Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.954

Tytuł:

uchwała Nr XVIII/121/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Resko

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-04-27
Organ wydający:Rada Miejska w Resku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 954
Hasła:szkoły

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 954

UCHWAŁA NR XVIII/121/12 RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Resko. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327; Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 , Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281) w związku z art.17 ust.4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz.2781, z 2005r. Nr 17 poz.141, Nr 94 poz.788, Nr 122 poz.1020, Nr 131 poz.1091, Nr 167 poz.140 i Nr 249 poz.2104; z 2006r. Nr 144 poz.1043, Nr 208 poz. 1532 i Nr 227 poz.1658, z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818, Nr 180, poz.1280 i Nr 181, poz.1292; z 2008r.Nr 70, poz.416, Nr 145, poz.917 , Nr 216, poz.1370 i Nr 235, poz.1608; z 2009r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz.458, Nr 145, poz.917, Nr 157, poz.1241 i Nr 219, poz.1705; z 2010r. Nr 44, poz.250, Nr 54, poz.320, Nr 127, poz.857 i Nr 148, poz.991 oraz z 2011r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654, Nr 149, poz.887 i Nr 205, poz.1206) Rada Miejska w Resku uchwala, co następuje: § 1. Ustala się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Resko: 1) Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Resku, ul. Wojska Polskiego nr, z filią w Łabuniu Wielkim oraz z filią w Łosośnicy; 2) Szkoła Podstawowa w Stargardzie. § 2. Ustala się następujące granice obwodów publicznych szkół podstawowych wymienionych w §1: 1) do obwodu Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Resku należą: a) miasto Resko klasy I ? VI; b) miejscowości ? klasy I ? VI: Bezmoście, Dorowo, Łabuń Mały, Lubień Dolny, Lubień Górny, Ługowina, Piaski, Policko, Prusim, Słowikowo, Smólsko, Świekotki, Święciechowo, Trzaski,; c) miejscowości ? klasy: IV, V i VI: Godziszewo, Iglice, Komorowo, Luboradz, Łabiń Wielki, Łosośnica, Łosośniczka, Miłogoszcz, Mokronos, Orzeszkowo, Porąbka, Sienno, Siwkowice, Stołążek, Sosnowo, Taczały i Żerzyno; d) filia w Łabuniu Wielkim - klasy: I,II i III miejscowości: Iglice, Komorowo, Luboradz, Łabiń Wielki, Mokronos, Orzeszkowo, Porąbka i Stołążek; e) filia w Łosośnicy - oddział przedszkolny oraz klasy: I,II i III miejscowości: Godziszewo, Łosośnica, Łosośniczka, Miłogoszcz, Sienno, Siwkowice, Sąpólko, Taczały i Żerzyno. f) do obwodu Szkoły Podstawowej w Starogardzie należą następujące miejscowości:


Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 954

Gardzin, Gozdno, Krosino, Łagiewniki, Mołstowo, Naćmierz, Potuliny, Przemysław, Stara Dobrzyca, Sosnowo, Sosnówko i Starogard. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reska. § 4. Tracą moc uchwały: 1) Nr VII/60/99 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie przekształcania Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Resku oraz określenie jej obwodu; 2) Nr VII/61/99 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie przekształcania Szkoły Podstawowej w Starogardzie oraz określenie jej obwodu; 3) Nr VII/62/99 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie przekształcania Szkoły Podstawowej w Łabuniu Wielkim oraz określenie jej obwodu; 4) Nr VII/63/99 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie przekształcania Szkoły Podstawowej w Łosośnicy oraz określenie jej obwodu; 5) Nr VII/64/99 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Resko oraz granic ich obwodów. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą z początkiem nowego roku szkolnego tj. z dniem 1 września 2012 r. Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Basowska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1388

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.4829

  uchwała nr VI/61/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wieniawa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.5867

  uchwała nr IX/43/2011 Rady Gminy Strachówka z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkoł podstawowych i gimnazjów , granic ich obwodów w Gminie Strachówka oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Strachówka publicznych przedszkoli i oddzialów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2356

  uchwała nr XVI/112/2012 Rady Gminy Lisków z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych , gimnazjum oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisków oraz granic ich obwodów.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/32/11 Rady Gminy Dubienka z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Dubienka

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.953

  uchwała Nr XIII/204/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobra.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.952

  uchwała Nr XIII/205/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Skarbimierzyce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.951

  uchwała Nr XIV/125/2012 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mironów Gm. Lipiany

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.950

  uchwała Nr XXI/239/12 Rady Gminy Mielno z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek opłat i sposobu ich pobierania na drogach publicznych miejscowości Mielno i Łazy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.949

  uchwała Nr XXI/238/12 Rady Gminy Mielno z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.