Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.926

Tytuł:

uchwała Nr XXI/337/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-04-25
Organ wydający:Rada Miejska w Dziwnowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 926
Hasła:podatki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 926

UCHWAŁA NR XXI/337/2012 RADY MIEJSKIEJ W DZIWNOWIE z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113; Nr 217, poz. 1281; Nr 149, poz. 887) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475; tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654; Nr 171, poz. 1016; Nr 232, poz. 1378), Rada Miejska w Dziwnowie uchwala, co następuje: § 1. 1. Określa się nowy wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Określa się nowy wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Określa się nowy wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości - ?Dane o nieruchomościach? (ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. § 2. 1. Określa się nowy wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Określa się nowy wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Określa się nowy wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - ?Dane o nieruchomościach rolnych? (ZR-1/A) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. § 3. 1. Określa się nowy wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Określa się nowy wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.


Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 926

3. Określa się nowy wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - ?Dane o nieruchomościach leśnych? (ZL-1/A) stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały. § 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XIV/233/2011 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 14 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodnicząca Rady Joanna Piwińska

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?3?

Poz. 926

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/337/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?4?

Poz. 926

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?5?

Poz. 926

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/337/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?6?

Poz. 926

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?7?

Poz. 926

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?8?

Poz. 926

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/337/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?9?

Poz. 926

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/337/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 10 ?

Poz. 926

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 11 ?

Poz. 926

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 12 ?

Poz. 926

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/337/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 13 ?

Poz. 926

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 14 ?

Poz. 926

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 15 ?

Poz. 926

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 16 ?

Poz. 926

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/337/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 17 ?

Poz. 926

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXI/337/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 18 ?

Poz. 926

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 19 ?

Poz. 926

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXI/337/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 20 ?

Poz. 926

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 21 ?

Poz. 926

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXI/337/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27 marca 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.100.2378

  uchwała nr LI/229/09 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.35.773

  uchwała nr 19/IV/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3492

  uchwała nr IX/100/2011 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.3790

  uchwała nr XIV/128/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.194.3279

  uchwała nr XII/85/2011 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Kara za niedopełnienie obowiązku statystycznego

  Od kilku lat otrzymujemy wezwania z Urzędu Statystycznego do wypełniania różnych formularzy. Kiedyś były to przesyłki listowe zwykłe, a ostatnio są to maile. Ponieważ (...)

 • VAT przy zakupie samochodu osobowego

  Firma kupiła auto osobowe za 35 000 zł. netto, VAT na fakturze: 7 700 zł. Od zakupu samochodu osobowego odliczyliśmy VAT w wysokości 4 620 zł (60% z 7700 zł). W deklaracji (...)

 • Pełnomocnictwo podatkowe

  Księgowa z biura rachunkowego ma pełnomocnictwo od klienta do nieograniczonego reprezentowania klienta przed organami skarbowymi, podpisywania i składania deklaracji VAT (...)

 • Obowiązek sporządzania sprawozdania F-01

  Jaki dokładnie artykuły przepisów o statystyce mówią o konieczności sporządzania Sprawozdania F-01 i przekazywania go do Urzędu Statystycznego? Jakie grożą sankcje (...)

 • Wypłata wynagrodzenia firmie zagranicznej

  Rok podatkowy spółki trwa od listopada 2006 r. do października 2007 r. Spółka wypłaca wynagrodzenie osobie prawnej niemającej siedziby w Polsce i potrąca zryczałtowany (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.925

  uchwała Nr XIX/257/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Koszalin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.924

  uchwała Nr XVI/141/12 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Bobolice  pod potrzeby budowy farmy elektrowni wiatrowych ?Gozd?  dla obszaru położonego w obrębach ewidencyjnych: Kurowo, Ubiedrze, Cybulino i Gozd

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.923

  uchwała Nr XVI\118\2012 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieszkowice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.922

  uchwała Nr XVII/197/2012 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Sęczkowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.921

  uchwała Nr XVII/196/2012 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Żegocino.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.