Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.741

Tytuł:

uchwała Nr XVI/130/12 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Mirosławcu Nr XIV/95/2004 z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Kultury i Sportu w Mirosławcu na ?Ośrodek Kultury w Mirosławcu? oraz nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Mirosławcu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-28
Organ wydający:Rada Miejskiej w Mirosławcu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 741
Hasła:statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

Szczecin, dnia 28 marca 2012 r. Poz. 741

UCHWAŁA NR XVI/130/12 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 27 lutego 2012 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Mirosławcu Nr XIV/95/2004 z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Kultury i Sportu w Mirosławcu na ?Ośrodek Kultury w Mirosławcu? oraz nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Mirosławcu. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 9, 13 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, z 2011 r. Nr 207, poz. 230), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje: § 1. Uchyla się załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/95/2004 z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Kultury i Sportu w Mirosławcu na ?Ośrodek Kultury w Mirosławcu? oraz nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Mirosławcu, nadający statut Ośrodkowi Kultury w Mirosławcu. § 2. Nadaje się statut Ośrodkowi Kultury w Mirosławcu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 marca 2012 r. Przewodniczący Rady Piotr Czech


Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?2? Poz. 741 ?

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/130/12 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2012 r. Statut Ośrodka Kultury Rozdział 1 Postanowienia Ogólne § 1. Ośrodek Kultury w Mirosławcu, zwany dalej Ośrodkiem jest samorządową instytucją kultury prowadzoną przez Gminę i Miasto Mirosławiec, działającą na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 12400, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), aktu o utworzeniu oraz niniejszego Statutu. § 2. 1. Organizatorem Ośrodka jest Gmina i Miasto Mirosławiec. 2. Ośrodek posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora. 3. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Organizator. § 3. 1. Terenem działania Ośrodka jest Gmina i Miasto Mirosławiec. 2. Określony w ust. 1 teren działania Ośrodka nie stoi na przeszkodzie świadczenia zadań na rzecz osób i instytucji znajdujących się poza tym terenem. 3. Ośrodek prowadzi swoją działalność w obiektach: 1) Ośrodek Kultury w Mirosławcu przy ul. Parkowej 1; 2) Świetlice wiejskie na terenie Gminy Mirosławiec przekazane w administrowanie dla Ośrodka. 4. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą i adresem siedziby według poniższego wzoru: Ośrodek Kultury w Mirosławcu ul. Parkowa 1, 78-650 Mirosławiec 5. W pieczęci nagłówkowej Ośrodek może również używać numer telefonu oraz numer identyfikacji podatkowej i REGON. Rozdział 2 Cele i zakres działalności § 4. 1. Celem działalności Ośrodka jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze oraz działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania. 2. Ośrodek tworzy warunki do realizacji zainteresowań wiedzy o sztuce, dziedzictwie kulturowym, kulturze i historii poprzez organizację działalności wystawienniczej i innych form upowszechniania sztuki. § 5. 1. Do zakresu statutowej działalności Ośrodka należy w szczególności: 1) prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży ? wychowanie przez sztukę; 2) upowszechnianie kultury, folkloru, sztuki i edukacji; 3) prowadzenie, wspieranie i organizowanie oraz promocja amatorskiej twórczości artystycznej, tworzenie warunków do rozwoju działalności ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką; 4) rozpoznawanie, zaspakajanie i rozbudzanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec; 5) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi oraz organami władz publicznych; 6) współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?3? Poz. 741 ?

7) organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, festiwali, konkursów, przeglądów, koncertów itp.; 8) tworzenie warunków dla rozwoju rękodzieła artystycznego; 9) metodyka, instruktaż, szkolenia dla pracowników i amatorskiego ruchu artystycznego; 10) popularyzacja i promocja twórczości artystycznej min. teatralnej, filmowej, muzycznej, sztuk plastycznych oraz komputerowej; 11) prowadzenie przeglądów i konfrontacji amatorskiego ruchu artystycznego; 12) organizacja lokalnych rynków kultury; 13) prowadzenia działalności wystawienniczej oraz wydawniczej; 14) organizacja wydarzeń kulturalnych oraz imprez rozrywkowych dla mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec i uczestników turystyki kulturowej oraz turystów; 15) budowanie tożsamości kulturowej mieszkańców w oparciu o historię Mirosławca i regionu; 16) działalność wydawnicza w zakresie dziedzictwa kulturowo-społecznego Gminy i regionu; 17) prowadzenie informacji turystycznej ze szczególnym naciskiem na promocję dziedzictwa kulturowego Gminy i regionu; 18) Ośrodek może podejmować inne zadania dla społecznych potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec; 19) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, katalogowanie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury. 2. W ramach struktury organizacyjnej Ośrodka funkcjonuje dział wystawienniczy o nazwie: ?Muzeum Walk o Wał Pomorski?. 3. Ośrodek może prowadzić również działalność gospodarczą. Środki uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczone będą wyłącznie na finansowanie działalności statutowej Ośrodka. Rozdział 3 Zarządzanie i organizacja § 6. 1.


Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu kieruje dyrektor, który organizuje jego działalność i reprezentuje go na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji. 2. Dyrektor Ośrodka może ustanawiać i powoływać pełnomocników, którzy działają w granicach udzielonego pełnomocnictwa. 3. Ustanowienie i odwołanie pełnomocników wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury. Nie dotyczy to pełnomocnictwa do dokonywania poszczególnych czynności oraz ustanowienia pełnomocników procesowych. 4. Dyrektora powołuje i odwołuje Organizator w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. § 7. 1. Dyrektor może powołać zespół konsultacyjny jako organ doradczy i opiniodawczy dyrektora. 2. Zasady i tryb pracy zespołu konsultacyjnego określa regulamin organizacyjny Ośrodka. § 8. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora. Rozdział 4 Gospodarka finansowa § 9. 1. Ośrodek gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan jego działalności, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Organizatora. 2. Plan działalności Ośrodka oraz sprawozdania finansowe podlegają przedstawieniu organizatorowi. Plan obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku. 3. Wartość majątku Ośrodka odzwierciedla ?Fundusz Ośrodka Kultury?, który odpowiada wartości wydzielonego dla Ośrodka i nabytego mienia, na zasadach określonych ustawą o rachunkowości.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?4? Poz. 741 ?

4. Zasady zwiększenia lub zmniejszania wartości ?Funduszu Ośrodka? precyzują przepisy ustaw wymienionych w §1. § 10. 1. Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących źródeł: 1) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Organizatora; 2) dotacji z innych źródeł niż dotacja Organizatora; 3) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych; 4) wpływów ze sprzedaży towarów i usług, w tym sprzedaży składników majątku ruchomego; 5) wpływów uzyskanych z najmu i dzierżawy składników majątkowych; 6) innych źródeł. 2. Wysokość rocznej dotacji na działalność Ośrodka ustala Organizator. § 11. 1. Ośrodek może prowadzić działalność inną, niż kulturalna zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczone są na realizację działalności statutowej Ośrodka. 2. Działalność inna, niż statutowa, nie może być finansowana z dotacji Organizatora. 3. Dla działalności innej niż statutowa, prowadzona jest dokumentacja księgowa pozwalająca ustalić przychody, koszty i dochody działalności. § 12. 1. Do składania w imieniu Ośrodka oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, niezbędne jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób. 2. Osobami upoważnionymi są: dyrektor, główna księgowa oraz upoważnieni przez dyrektora pełnomocnicy. Rozdział 5 Przepisy końcowe § 14. 1. Przekształcenie Ośrodka w inny rodzaj instytucji upowszechniania kultury, jak również jej likwidacji dokonuje Organizator. 2. Organizator podejmuje decyzję w zakresie zagospodarowania majątkiem po przekształceniu lub zlikwidowaniu Ośrodka. § 13. Zmian w statucie Ośrodka dokonuje Rada Miejska w Mirosławcu w trybie właściwym do jego nadania. § 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.13.264

  uchwała nr XLV/266/09 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Mirosławcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.13.535

  uchwała nr XXXII/196/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu do prowadzenia postępowań polegających na podejmowaniu działań wobec dłużników.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2526

  uchwała Nr LVI/334/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 października 2010 r. w sprawie podatku leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2527

  uchwała Nr LVI/335/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 października 2010 r. w sprawie podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2530

  uchwała Nr LVI/338/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 października 2010 r. w sprawie opłaty miejscowej

zamów dokument

Porady prawne

 • Pozwanie gminnego ośrodka kultury

  Czy w pozwie mam wpisać adres Ośrodka Kultury, czy też adres Gminy. Nie chciałbym narazić sie na bezskuteczność doręczenia nakazu zapłaty. Pozew zamierzam złożyć (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek VAT od koncertu

  Jesteśmy samorządową instytucją kultury wpisaną do miejskiego rejestru instytucji kultury. Sprzedając kontrahentowi koncert niebiletowany stosujemy 0 stawkę VAT. Czy (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.740

  uchwała Nr 94/XVIII/12 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Siemyśl.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.739

  uchwała Nr 92/XVIII/12 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siemyśl, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.738

  uchwała Nr 91/XVIII/12 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.737

  uchwała Nr XVIII/102/12 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.736

  uchwała Nr XVI/454/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.