Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.920

Tytuł:

uchwała nr XVIII/301/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Murowana Goślina

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-02-13
Organ wydający:Sejmik Województwa Wielkopolskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 920
Hasła:aglomeracje

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

?

Poznań, dnia 13 lutego 2012 r. Poz. 920

UCHWAŁA NR XVIII/301/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Murowana Goślina

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.)Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: § 1. Wyznacza się aglomerację Murowana Goślina o równoważnej liczbie mieszkańców 42 223. § 2. 1. Aglomeracja Murowana Goślina obejmuje swym zasięgiem tereny gminy miejsko-wiejskiej Murowana Goślina, gminy miejsko-wiejskiej Skoki, gminy wiejskiej Czerwonak oraz gminy wiejskiej Suchy Las objęte systemem kanalizacji zbiorczej zakończonym oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Szlachęcin w gminie Czerwonak. 2. Obszar aglomeracji Murowana Goślina wyznacza się na terenie poniżej wymienionych miejscowości, w oznaczonych na planie granicach: 1) w gminie Murowana Goślina: Murowana Goślina, Białężyn, Boduszewo, Długa Goślina, Kamińsko, Kąty, Łopuchowo, Łopuchówko, Mściszewo, Nieszawa, Okoniec, Pławno, Przebędowo, Raduszyn, Rakownia, Starczanowo, Trojanowo, Uchorowo, Wojnowo, Wojnówko, Złotoryjsko, 2) w gminie Skoki: Skoki, Antoniewo, Lechlin, Pawłowo Skockie, Rakojady, Rejowiec, Roszkowo, Sława Wielkopolska, Sławica, Stawiany, Szczodrochowo, 3) w gminie Czerwonak: Bolechowo, Bolechowo Osiedle, Bolechówko, Owińska, Potasze, Promnice, Szlachęcin, Trzaskowo, 4) w gminie Suchy Las: Biedrusko. 3. Obszar i granice aglomeracji Murowana Goślina zostały oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Traci moc rozporządzenie Nr115/06Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Murowana Goślina (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 95, poz. 2323). § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (-) Lech Dymarski


Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?2? Poz. 920 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?3? Poz. 920 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?4? Poz. 920 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?5? Poz. 920 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?6? Poz. 920 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?7? Poz. 920 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?8? Poz. 920 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?9? Poz. 920 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 10 ? Poz. 920 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 11 ? Poz. 920 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 12 ? Poz. 920 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 13 ? Poz. 920 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 14 ? Poz. 920 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 15 ? Poz. 920 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 16 ? Poz. 920 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 17 ? Poz. 920 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 18 ? Poz. 920 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.140.2227

  uchwała nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 kwietnia 2011r. uchylenia uchwały nr XXI/219/2004 dotyczącej obrotu i zasad używania materiałów pirotechnicznych na terenie Gminy Murowana Goślina

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.883

  porozumienie Burmistrza Miasta Murowana Goślina ; Burmistrza Obornik z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia zadania publicznego polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej łączącej Oborniki z Uchorowem, gm. Murowana Goślina

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.268

  uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w miejscowościach: Murowana Goślina, Mściszewo, Rakownia, Kamińsko, przedłużeniu istniejącej ulicy Jęczmiennej w Mściszewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2684

  porozumienie Burmistrza Miasta Murowana Goślina ; Burmistrza Miasta Oborniki z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Murowana Goślina w zakresie powierzenia zadania organizacjipublicznego transportu zbiorowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2549

  uchwała nr XVI/149/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 13 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/299/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Murowana Goślina.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.919

  uchwała nr XI/72/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 11 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.918

  uchwała nr XVIII/300/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mosina-Puszczykowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.917

  uchwała nr XVIII/299/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.916

  uchwała nr XI/136/2011 Rady Gminy Blizanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Blizanów oraz dalszego z nimi postępowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.915

  uchwała nr XXII / 242 / 2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Tarnowo Podgórne i Góra - część Tarnowo Centrum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.