicieli psów i kotów. § 9. 1. Każdy, kto posiada psa lub kota i rezygnuje z faktu jego dalszego utrzymywania, musi dążyć do tego, aby w nowym miejscu zwierzę było należycie pielęgnowane. 2. Zabronione jest pozostawienie psa lub kota bez zapewnienia mu opieki, jego porzucenie lub narażenie na niehumanitarne traktowanie. § 10. 1. Osoby, prowadzące hodowlę lub utrzymujące psy o masie ciała większej niż 20 kg oraz psy ras uznanych za rasy agresywne, zobowiązane są utrzymać te psy w warunkach i w sposób nie zagrażający ludziom i zwierzętom. 2. Osoby utrzymujące lub hodujące psy, o których mowa w ust. 1 zobowiązane są do: 1) umieszczenia psów w kojcach lub wybiegach, które uniemożliwiają wydostanie się zwierzęcia w niekontrolowany sposób, przy czym obiekty te muszą: a) posiadać zadaszenie lub odpowiednio wysokie ogrodzenie uniemożliwiające wydostanie się zwierzęcia poza teren posesji, b) posiadać zamki i zamknięcia uniemożliwiające otwarcie zagrody przez osoby nieupoważnione lub psa, c) być wykonane z materiału uniemożliwiającego zwierzęciu jego połamanie, przerwanie, przegryzienie lub zniszczenie w inny sposób; 2) umieszczenia tablicy ostrzegawczej o agresywnym psie na furtce prowadzącej do posesji lub na drzwiach prowadzących do mieszkania, gdzie trzymany jest taki pies.


3. Osoby wyprowadzające psy ras uznanych za agresywne poza miejscem gdzie stale są utrzymywane, mają obowiązek bezwzględnego zakładania psom kagańców a w miejscach publicznych utrzymywania ich na smyczy. 4. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m. 5. Przepis ust. 4 nie ma zastosowania w stosunku do psów ras uznanych za agresywne, ponieważ psy tych ras muszą być utrzymywane w sposób określony w ust. 2 pkt 1. § 11. 1. Osoba posiadająca psa lub kota jest zobowiązana dbać o należyty stan jego zdrowia, a zwłaszcza szczepić przeciwko chorobom podlegającym obowiązkowi zwalczania. 2. Właściciel albo osoba, u której przebywa pies, ma obowiązek posiadania aktualnego zaświadczenia potwierdzającego przeprowadzenie szczepień zwierzęcia przeciwko wściekliźnie. 3. Wszystkie zabiegi lekarsko-weterynaryjne przeprowadzone na zwierzęciu powinny być potwierdzone w specjalne w tym celu prowadzonej książce zdrowia zwierzęcia. § 12. 1. Zabrania się wypuszczania psów, poza miejsce ich stałego przebywania (mieszkanie, kojec, zagroda, posesja), bez opieki właściciela lub innego opiekuna. 2. W miejscach publicznych pies może przebywać jedynie na smyczy. 3. Właściciel lub opiekun wyprowadzający psa w miejsce publiczne zobowiązany jest do sprzątania stałych odchodów pozostawionych przez zwierzę. § 13. 1. Osoby utrzymujące psy lub koty w zabudowie wielorodzinnej mają obowiązek utrzymywać te zwierzęta w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć pozostałym lokatorom uciążliwość wynikającą z tego faktu, a zwłaszcza: 1) wyprowadzać z mieszkania psa lub kota na smyczy lub w inny sposób ograniczający jego swobodne poruszanie się na korytarzach i klatkach schodowych; 2) sprzątać wszystkie nieczystości i nieporządek pozostawiony w budynku mieszkalnym przez posiadane zwierzę; 3) podczas wyprowadzania na spacer uciszać psy szczekające na korytarzach i klatkach schodowych; 4) nie wyprowadzać psów na tereny placów zabaw dla dzieci. 2. Każda osoba, która zauważy bezpańskiego psa lub kota wałęsającego się w miejscach publicznych jest zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie, ul. Tylna 7, pokój nr 14, telefon. (95) 765 51 06.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?4? Poz. 717 ?

Rozdział 4 Bezdomność pozostałych zwierząt § 14. 1. Gmina zobowiązana jest do zapewnienia całodobowej opieki dla zwierząt gospodarskich, odebranych właścicielom z różnych powodów, poprzez podpisanie stosownej umowy z osobą, która zapewni właściwe warunki dalszego ich bytowania. 2. Wyłonienie i zawarcie stosownej umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 1, należy do zadań Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie. 3. Koszty opieki, o której mowa w ust. 1, pokrywa gmina. 4. Gmina poprzez umowę z lekarzem weterynarii zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych i dzikich. 5. Gmina pokrywa koszty zabiegów weterynaryjnych i eutanazji lekarzowi weterynarii zgodnie z warunkami określonymi w umowie na świadczenie usług określonych w ust. 3. Rozdział 5 Edukacja § 15. 1. Wprowadza się działania edukacyjne, których zadaniem jest podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców gminy w zakresie obowiązków jaki ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących psy albo koty. 2. Do działań, które będzie wykonywać gmina w zakresie realizacji postanowień ust. 1, należy wydawanie ulotek i plakatów propagujących odpowiednie warunki utrzymania psów i kotów. § 16. 1. Poza działaniami określonymi w § 14 wprowadza się edukację dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę. 2. Jako podstawowe formy edukacji, o której mowa w ust. 1, przewiduje się: 1) organizowanie konkursów plastycznych i konkursów wiedzy poświęconych wzajemnemu współżyciu człowieka i zwierząt; 2) organizowanie pogadanek i spotkań z osobami hodującymi psy i koty; 3) organizowanie wyjazdów do schronisk dla bezdomnych zwierząt; 4) aktywowanie wolontariatu na rzecz prowadzenia opieki nad bezdomnymi psami lub kotami; 5) nawiązanie współpracy przez gminne placówki oświaty nad organizacjami, których statutowa działalność związana jest z opieką nad zwierzętami; 6) inicjowanie i wspieranie akcji propagujących opiekę (w tym dokarmianie) nad wolno żyjącymi zwierzętami, zwłaszcza kotami. § 17. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. § 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Krzęcin Mariusz Bodnar
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2753

  uchwała nr XXII / 252 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1148

  uchwała Nr XVI/152/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzany w 2012 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/79/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puławy Nr XIV/72/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1550

  uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerzno.

 • DZ. URZ. 2012.2255

  uchwała nr XV/89/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2012 rok"

zamów dokument

Porady prawne

 • Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

  Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki (...)

 • Znęcanie się nad zwierzętami

  Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi (...)

 • Kopanie psa

  Mam nieszczęście mieszkać na parterze, przed balkonem którego wyprowadzane przez wlaścicieli psy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Nie pytam, co im grozi, bo (...)

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.716

  uchwała Nr XIII/107/2012 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.715

  obwieszczenie Nr XV/124/12 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Koszalińskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.714

  uchwała Nr XV/118/12 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.713

  zestawienie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 19 marca 2012 r. dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Miasto Szczecinek

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.712

  informacja Nr OSZ-4110-8(3)/2012/3795/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 marca 2012 r. o podmiocie starającym się o koncesję.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.