Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.759

Tytuł:

uchwała nr XIII/85/2012 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-03-29
Organ wydający:Rada Gminy Jarocin
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 759
Hasła:Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

?

Rzeszów, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 759

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (TJ Dz. U. 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.(Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ? Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241) ? Rada Gminy w Jarocinie uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2012 w łącznej kwocie: 17.153.882 zł w tym: 1) 2) dochody bieżące ? dochody majątkowe ? jak poniżej: Dział 010 01095 0750 Rozdział § Wyszczególnienie Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dochody bieżące, w tym: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Dochody majątkowe w tym: Drogi publiczne gminne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące , w tym: Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Kwota zł 6.385 6.385 6.385 6.385 12.301.331 zł 4.852.551 zł


600 60016 6207

180.400 180.400 180.400 180.400

700 70005 0470 0750

61.902 61.902 61.902 83 61.699

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?2? Poz. 759 ?

0920 720 72095 6207

Pozostałe odsetki ? odsetki od nieterminowych wpłat Informatyka Dochody majątkowe Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody bieżące w tym: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ? odsetki od podatków Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnej Wpływy z różnych opłat ? k-ty upomnienia Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na

120 285.570 285.570 285.570 285.570

750 75011 2010

65.184 64.584 64.584 64.584

75045 2010

600 600

751 75101

940 940 940 940

2010

756

1.878.653

75601 0350 75615

1.878.653 3.400 3.400 324.010

0310 0320 0330 0340 0500 0910

258.806 4.526 56.000 3.378 500 800

75616

405.432

0310 0320 0330 0340 0360 0500 0690 0910 75618

156.000 121.000 64.500 25.000 12.000 25.380 352 1.200 91.725

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?3? Poz. 759 ?

0410 0480 75621 0010 0020 758 75801 2920 75807 2920 75814 0920 75831 801 80101 0750 2920

0920 80110 0920 80114 0920 80195 2008

852 85212

2010

0830 85213

2010

2030 85214

podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Dochody bieżące w tym: Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki ? kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dochody bieżące, w tym: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki- kapitalizacja odsetek na r-ku bankowym Gimnazja Dochody bieżące w tym: Pozostałe odsetki ? kapitalizacja odsetek na r-ku bankowym Zespoły ekonomiczno ? administracyjne szkół Dochody bieżące w tym: Pozostałe odsetki ? kapitalizacja odsetek na r-ku bankowym Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pomoc społeczna Dochody bieżące w tym: Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wpływy z usług Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

24.000 67.725 1.054.086 1.048.766 5.320 7.756.120 7.756.120 3.713.071 3.713.071 3.741.070 3.741.070 20.000 20.000 281.979 281.979 39.397 30.072 30.072 28.632


1.440 440 440 440 280 280 280 8.605 8.605

2.482.250 2.482.250 2.114.300

2.104.900

9.400 10.900

7.100

3.800 83.400

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?4? Poz. 759 ?

2030 85216 2030 85219 0920 2030 2007

emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe odsetki ? kapitalizacja odsetek na r-ku bankowym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- POKL Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody bieżące Dochody majątkowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat ?z urzędu Marszałkowskiego opłaty za zanieczyszczenie powietrza Wpływy i wydatki z wiązane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody majątkowe Domy i ośrodki kultury, swietlice i kluby Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (361.970-centrum edukacji+406.661-przystosowanie) Kultura fizyczna i sport Dochody majątkowe Obiekty sportowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (siłownia 180.000+ 249492boisko) OGÓŁEM

83.400 44.200 44.200 193.650 600 58.800 134.250

85228 2010

35.800 35.800 3.198.958 10.500 3.188.458 3.188.458 3.188.458 3.188.458

900

90001 6207

90019 0690 90020 0400 921 92109 6207

10.000 10.000 500 500 768.631 768.631 768.631 768.631

926 92601 6207

429.492 429.492 429.492 429.492

17.153.076

2. Dochody bieżące obejmują: 2.1 2.2 dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ? 67.725 zł, dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ? 10.000 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?5? Poz. 759 ?

