Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.722

Tytuł:

uchwała nr XIII/88/2012 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Jarocin i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Gminy Jarocin
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 722
Hasła:Pogrzeby

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

?

Rzeszów, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722

UCHWAŁA NR XIII/88/2012 RADY GMINY JAROCIN z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Jarocin i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44 oraz art. 96 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362, z późn. zm.), art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.) Rada Gminy Jarocin, uchwala co następuje: § 1. 1. Ustala się sposób sprawienia pogrzebu osoby bezdomnej, samotnej oraz osoby w rodzinie na którą nie przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego. 2. O sprawienie pogrzebu przez Gminę Jarocin może ubiegać się osoba zobowiązana do pochówku, pozostająca w trudnej sytuacji materialnej i równocześnie nie mająca uprawnień ani możliwości ubiegania się o zasiłek pogrzebowy, na podstawie odrębnych przepisów. 3. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego po rozpoznaniu sytuacji przez pracownika socjalnego i stwierdzeniu okoliczności o których mowa w pkt 2. 4. Sprawienie pogrzebu jest świadczeniem z pomocy społecznej nie wymagającym wydania decyzji administracyjnej. § 2. Pogrzeb powinien być przeprowadzony zgodnie z wyznaniem zmarłego. W sytuacji kiedy nie jest możliwe ustalenie wyznania osoby zmarłej bądź gdy była ona osobą niewierzącą pogrzeb powinien być przeprowadzony z uwzględnieniem panujących w tym zakresie gminnych zwyczajów i tradycji. § 3. 1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej realizację tego świadczenia zleca firmie prowadzącej kompleksowe usługi pogrzebowe. 2. Sprawienie pogrzebu obejmuje podstawowe czynności, które w danym przypadku są niezbędne do sprawienia pochówku, a w szczególności: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) przygotowanie zwłok do pochówku, w tym umycie, ubranie; przechowywanie zwłok w chłodni lub domu pogrzebowym; zakup trumny; czynności podejmowane przez duchownego, organistę i grabarza; opłatę za miejsce na cmentarzu dla osoby zmarłej; przewóz zwłok ; wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie grobu znakiem wyznania zmarłego i tabliczką z imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia i zgonu;


Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?2? Poz. 722 ?

8)

inne czynności wynikające ze sprawienia pogrzebu, wymagane przepisami prawa;

§ 4. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje zapłaty za sprawienie pogrzebu na podstawie rachunku (faktury) wystawionego przez zakład pogrzebowy, do kwoty nie wyższej niż 60% zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. § 5. 1. W przypadku pokrycia przez Gminę Jarocin kosztów pogrzebu poniesione wydatki podlegają zwrotowi: 1) 2) 1) z kwoty zasiłku pogrzebowego z tytułu ubezpieczenia społecznego do wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, od spadkobierców z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy. 2. Jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy, to: w przypadkach, sprawienia pogrzebu osobie bezdomnej o ustalonej tożsamości, będącej mieszkańcem innej gminy, która zmarła lub, której zwłoki odnaleziono na terenie tut. gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie występuje do gminy ostatniego miejsca zamieszkania albo zameldowania na pobyt stały zmarłego o zwrot całości udokumentowanych wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu. w przypadku bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Jarocin i którzy nie posiadali osób zobowiązanych do alimentacji koszty pogrzebu pokrywa się ze środków własnych gminy. W przypadku sprawienia pogrzebu osobom bez ustalonej tożsamości koszty pogrzebu pokrywa się ze środków własnych gminy. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Bąk

2)

3)

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?3? Poz. 722 ?

Uzasadnienie Zgodnie z art. 44 ustawy o pomocy społecznej sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Sprawienie pogrzebu odbywa się z zachowaniem dwóch warunków wynikających bezpośrednio z cytowanego powyżej przepisu. po pierwsze, sprawienie pogrzebu nie może nastąpić inaczej niż w sposób ustalony przez gminę a po drugie, powinno przebiegać zgodnie z wyznaniem zmarłego. Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 15 ustawy o pomocy społecznej sprawienie pogrzebu należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. W uchwale Rada Gminy określa sposób przeprowadzenia pogrzebu przez możliwość zwrotu poniesionych wydatków. Z uwagi na powyższe uregulowania ustawowe niezbędne jest podjęcie uchwały w.w kwestii.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.75.1435

  uchwała nr LIII/316/2010 Rady Gminy Leżajsk z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1732

  uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu poniesionych przez Gminę Białobrzegi

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.151.2175

  uchwała nr 142/XVII/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Miejską Jarosław i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.2170

  uchwała nr IX/72/2011 Rady Gminy Tryńcza z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawiania pogrzebu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.85.2729

  uchwała nr IV/33/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.721

  uchwała nr XVI/79/2012 Rady Gminy Czermin z dnia 16 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czermin na rok 2012 

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.720

  uchwała nr XV/71/2012 Rady Gminy Czermin z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalania budżetu gminy Czermin na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.719

  uchwała nr XV.118.2011 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Sieniawa na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.718

  uchwała nr XX/203/2012 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółki wodnej będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.717

  uchwała nr XIII/98/2012 Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: podjęcia uchwały budżetowej na 2012 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.