Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.726

Tytuł:

uchwała nr XVI/121/12 Rady Gminy Żyraków z dnia 8 marca 2012r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żyraków w 2012 roku .

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Gminy Żyraków
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 726
Hasła:Zwierzęta bezdomne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

?

Rzeszów, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 726

UCHWAŁA NR XVI/121/12 RADY GMINY ŻYRAKÓW z dnia 8 marca 2012 r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żyraków w 2012 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2003,Nr 106, poz.1002 z późn. zm.) uchwala się : § 1. ?Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żyraków w 2012 r.?, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyraków . § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Sławomir Łanucha


Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?2? Poz. 726 ?

Załącznik do Uchwały Nr XVI/121/12 Rady Gminy Żyraków z dnia 8 marca 2012 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żyraków w 2012 roku ?Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę." (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2003, Nr 106, poz.1002 z późn. zm. ). Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Żyraków uchwały w sprawie ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żyraków ?, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są: 1) 2) 3) 4) niekontrolowane rozmnażanie, porzucanie zwierząt przez właścicieli, ucieczki zwierząt, łatwość pozyskiwania zwierząt Rozdział 1. Cele i zadania programu. § 1. Celem programu jest opieka i ograniczenie bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Żyraków oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim i wolno żyjącym kotom, przebywającym na terenie gminy. § 2. Program obejmuje między innymi następujące zadania: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; odławianie bezdomnych zwierząt; obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; usypianie ślepych miotów; wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Rozdział 2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; § 3. 1. Bezdomne zwierzęta domowe przekazywane są do schroniska/hotelu, a zwierzęta ranne do gabinetu weterynaryjnego, z którymi umowę podpisał Wójt Gminy Żyraków. 2. Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Żyraków zapewniają: 1) 2) Wójt Gminy Żyraków poprzez zawieranie umów na prowadzenie schroniska/hotelu dla zwierząt odławianych z terenu Gminy Żyraków. Podmiot prowadzący schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych zgłoszonych przez urząd gminy i dostarczanych do schroniska.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?3? Poz. 726 ?

3)

Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

3. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone będą do gospodarstwa rolnego wskazanego przez Wójta Gminy Żyraków. § 4. Opiekę nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują: 1) a) b) 2) Wójt Gminy Żyraków poprzez: zakup i wydawanie karmy oraz urządzeń służących do dokarmiania społecznym opiekunom kotów wolno żyjących na terenie wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych Osoby z Sołectw stale i regularnie dokarmiające wolno żyjące koty na terenie wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, zwane społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących, które mogą zgłosić się do Urzędu Gminy w sprawie pobrania karmy i urządzeń do dokarmiania finansowanych przez gminę . Rozdział 3. Odławianie bezdomnych zwierząt § 5. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Żyraków wykonują : a) b) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej na zlecenie Wójta Gminy Żyraków przeprowadzenia odławiania oraz przewiezienia i umieszczenia zwierząt w schronisku. w zakresie

Podmiot świadczący usługi weterynaryjne i schroniskowo-hotelowe w zakresie objętym umową z Gmina Żyraków .

2. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Żyraków będzie wykonywanie interwencyjnie, wg zgłoszeń z Sołectw gminy lub z urzędu. 3. Odławianiem objęte będą zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta dotąd pozostawały. 4. Zwierzęta o których mowa w ust. 3, a w szczególności psy, będą odławiane po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu przez pracowników Urzędu Gminy Żyraków lub GZGK Żyraków, o zwierzęciu które pozostaje bez opieki, swobodnie przemieszcza się, stwarzając zagrożenie dla porządku publicznego. 5. Wydanie odłowionego zwierzęcia, w przypadku ustalenia jego właściciela może odbywać się jedynie za zwrotem kosztów związanych z odłowieniem, transportem do schroniska, utrzymaniem oraz zapewnieniem opieki weterynaryjnej, do wysokości wydatków poniesionych.


Rozdział 4. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt § 6. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: a) Schronisko/hotel poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania; Sołectwa poprzez rozeznanie w swoim terenie ilości i potencjalnych nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych. utrzymywanych zwierząt domowych

b) c) d)

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej poprzez prowadzenie działań w terenie gminy zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych. Referat Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Żyraków poprzez umieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej i w terenie w formie ogłoszeń oraz ulotek Rozdział 5. Usypianie ślepych miotów § 7. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?4? Poz. 726 ?