2.3

dotacje związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ? 2.213.924 zł jak niżej: Wyszczególnienie Administracja publiczna 75011 75045 Urzędy wojewódzkie Kwalifikacje wojskowe Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Pomoc społeczna 85212 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze OGÓŁEM Kwota dotacji w zł 65.184 64.584 600 940 940 2.147.800 2.104.900 7.100

Dział Rozdział 750

751 75101 852

85228

35.800 2.213.924

2.4 1.1 1.2

dotacje na realizację zadań własnych ? 190.200 zł § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na łączną kwotę: 12.520.092 zł w tym: wydatki bieżące ? 10.709.353 zł wydatki majątkowe ? 1.810.739 zł jak poniżej:

Dział Rozdział 010 01009

§ Rolnictwo i łowiectwo

Nazwa Spółki wodne 1. wydatki bieżące na: 1.1 dotacje na zadania bieżące Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fp Izby rolnicze 1. wydatki bieżące na: 1.1 dotacje na zadania bieżące Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność 1. wydatki bieżące: 1.1 wydatki jednostek a) związane z realizacją statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 1. wydatki bieżące

Łączna kwota wydatków w zł 39.011 35.000 35.000 35.000 35.000

2830

01030

2850 01095

2.511 2.511 2.511 2.511 1.500 1.500 1.500 1.500 500 1.000 761.974 274.835 274.835


4210 4300 600 60014

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?6? Poz. 759 ?

2710 60016 4430

4210 4270 4300 4430 6050 700 70005

1.1 wydatki jednostek a) związane z realizacja zadań statutowych 2.)dotacje na zadania bieżące Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst Różne opłaty i składki Drogi publiczne gminne 1. wydatki bieżące na: 1.1 wydatki jednostek a) związane z realizacją statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki majątkowe: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. wydatki bieżące na: 1.1 wydatki jednostek a) związane z realizacją statutowych zadań b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Działalność usługowa Cmentarze Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 3.000 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 27.000 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Koszty postępowania prokuratorskiego Informatyka

1.085 1.085 273.750 273.750 1.085 487.139 223.314 223.314 223.314 5.000 172.314 45.000 1.000 263.825 263.825 97.726 97.726 97.726 97.726 67.726 30.000 30.000 6.000 1.000 60.726 30.000 30.000 30.000 30.000 3.000 27.000 3.000 5.000 12.000 5.000 5.000 335.965 335.965 285.570 50.395 335.965

3030 4300 4430 4480 710 71035

4170 4210 4270 4300 4610 720 72095

750 75011

Pozostała działalność 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki majątkowe na zakupy i wydatki inwestycyjne W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst Realizacja Projektu PseAP ? Podkarpacki System eAdministracji Publicznej Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 1. wydatki bieżące w tym: 1.1wydatki jednostek w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ? 103.170 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ? 14.130 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

1.271.391 117.300 117.300 117.300 103.170 14.130 80.000 6.000 14.564

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?7? Poz. 759 ?

4120 4170 4210 4280 4300 4410 4440 4700 75022

3030 4210 4300 4410 75023

3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 75045

4300 75075

4210 4300 75095

Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin 1.wydatki bieżące w tym: 1.1 wydatki jednostek związane z realizacją statutowych zadań 1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Urzędy gmin 1. wydatki bieżące w tym: 1.1wydatki jednostek, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ? 881.934 b) wydatki związane z realizacja statutowych zadań ? 1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych -150 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące w tym na: 1.Wydatki jednostek w tym na: a) realizacja zadań statutowych Zakup usług pozostałych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1. wydatki bieżące w tym: 1.1 wydatki jednostek a) związane z realizacją statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność

2.106 500 6.367 40 5.000 1.000 2.300 1.000 70.000 70.000 3.000 67.000 67.000 2.600 200 200 1.050.000 1.050.000 1.049.850 881.934 167.916 150 150 692.572 52.000 105.908 14.954 16.500 36.725 10.000 25.000 180 50.000 4.000 4.000 6.000 2.800 4.000 20.211 5.000 600 600 600 600 600 9.000 9.000 9.000 9.000 5.000 4.000 24.491

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?8? Poz. 759 ?

