Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.760

Tytuł:

uchwała nr 107/XVII/2012 Rady Gminy Krzywcza z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-03-29
Organ wydający:Rada Gminy Krzywcza
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 760
Hasła:Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

?

Rzeszów, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 760

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Gminy Krzywcza uchwala, co następuje: § 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 12 839 441 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 12 096 111 zł, dochody majątkowe w kwocie 743 330 zł, 2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 12 935 090 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 12 330 090 zł, wydatki majątkowe w kwocie 605 000 zł, 3. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie 95 649 zł, 4. Źródłem pokrycia deficytu będą: wolne środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek 95 649 zł, 5. Określa się przychody budżetu w kwocie 1 487 815 zł, z tego: § 952 ?Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym? w kwocie 1 137 815 zł, § 950 ?Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy? 350 000 zł, 6. Określa się rozchody budżetu w kwocie 1 392 166 zł, z tego: § 992 ?Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek? w kwocie 958 902 zł § 963 "Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej?, w kwocie 433 264 zł § 2. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 137 815 zł,


Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?2? Poz. 760 ?

1)

na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 137 815 zł.

§ 3. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2012 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.: 1) W myśl art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody z opłat określonych w art. 111 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele. W myśl art. 403 ust. 2 ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. do zadań własnych gmina należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetów gmin pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywana do tych funduszy. § 4. Wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 32 656 zł, z tego: 1) dział 801 ?Oświata i wychowanie? w kwocie 32 656 zł, § 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 50 000 zł, 2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 27 000 zł, z tego: 1) 1) na zarządzanie kryzysowe 27 000 zł, § 6. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy: Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami; DOCHODY: Dział Rozdział 750 75011 § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Kwalifikacja wojskowa DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Kwota zł 43 850 43 450 43 450

2)

2010

75045 2010

43 450 400 400

400 1 255 1 255 1 255

751 75101 2010

1 255

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?3? Poz. 760 ?

852 85212

2010

85213

2010

Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Ogółem dochody:

2 299 300

2 292 300 2 292 300

2 292 300

7 000 7 000

7 000 2 344 405

WYDATKI: Dział Rozdział 750 75011 § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Kwalifikacja wojskowa WYDATKI BIEŻĄCE 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Kwota zł 43 850 43 450 43 450 43 450 43 450 32 330 5 417 4 911 792 400 400 400 400 400 1 255 1 255 1255 1 255 1 000 129 21 850 255 255

4010 4040 4110 4120 75045

4300 751 75101

4110 4120 4170 4210

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?4? Poz. 760 ?


852 85212

Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110 Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej WYDATKI BIEŻĄCE 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Ogółem wydatki

2 299 300 2 292 300 2 292 300 94 769 68 170 28 500 2 900 30 770 1 000 5 000 26 599 5 000 18 174 1 000 1 125 1 300 2 197 531 2 197 531

85213

7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 2 344 405

§ 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z ustawy: 1) z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; DOCHODY: Dział Rozdział 756 75618 § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota zł 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw DOCHODY BIEŻĄCE 0480 Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Ogółem dochody:

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?5? Poz. 760 ?

WYDATKI: Dział Rozdział 851 85153 § Nazwa działu, rozdziału/ zadanie Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Ogółem wydatki: Kwota zł 43 000 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 39 500 39 500 36 173 12 282 1 586 256 10 440 23 891 2 210 21 081 600 3 327 3 327 43 000

4300 85154

4110 4120 4170 4210 4300 4430 3030

1)

z dnia 27 kwietnia2001 r. Prawo ochrony środowiska DOCHODY

Dział Rozdział 900 90019

§

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło

Kwota zł 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska DOCHODY BIEŻĄCE 0690 Wpływy z różnych opłat ? wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska Ogółem dochody:

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?6? Poz. 760 ?

WYDATKI: Dział Rozdział 900 90019 § Nazwa działu, rozdziału/ zadanie Kwota 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 000 500

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska WYDATKI BIEŻĄCE 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki ? finansowanie zadań w zakresie: transport i utylizacja padłych bezdomnych zwierząt opłata za badanie gleby Ogółem wydatki:

2 500

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;

§ 9. Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe: Dział 1 020 Rozdział 2 02001 0840 600 60016 0690 700 70005 0470 0690 0750 § 3 Nazwa 4 Leśnictwo Gospodarka leśna DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy ze sprzedaży wyrobów Transport i łączność Drogi publiczne gminne DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z różnych opłat ? wpływy za zajęcie pasa drogowego Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z różnych opłat ? wpływy z opłaty adjacenckiej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan ogółem 5 140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 873 410,00 873 410,00 130 080,00 80,00 50 000,00

80 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?7? Poz. 760 ?


0770 6297

710 71035 0830 750 75011 2010

75023

2007

2009

2030 75045 2010

751 75101

2010

756

DOCHODY MAJATKOWE w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Działalność usługowa Cmentarze DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z usług Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) DOCHODY BIEŻĄCE w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Kwalifikacja wojskowa DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

743 330,00

393 330,00 350 000,00

393 330,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 137 379,00 43 450,00 43 450,00

43 450,00 93 529,00 93 529,00

93 199,00

88 539,00

4 660,00 330,00 400,00 400,00

400,00 1 255,00 1 255,00 1 255,00

1 255,00

2 104 914,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?8? Poz. 760 ?

