Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.748

Tytuł:

uchwała nr XVI/90/12 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 13 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-03-28
Organ wydający:Rada Gminy Cmolas
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 748
Hasła:Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

?

Rzeszów, dnia 28 marca 2012 r. Poz. 748

UCHWAŁA NR XVI/90/12 RADY GMINY W CMOLASIE z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) uchwala się co następuje: § 1. W uchwale budżetowej na rok 2012 Nr XV/86/12 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany: 1. W § 1 ust. 2 uchyla się dotychczasowy zapis działu 010 rozdz. 01030 i otrzymuje on następujące brzmienie: 010 Rolnictwo i łowiectwo Dotacja na zadania bieżące a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2. Uchyla się dotychczasowy zapis działu 750 rozdz. 75023 i otrzymuje on następujące brzmienie: 750 75023 Administracja publiczna Urzędy gmin a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych ? 6.500 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.610.799 wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno ? prowizyjne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy 2.110.973 1.894.932 1.867.932 1.867.932 6.500 1.277.504 93.574 20.274 189.140 30.307 3.590 3.590 3.590 3.590 3.590 3.590


01030 2850

3020 4010 4040 4100 4110 4120

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?2? Poz. 748 ?

4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 6060

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-250.633 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej b) wydatki majątkowe wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup komputerów - 27.000 3. Uchyla się dział 756 rozdz. 75647 wraz z poszczególnymi paragrafami w całości.

5.337 72.900 42.800 14.800 1.000 39.000 3.500 7.000 13.500 7.200 2.500 34.096 7.000 27.000 27.000

4. Uchyla się dotychczasowy zapis działu 758 rozdz. 75818 § 4810 i otrzymuje on następujące brzmienie:

758 75818 4810

6800

Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe a) wydatki bieżące Rezerwy - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego b) wydatki majątkowe rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

261.592 252.592 152.592 152.592 100.000 52.592 100.000 100.000

5. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?Tworzy się rezerwę celową na realizację własnych zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 52.592 zł.? 6. W załączniku Nr 1 do uchwały ? ?Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych? zwiększa się dotację podmiotową dla izb rolniczych do kwoty 3.590 zł. § 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy w Cmolasie Stanisław Sukiennik

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?3? Poz. 748 ?

Załącznik do Uchwały Nr XVI/90/12 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 13 marca 2012 r. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Jednostka otrzymująca dotację Izby rolnicze Dz. 010 Rozdz. 01030 § 2850

Cel Rodzaj dotacji Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych podmiotowa Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Kwota

3.590
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2729

  uchwała nr XXI/134/2012 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5886

  uchwała nr 118/XVIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 34/V/11 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Szydłowiec Miejskiego Wysypiska Śmieci.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1302

  uchwała nr XVIII/153/12 Rady Gminy Wieliszew z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.1506

  uchwała nr XIX/195/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mszana Dolna na 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.4169

  uchwała nr XVI/172/12 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012 r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.747

  uchwała nr XV/86/12 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Cmolas na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.746

  uchwała nr XVI/98/12 Rady Gminy Brzyska z dnia 25 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.745

  uchwała nr XVI/130/12 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Tyczyn na 2012 r. 

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.744

  zestawienie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 12 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 r. położonych na obszarze Gminy Kolbuszowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.743

  ogłoszenie nr 1/2012 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Dębowiec .

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.