Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.722

Tytuł:

uchwała Nr XII/ 96 /2012 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 24 lutego 2012 r. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Powiatu w Wałczu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 722
Hasła:regulaminy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722

UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU z dnia 24 lutego 2012 r.

określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 698, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706; z 2011 r. Nr 149, poz. 887) - Rada Powiatu w Wałczu uchwala, co następuje: § 1. Określa się rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Wałecki korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania, w formie regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wałeckiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14. dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas


Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?2? Poz. 722 ?

Załącznik do uchwały Nr XII/96/2012 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 24 lutego 2012 r. Regulamin przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Wałecki DZIAŁ I Postanowienia ogólne § 1. Regulamin świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Wałecki, zwany dalej regulaminem, określa rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania. § 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) szkole - rozumie się przez to szkołę lub placówkę, o której mowa w art. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałecki; 2) nauczycielu - rozumie się przez to pracownika szkoły, o której mowa w pkt 1, podlegającego ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), a także nauczyciela po przejściu z takiej szkoły na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. DZIAŁ II Rodzaje świadczeń § 3. 1. Świadczenia przyznawane są w formie bezzwrotnego zasiłku pieniężnego na pokrycie wydatków związanych ze stanem zdrowia nauczyciela, a w szczególności: 1) zwiększonych kosztów leczenia spowodowanych ciężką lub przewlekłą chorobą nauczyciela; 2) kosztów korzystania z pomocy specjalistycznej; 3) kosztów zakupu sprzętu do rehabilitacji, korekcji, w tym szkieł korekcyjnych; 4) kosztów usług protetyki dentystycznej; 5) kosztów leczenia w szpitalu uzdrowiskowym; 6) kosztów koniecznych działań o charakterze profilaktycznym w zakresie szczepień ochronnych. 2. Wysokość zasiłku pieniężnego, o którym mowa w ust. 1 uzależniona jest od sytuacji materialnej i życiowej nauczyciela, a w szczególności: 1) stanu zdrowia nauczyciela i przebiegu jego choroby; 2) wysokości poniesionych albo ponoszonych przez nauczyciela kosztów leczenia; 3) sytuacji materialnej członków rodziny nauczyciela pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. DZIAŁ III Warunki i sposób przyznawania świadczeń § 4. 1. Zasiłek pieniężny może być przyznany raz w roku budżetowym z zastrzeżeniem ust. 2. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zasiłek pieniężny może być przyznany dwa razy w roku budżetowym. § 5. 1. Warunkiem przyznania zasiłku pieniężnego jest złożenie wniosku na druku, stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. 2. Wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego nauczyciel składa do Zarządu Powiatu w Wałczu za pośrednictwem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w terminie do dnia 30 maja lub 20 listopada danego roku budżetowego.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?3? Poz. 722 ?

3. Wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego powinien zawierać informację o sytuacji materialnej i życiowej nauczyciela oraz o sytuacji materialnej członków rodziny nauczyciela pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. 4. Do wniosku o przyznanie zasiłku pieniężnego należy dołączyć: 1) aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela; 2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (faktury, rachunki, paragony kasowe wraz z oświadczeniem, że dane koszty zostały poniesione przez nauczyciela na usługi, leki lub inne środki zakupione do osobistego wykorzystania); 3) zaświadczenie o wysokości dochodu brutto z zakładu pracy nauczyciela z ostatnich 3 miesięcy; emeryci i renciści - ostatni odcinek z emerytury lub renty; 4) zaświadczenie o wysokości dochodu brutto z zakładu pracy członków rodziny nauczyciela pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym z ostatnich 3 miesięcy; emeryci i renciści - ostatni odcinek z emerytury lub renty. 5. Wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego, do którego nie dołączono dokumentów, o których mowa w ust. 4 Zarząd Powiatu w Wałczu pozostawia bez rozpoznania. § 6. 1. Rozpoznanie wniosku o przyznanie zasiłku pieniężnego oraz rozstrzygnięcie o przyznaniu tego zasiłku i jego wysokości należy do Zarządu Powiatu w Wałczu. 2. Wnioski o przyznanie zasiłku pieniężnego rozpoznawane będą dwa razy w roku. 3. Zarząd Powiatu w Wałczu powiadamia nauczyciela o przyznaniu bądź odmowie przyznania zasiłku pieniężnego w formie pisemnej. Odmowa przyznania zasiłku pieniężnego zawiera uzasadnienie. 4. Przyznany zasiłek pieniężny przekazany zostanie w sposób wskazany we wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia nauczyciela o przyznaniu zasiłku pieniężnego. 5. Rozstrzygnięcie Zarządu Powiatu w Wałczu, o którym mowa w ust. 1 jest ostateczne. 6. Zarząd Powiatu w Wałczu prowadzi rejestr wniosków o przyznanie zasiłku pieniężnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu. DZIAŁ IV Postanowienia końcowe § 7. Środki pieniężne niewykorzystane w danym roku budżetowy nie przechodzą na rok następny.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?4? Poz. 722 ?

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Wałecki

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?5? Poz. 722 ?

Załącznik nr 2 do regulaminu świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Wałecki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2974

  uchwała nr XVI/91/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5845

  uchwała nr 125/XXII/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5662

  uchwała nr XIV.151.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.41.1380

  uchwała nr IV/24/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIII.92.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia srodków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.721

  uchwała Nr XVI/135/2012 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Borze oraz nadania statutu Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.720

  uchwała Nr XIX/199/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Nętno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.719

  uchwała Nr XIX/194/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Linowno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.718

  uchwała Nr XIV/84/2012 Rady Gminy Krzęcin z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Krzęcin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.717

  uchwała Nr XIV/79/2012 Rady Gminy Krzęcin z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie określenia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzęcin w roku 2012?


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.