3030 4210 4430 751 75101

4300 754 75412

1. wydatki bieżące w tym: 1.1 wydatki jednostek związanych a) z realizacją statutowych zadań 1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1. wydatki bieżące w tym: 1.1 wydatki jednostek a)związanych z realizacją statutowych zadań Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 1.wydatki bieżące w tym: 1.1 wydatki jednostek na : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki jednostek związane z realizacja statutowych zadań 1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii, Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej Różne opłaty i składki Obsługa długu publicznego

24.491 3.691 3.691 20.800 20.800 600 3.091 940 960 940 940 940 940 50.000 50.000 50.000 43.000 8.000 35.000 7.000 7.000 8.000 19.100 3.000 1.000 1.500 8.000 400 2.000 133.074 133.074 133.074 133.074 133.074

3030 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4360 4430 757 75702

758 75818

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.wydatki bieżące na: 1.1 obsługę długu jst 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 1.wydatki bieżące na: 1.1 wydatki jednostek a) realizację statutowych zadań 4810 Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 1.wydatki bieżące w tym: 1.1 wydatki jednostek na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. dotacje 2. Wydatki majątkowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu

77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 5.064.567 2.980.691 2.961.691 2.593.881 2.272.241 321.640 139.335 228.475 19.000

801 80101

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?9? Poz. 759 ?

80103

80110

2590 oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 1.Wydatki bieżące: 1.1 wydatki jednostek na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacja statutowych zadań 1.2świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.dotacje 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja 1.wydatki bieżące 1.1 wydatki jednostek na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacja statutowych zadań 1.2świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych

228.475 139.335 1.749.032 131.986 309.967 49.906 31.350 57.600 2.000 18.700 31.111 1.790 39.100 6.000 4.700 800 2.920 155.879 1.040 19.000 255.406 255.406 215.866 205.786 23.756 13.676 25.864 25.864 13.676 160.428 12.663 28.157 4.538 10.080 1.513.425 1.513.425 1.438.564 1.208.372 230.192 74.861 74.861 938.349 78.674 162.700 26.399 2.250 115.000 2.000 27.000 1.000 2.520

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 10 ? Poz. 759 ?

80113

80114

80146

851 85153

4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów 1.wydatki bieżące: 1.1 wydatki jednostek na a) realizację statutowych zadań 4300 Zakup usług pozostałych Zespoły ekonomiczno ? administracyjne szkół 1.wydatki bieżące: 1.1 wydatki jednostek na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacja statutowych zadań 1.2świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.wydatki bieżące: 1.1.wydatki jednostek na : a) realizację statutowych zadań 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii 1.Wydatki bieżące w tym: 1.1 wydatki jednostek na: a) realizację statutowych zadań Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.Wydatki bieżące: 1.1 wydatki jednostek na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)realizację statutowych zadań 1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych

14.000 2.500 2.400 3.000 2.035 58.237 500 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 175.673 175.673 175.173 157.123 18.050 500 500 121.794 8.906 20.821 3.202 2.400 7.600 200 4.500 800 3.450 1.500 26.372 26.372 26.372 26.372 26.372 67.725 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 66.725 66.725 65.505 14.530 50.975 1.220 1.220 14.530 15.000 5.000 30.475

4300 85154

3030 4170 4210 4240 4300

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 11 ? Poz. 759 ?

