Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.931

Tytuł:

uchwała Nr XV/112/12 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-04-25
Organ wydający:Rada Gminy Kołobrzeg
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 931
Hasła:inkaso

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 931

UCHWAŁA NR XV/112/12 RADY GMINY KOŁOBRZEG z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591z późn. zm.), w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. W Uchwale Nr VI/34/11 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 64 poz. 1131, zmiany Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 1 marca 2012 r. poz. 470 ) § 1 pkt.2 otrzymuje brzmienie: ?2. Na inkasentów podatków wymienionych w §1 ust.1 wyznacza się sołtysów wsi Gminy Kołobrzeg według poniższego zestawienia:


Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1)

Sołectwo Bogucino Stary Borek Budzistowo Nowogardek Karcino, Głowaczewo Niekanin Samowo Drzonowo Stramnica

Imię i Nazwisko Sołtysa Chojnacki Władysław Frankiewicz Adam Królikowski Tadeusz Elzner Piotr Świżek Wojciech Zbigniew Kałdus Karczewski Jan Kaczmarek Renata Krupiński Czesław Kruszewski Marian Bogucino 12 Stary Borek 2

Adres

Budzistowo ul. Słoneczna 8/1 Nowogardek 23A Karcino 46 A Głowaczewo 22 Niekanin ul. Lipowa 19 Samowo 4 Drzonowo 18A Stramnica 11

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992 r.); 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 931

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Przećmino Zieleniewo Nowy Borek Błotnica Bogusławiec Grzybowo Dźwirzyno Sarbia Korzystno Kądzielno Obroty Rościęcino

Duńczak Zofia Folta Mirosława Rybka Piotr Sadowska Ewa Strzechmińska Jolanta Maj Marek Szczubełek Jerzy Ciesielska Anna Zaborski Zygmunt Mazurek Stefania Żurawiel Marian Staszewska Grażyna

Przećmino 33/2 Zieleniewo ul. Rycerska 48/4 Nowy Borek 19 Błotnica 9A Bogusławiec 14 Grzybowo ul. Długa 29 Dźwirzyno ul. Klonowa 10 Sarbia 54F Korzystno ul. Truskawkowa 7 Kądzielno 11 Obroty 14 Rościęcino ul. Zgodna 33/3

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołobrzeg. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 lutego 2012 r. Przewodniczący Rady Gminy

Julian Nowicki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.396.2792

  uchwała nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.712.6085

  uchwała nr XLIX/485/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budzetowej

 • DZ. URZ. 2010.25.147

  uchwała nr XXXI/285/09 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2123

  zarządzenie nr 247(96)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 września 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 227(76)/08 z dnia 21 lipca 2008r. zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 222(71)/08 z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 211(60)/08 z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy kwoty długu gminy Wiązowna na rok 2008 i lata następne

 • DZ. URZ. 2010.629.5101

  uchwała nr XLVI/739/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010

zamów dokument

Porady prawne

 • Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

  Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego ustalając ostateczny termin wykonania tej uchwały np. na 10 miesięcy później? Czy każdy (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Zaskarżenie uchwały właścicieli lokali

  Czy istnieje możliwość odwołania/mediacji z zarządcą nieruchomości w sprawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej nakładającej obowiązek "składki" na budowę dodatkowych (...)

 • Brak oddania głosu w sprawie uchwały w obiegu

  Jeden ze współwłaścicieli we Wspólnocie w drodze indywidualnego zbierania głosów w sprawie uchwały przez dwa tygodnie nie ustosunkował się do uchwały. Czy brak (...)

 • brak zmiany KRS a decyzje zarządu

  Na walnym zgromadzeniu został wybrany cały nowy zarząd spółki z o.o. (zmieniony cały skład osobowy). Od tego czasu minęły już 3 miesiące jednak stosowna zmiana (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.930

  porozumienie Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 26 marca 2012 r. zawarte pomiędzy Gminą Stargard Szczeciński a Gminą Warnice w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych innych niż przedszkola formach wychowania przedszkolnego, działających na terenie Gminy Stargard Szczeciński, dla mieszkańców Gminy Warnice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.929

  uchwała Nr XXIII/161/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów sołectw Gminy Kalisz Pomorski

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.928

  uchwała Nr XVII/109/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra .

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.927

  uchwała Nr XVII/108/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrej nr XVI/105/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dobra na lata 2008-2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.926

  uchwała Nr XXI/337/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.