Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.719

Tytuł:

uchwała Nr XIX/194/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Linowno.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miejska w Drawsku Pomorskim
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 719
Hasła:sołectwa

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 719

UCHWAŁA NR XIX/194/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Linowno.

Na podstawie art. 48 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje: § 1. Zmienia się uchwałę Nr XVII/166/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie statutu sołectwa Linowno (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 144), w której uchyla się §19 ust.1. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Czesław Faliński

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.720

  uchwała Nr XIX/199/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Nętno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.22.477

  uchwała nr XLVIII/412/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie stałych obwodów głosowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.128.2340

  uchwała Nr XIII/122/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 września 2011 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Drawsku Pomorskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.51.1295

  uchwała nr XXXVI/306/2009 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Drawsko Pomorskie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.22.475

  uchwała nr XLVIII/405/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.718

  uchwała Nr XIV/84/2012 Rady Gminy Krzęcin z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Krzęcin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.717

  uchwała Nr XIV/79/2012 Rady Gminy Krzęcin z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie określenia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzęcin w roku 2012?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.716

  uchwała Nr XIII/107/2012 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.715

  obwieszczenie Nr XV/124/12 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Koszalińskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.714

  uchwała Nr XV/118/12 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.