4430 Różne opłaty i składki 852 85202 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej 1.Wydatki bieżące w tym: 1.1.wydatki jednostek na: a) realizację statutowych zadań Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.Wydatki bieżące w tym: 1.1 wydatki jednostek na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) realizację statutowych zadań ? 1.2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.Wydatki bieżące w tym: 1.1 wydatki jednostek na: a) realizację statutowych zadań Składki na ubezpieczenia zdrowotne Składki na ubezpieczenia zdrowotne Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1. Wydatki bieżące w tym: 1.1 świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe 1.Wydatki bieżące w tym na: 1.1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne Zasiłki stałe 1.Wydatki bieżące w tym na: 1.1 świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne

500 2.723.810 26.400 26.400 26.400 26.400 26.400 2.104.900

4330 85212

3110 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4350 4370 4410 4440 4700 85213

2.104.900 90.354 80.134 10.220 2.014.546 2.014.546 43.590 3.000 32.403 1.141 3.000 200 3.000 300 120 400 2.300 900 15.090

4130 4137 4139 85214

15.090 15.090 15.090 11.890 3.039 161 130.390 130.390 130.390 114.640 15.750 12.500 12.500 12.500 12.500 55.250 55.250 55.250 55.250

3110 3119 85215

3110 85216

3110

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 12 ? Poz. 759 ?

85219

3020 4010 4017 4019 4040 4047 4049 4110 4117 4119 4120 4127 4129 4170 4177 4179 4210 4217 4219 4260 4300 4307 4309 4350 4370 4410 4417 4419 4440 4447 4449 4700 4480 85228

4010 4040 4110 4120 4440 85295

Ośrodki pomocy społecznej 1.Wydatki bieżące w tym na: 1.1 Wydatki jednostek na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) realizację statutowych zadań 1.2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Podatek od nieruchomości Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.Wydatki bieżące w tym na: 1.1 wydatki jednostek na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) realizację statutowych zadań Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność 1.Wydatki bieżące w tym na: 1.1 wydatki jednostek na: a)świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.dotacje na zadania bieżące

258.480 258.300 273.450 187.392 86.058 600 600 97.577 41.574 2.201 7.000 1.948 103 17.878 6.953 368 2.467 1.067 56 1.000 6.838 362 3.155 3.609 191 500 2.850 45.346 3.234 200 1.173 3.000 285 15 3.450 1.092 58 2.000 330 35.800 35.800 35.800 34.650 1.150 27.760 2.000 3.741 1.149 1.150 85.000 85.000 65.000 65.000

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 13 ? Poz. 759 ?

854 85401

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fp 3110 Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 1.Wydatki bieżące w tym na: 1.1 wydatki jednostek na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)realizację statutowych zadań 1.2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów 1/ Wydatki bieżące w tym na: 1.1wydatki jednostek na: 1.2świadczenia na rzecz osób fizycznych Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek na: - realizację statutowych zadań Zakup usług pozostałych (opracowanie oceny oddziaływania zbiornika) 2.Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami Wydatki bieżące, w tym: 5.000 1.1 wydatki jednostek na: 1.2 wydatki związane z realizacją statutowych zadań Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic placów i dróg 1.Wydatki bieżące w tym na: 1.1 wydatki jednostek na: a)związane z realizacja statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe Zakup energii Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące w tym: 1.Wydatki jednostek w tym na: a) realizację zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1.Wydatki bieżące w tym na:

20.000

65.000 105.279 51.779 51.779 48.258 45.378 2.880 3.521 3.521 35.835 2.243 6.281 1.019 2.880 53.500 53.500 53.500 53.500 50.000 3.500 1.032.885 456.815 31.000 31.000 31.000 31.000 425.815 425.815 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 169.000 139.000 139.000 139.000 30.000 100.000 39.000 30.000 10.000 10.000 10.000 10,000 2.000 8.000 500 500

3020 4010 4040 4110 4120 4440 85415

3240 3260 900 90001

4300

90002

6050 4300

90015

4260 4270 6050 90019

4210 4300 90020

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 14 ? Poz. 759 ?

4210 90095

4210 4260 4300 6050 921 92109

2480 4210 4260 6050 926 92601

4300 6050 6058 6059 92695

2820

1.