1. Wójt Gminy Żyraków na podstawie umowy z gabinetem weterynarii i poprzez finansowanie usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych, w szczególności psów i kotów z terenu Gminy Żyraków, na poniższych zasadach: a) b) gabinet weterynaryjny po zawarciu umowy uzgadnia z gminą wszystkie zlecenia uśpienia ślepych miotów, sterylizacji i kastracji zgłoszone bezpośrednio do gabinetu; właściciel, w celu wykonania zabiegu uśpienia ślepego miotu, winien uzyskać skierowanie z urzędu i złożyć oświadczenia, że podda zwierzę zabiegowi sterylizacji lub kastracji. 2. Gabinet weterynarii poprzez dokonywanie zabiegów usypiania ślepych miotów na koszt właściciela. Rozdział 6. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych § 8. Zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Żyraków realizują: 1. Wójt Gminy Żyraków poprzez zawarcie umowy z gabinetem weterynaryjnym na opiekę weterynaryjną i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Żyraków 2. Gabinet weterynaryjny poprzez: a) b) a) b) c) przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do lecznicy i udzielanie im niezbędnej pomocy weterynaryjnej zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt § 9. 1. Gmina finansuje opiekę weterynaryjną: nad bezdomnymi zwierzętami nad zwierzętami posiadającymi właściciela w przypadkach, gdy kontakt z nim jest niemożliwy a zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy. w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wolno żyjących i bezdomnych

2. Właściciel zwierzęcia, które uległo wypadkowi, jest zobowiązany do zwrócenia gminie poniesionych kosztów leczenia. § 10. 1. W przypadku zdarzenia z udziałem zwierzęcia innego niż gospodarskie lub domowe, Wójt Gminy z Policją i właściwym miejscowo Kołem łowieckim oraz w porozumieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, a w razie konieczności ? Strażą Pożarną, podejmuje kroki w celu pomocy zwierzęciu i likwidacji zdarzenia. 2. Jeśli zwierzę, o którym mowa w pkt. 1, nie jest w stanie samodzielnie wrócić do miejsca naturalnego bytowania, lekarz weterynarii poddaje zwierzę zabiegowi tymczasowego uśpienia w celu umożliwienia jego przewiezienia do naturalnego środowiska. Rozdział 7. Edukacja mieszkańców § 11. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego taktowania zwierząt realizowana jest poprzez: 1. Zespoły Szkół Publicznych z terenu Gminy propagujące zagadnienia związane z humanitarnym traktowaniem zwierząt oraz standardami opieki nad zwierzętami. 2. Współpracę z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt; 3. Narzędzie edukacyjne tj.: broszury, ulotki, publikacje dotyczące ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, mające na celu uświadomienie potencjalnym właścicielom zwierząt wszystkich aspektów związanych z nabyciem, posiadaniem zwierząt, a także promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?5? Poz. 726 ?

Rozdział 8. Finansowanie programu. § 12. Na realizację zadań, wskazanych w §2 gmina przeznacza z budżetu środki w wysokości: 30000,00zł, z czego: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt - 9000,00zł.; opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie - 3000,00zł.; odławianie bezdomnych zwierząt - 4000,00zł.; obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt - 3000,00zł; poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt - 500,00zł.; usypianie ślepych miotów - 500,00zł.; wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich - 5000,00zł.; zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - 5000,00zł.

Uzasadnienie Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2003r. nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), ?Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt?. Tylko planowane działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt, znajdowania im nowych opiekunów oraz edukacja naszych mieszkańców może przyczynić się do częściowego rozwiązania tego problemu. Przyjęcie powyższego programu pozwoli ograniczyć na terenie gminy Żyraków zjawisko bezdomności zwierząt, stanowiące zagrożenie dla ludzi oraz powodujące cierpienie zwierząt.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2753

  uchwała nr XXII / 252 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1148

  uchwała Nr XVI/152/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzany w 2012 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/79/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puławy Nr XIV/72/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1550

  uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerzno.

 • DZ. URZ. 2012.2255

  uchwała nr XV/89/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2012 rok"

zamów dokument

Porady prawne

 • Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

  Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki (...)

 • Znęcanie się nad zwierzętami

  Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi (...)

 • Kopanie psa

  Mam nieszczęście mieszkać na parterze, przed balkonem którego wyprowadzane przez wlaścicieli psy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Nie pytam, co im grozi, bo (...)

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.725

  uchwała nr XVI/121/12 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Majdan Królewski

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.724

  uchwała nr XVI/119/12 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Majdan Królewski na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.723

  uchwała nr XIII/89/2012 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.722

  uchwała nr XIII/88/2012 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Jarocin i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.721

  uchwała nr XVI/79/2012 Rady Gminy Czermin z dnia 16 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czermin na rok 2012 


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.