75601 0350 75615

0310 0320 0330 0340 75616

0310 0320 0330 0340 0360 0430 0500 0690 0910 75618

0410 0480 75621

0010 0020 758 75801

2920 75807 2920 75814

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych DOCHODY BIEŻĄCE Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych DOCHODY BIEŻĄCE Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych DOCHODY BIEŻĄCE Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat ? wpływy z upomnień Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa DOCHODY BIEŻĄCE Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego DOCHODY BIEŻĄCE Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin DOCHODY BIEŻĄCE Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe DOCHODY BIEŻĄCE

5 000,00 5 000,00 5 000,00

348 301,00 348 301,00 200 000,00 45 000,00 100 000,00 3 301,00

712 000,00 712 000,00 80 000,00 488 000,00 15 000,00 45 000,00 30 000,00 1 000,00 30 000,00 3 000,00 20 000,00 73 000,00 73 000,00 30 000,00 43 000,00 966 613,00 966 613,00 965 613,00 1 000,00 6 792 683,00 3 809 068,00 3 809 068,00 3 809 068,00 2 801 574,00 2 801 574,00 2 801 574,00 3 000,00 3 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?9? Poz. 760 ?

0920 75831 2920 801 80104 0830 852 85212

2010

2360

85213

2010

2030 85214

2030 85216 2030 85219 2030 85228 0830 900 90001 0690

Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin DOCHODY BIEŻĄCE Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Przedszkola DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z usług Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z usług Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z różnych opłat

3 000,00 179 041,00 179 041,00 179 041,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 2 525 300,00

2 298 300,00 2 298 300,00

2 292 300,00

6 000,00

12 800,00 12 800,00

7 000,00 5 800,00 83 400,00 83 400,00 83 400,00 72 500,00 72 500,00 72 500,00 54 300,00 54 300,00 54 300,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 154 500,00 152 000,00 152 000,00 2 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 10 ? Poz. 760 ?

0830 90019

0690

? wpływy z upomnień Wpływy z usług 150 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 500,00 DOCHODY BIEŻĄCE 2 500,00 Wpływy z różnych opłat 2 500,00 ? wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska Ogółem dochody budżetu 12 839 441,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 11 ? Poz. 760 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 12 ? Poz. 760 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 13 ? Poz. 760 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 14 ? Poz. 760 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 15 ? Poz. 760 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 16 ? Poz. 760 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 17 ? Poz. 760 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 18 ? Poz. 760 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 19 ? Poz. 760 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 20 ? Poz. 760 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 21 ? Poz. 760 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 22 ? Poz. 760 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 23 ? Poz. 760 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 24 ? Poz. 760 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 25 ? Poz. 760 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 26 ? Poz. 760 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 27 ? Poz. 760 ?

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej. § 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy dr Piotr Pękalski

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 28 ? Poz. 760 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 107/XVII/2012 RADY GMINY KRZYWCZA z dnia 31 stycznia 2012 r.

I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Podmiot otrzymujący dotację

Kwota dotacji w zł

Zadanie realizowane

Rodzaj dotacji

Gminna Biblioteka Publiczna Izba rolnicza Komenda Miejska Policji w Przemyślu Gmina Miejska Przemyśl Gmina Krasiczyn

70 000 Koszty bieżące działalności Biblioteki 10 660 Wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) 3 000 Wpływy jednostek na fundusz celowy środki na kontynuację prac remontowych w budynku Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu Zwrot dotacji za dzieci będące mieszkańcami Gminy 1 500 Krzywcza uczęszczających do przedszkola mieszczącego się na terenie Gminy Przemyśl Zwrot dotacji za dzieci będące mieszkańcami Gminy 8 500 Krzywcza uczęszczających do przedszkola mieszczącego się na terenie Gminy Przemyśl

Podmiotowa Wpłata Celowa

Celowa

Celowa

II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Podmiot otrzymujący dotację

Kwota dotacji w zł

Zadanie realizowane

Rodzaj dotacji

Niepubliczne Przedszkole w Reczpolu

160 296

Koszty bieżącej działalności Tęczowego Przedszkola Niepublicznego w Reczpolu

Dotacja podmiotowa
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4070

  uchwała nr 148/XVII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr 5.83.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia budżetu Gminy Radzymin na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3548

  uchwała nr 134/XVI/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 2 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr 5.83.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia budżetu Gminy Radzymin na rok 2012.

 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie nr 1/2012 Burmistrza Sulechowa z dnia 15 maja 2012r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SULECHÓW ZA ROK 2011

 • DZ. URZ. 2012.2001

  uchwała nr XX /144 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2002

  uchwała nr XX/145/ 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.759

  uchwała nr XIII/85/2012 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.758

  uchwała nr XVI/109/2011 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia planu pn. "Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2011-2014 dla Gminy Dzikowiec".

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.757

  uchwała nr XVI/108/2011 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek: od nieruchomości, rolny i leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.756

  uchwała nr XVI/107/2011 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych na podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.755

  uchwała nr XV/50/2012 Rady Gminy Cisna z dnia 31 stycznia 2012r. Uchwała budżetowa na 2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.