1 wydatki jednostek na: a)realizację statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność 1.Wydatki bieżące w tym na: 1.1wydatki jednostek na : a)realizację statutowych zadań 2.Wydatki majątkowe Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: dla KGW) Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie sceny plenerowej- 24.317) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.Wydatki bieżące w tym na: 1.1 wydatki jednostek na: a)realizację statutowych zadań 1.2 dotacje na zadania bieżące 2.Wydatki majątkowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wydatki bieżące w tym na: 1.1 wydatki jednostek na : a) realizację zadań bieżących Zakup usług pozostałych 1.Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 1.Wydatki bieżące w tym na: 1.1 dotacje na zadania bieżące- 67.881 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OGÓŁEM

500 500 500 391.570 51.548 51.548 51.548 340.022 36.548 4.000 11.000 340.022 338.222 338.222 263.133 13.133 13.133 250.000 75.089 250.000 8.633 4.500 75.089 390.523 330.523 9.500 9.500 9.500 9.500 321.023 22.530 180.000 118.493 60.000 60.000 60.000 60.000 12.520.092

2. Wydatki majątkowe przedstawia tabela poniżej: Nazwa zadania inwestycyjnego Budowa drogi Babie Laski Interaktywne centrum edukacji ekologicznej ośrodkiem promocji i ochrony zasobów przyrodniczych w regionie Budowa drogi Domostawa ? II pas PSEAP- Podkarpacki System e- Administracji Publicznej Ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Mostkach ? Sokalach Budowa nowych punktów świetlnych w Majdanie Zagospodarowanie sceny plenerowej poprzez wykonanie pomostu i zakup urządzeń rekreacyjnych Dział 600 900 600 720 801 900 900 Rozdział 60014 90001 60016 72095 80101 90015 90095 Kwota zł 148.431 425.815 115.394 335.965 19.000 30.000 24.317

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 15 ? Poz. 759 ?

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ? II etap Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Zdziarach- wykonanie ogrodzenia, parkingu, klimatyzacja Adaptacja pomieszczeń w przebudowanej byłej szkole w Jarocinie na Gminne Centrum Kultury Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę boisk sportowych oraz urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Katy Przebudowa boiska piłkarskiego w m. Zdziary (budowa przyłącza i projekt) OGÓŁEM

900 921 921 926 926

90095 92109 92109 92601 92601

315.705 19.089 56.000 298.493 22.530 1.810.739

3. Wydatki budżetu gminy obejmują: wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ? 2.213.924 zł ? jak poniżej: Dział 750 75011 75045 751 75101 852 85212 85213 Rozdział Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Kwalifikacje wojskowe Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze OGÓŁEM Wyszczególnienie Kwota dotacji w zł 65.184 64.584 600 940 940 2.147.800 2.104.900 7.100

85228

35.800 2.213.924

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 4.633.790 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek. 2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów kwocie 285.320 zł w § 952 ? Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie: 4.919.110 zł: W § 992 - spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek na rynku krajowym ? 2.794.543 zł § 963 ? spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ? 2.124.567 zł 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 6.419.110 zł a) b) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy ? 1.500.000 zł; na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów- 4.919.110 zł.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie: 50.000 zł i celową w wysokości 27.000 zł w związku z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. § 5. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w r.2012 wynikające z odrębnych ustaw:

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 16 ? Poz. 759 ?

1)

ustala się dochody w kwocie 67.725 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.725 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stosownie do art.18 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz.473 z póź. zm.), ustala się wydatki w kwocie 7.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii stosownie do art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz.1485 z póź. zm.) ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000 zł stosownie do art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (TJ Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz.150 z póź. zm.) Dochody przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie ustalonym w art.400a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16, 21 ? 25, 29,31,31 o 38- 42 ustawy.

2)

3)

§ 6. Wyodrębnia się w budżecie środki funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 171.316 zł stosownie do art.1 ust.3 i 4 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz.420 z póź. zm.) oraz uchwałą Rady Gminy Jarocin Nr IV/20/2011 z dnia 25 luty 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w roku 2012 jak niżej: Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego Dział Rozdział 600 600 900 60016 60016 90095 Nazwa Sołectwa Sołectwo Domostawa -I Sołectwo Golce - B Sołectwo Jarocin - I Sołectwo Katy Sołectwo Kutyły Sołectwo Majdan Sołectwo Mostki Sołectwo Szwedy Sołectwo Szyperki Sołectwo Zdziary Nazwa zadania Budowa drogi Domostawa ? II pas Remont drogi w kierunku Borsuczyn Zagospodarowanie sceny plenerowej poprzez wykonanie pomostu przy zbiorniku oraz za kup lub wykonanie urządzeń do rekreacji Urządzenie boiska do piłki nożnej- 9.500 Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na placu zabawowo ? rekreacyjnym ? 1.151 Zakup wyposażenia do świetlicy Remont drogi Mostki -Majdan Golczański Ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Mostkach Remont dachu na szkole Organizacja placu zabaw dla dzieci ? przygotowanie terenu i zakup urządzeń Organizacja placu zabaw dla dzieci-zakup urządzeń Remont dróg gminnych Zagospodarowanie działki wokół świetlicy(ogrodzenie i parking-13.089 zł klimatyzacja ? 6.000 zł Kwota zł 21.788 14.226 24.317

926 900 921 600 801

92601 90095 92109 60016 80101

10.651

8.633 21.788 19.000 1.111 12.548 4.000 14.165 19.089

900

90095

900- 90095 600 -60016 921 92109

§ 7. Upoważnia się Wójta do: 1. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.500.000 zł spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.919.110 zł lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. 3. 4.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 17 ? Poz. 759 ?

5.

dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Bąk

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 18 ? Poz. 759 ?

Załącznik nr 1 do URG XIII/85/2012 Planowane dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sfp Rodzaj dotacji Gminna Spółka Wodna Celowa w Jarocinie Dla jednostki Celowa wyłonionej w konkursie Podkarpacka Izba Celowa Rolnicza w Boguchwale Dla jednostki Celowa wyłonionej w konkursie Nazwa jednostki Kwota dotacji 35.000 20.000 2.511 Cel zadania Konserwacja rowów melioracyjnych r.01009 Realizacja zadania z zakresu opieki społecznej R. 85295 2% dotacji od wpływów podatku rolnego

Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka ?Elementarz Katowice OGOŁEM

Podmiotowa

Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej pn: 1) Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w m. Jarocinie ? 25.000 zł (organizacja współzawodnictwa sportowego w tym uczestnictwa w lokalnych, amatorskich rozgrywkach piłki nożnej drużyny piłkarskiej w m. Jarocin 2) Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w m. Zdziary ? 35.000 zł (organizacja współzawodnictwa sportowego w tym uczestnictwa w lokalnych, amatorskich rozgrywkach piłki nożnej drużyny piłkarskiej w m. Zdziary, organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych 254.339 Prowadzenie szkoły na terenie gminy Jarocin w m. Golce 60.000 371.850

Planowane dotacje z budżetu gminy dla jsfp Nazwa jednostki Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie Starostwo powiatowe w Nisku Rodzaj dotacji podmiotowa Kwota dotacji 250.000 Cel zadania Realizacja zadań statutowych R.92109

Celowa

273.750

Pomoc w realizacji zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1043 Mule ? Golce od km 2+737 do km 4+137,5 km w m. Golce ? 98.750 zł oraz remont drogi powiatowe ? Władysławów wraz z mostem na rzece Gilówka - 175.000 zł

OGÓŁEM

523.750
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2001

  uchwała nr XX /144 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2168

  uchwała nr XIX/194/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.1595

  uchwała nr XVII/166/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2002

  uchwała nr XX/145/ 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1360

  uchwała nr 393/XVII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piaseczno na rok 2012

zamów dokument

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.758

  uchwała nr XVI/109/2011 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia planu pn. "Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2011-2014 dla Gminy Dzikowiec".

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.757

  uchwała nr XVI/108/2011 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek: od nieruchomości, rolny i leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.756

  uchwała nr XVI/107/2011 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych na podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.755

  uchwała nr XV/50/2012 Rady Gminy Cisna z dnia 31 stycznia 2012r. Uchwała budżetowa na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.754

  uchwała nr XXVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlicze na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.