Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.962

Tytuł:

uchwała Nr XVII/120/12 Rady Gminy w Będzinie z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2012 rok Nr XIV/106/11 Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 grudnia 2011r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-04-30
Organ wydający:Rada Gminy Będzino
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 962
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 962

UCHWAŁA NR XVII/120/12 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2012 rok Nr XIV/106/11 Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). § 1. W uchwale Nr XIV/106/11 Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany: a) § 9 pkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie: 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty - 0 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 1.740.000 zł. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Nożykowski

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.608

  uchwała Nr XV/110/12 Rady Gminy w Będzinie z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012-2032".

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.324

  uchwała nr XXV/212/09 Rady Gminy Będzino z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie zmiany statutu Gminy Będzino.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.765

  uchwała nr XXVI/217/09 Rady Gminy Będzino z dnia 26 marca 2009r. w sprawie podziału Gminy Będzino na obwody głosowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.429

  uchwała nr XXXVII/341/10 Rady Gminy Będzino z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie utworzenia sołectwa Stoisław

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.44.911

  uchwała nr XXXVIII/348/10 Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Będzino.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.961

  uchwała Nr XVIII/147/2012 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.960

  uchwała Nr XV/94/12 Rady Gminy Dygowo z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dygowo na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.959

  zarządzenie porządkowe Nr 1/2012 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie czasowego zakazu połowów w celach sportowo-rekreacyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.958

  uchwała Nr XIII/81/12 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Nowogródek Pomorski pn. Golin w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.957

  aneks Nr 2/2012 Burmistrza Polanowa z dnia 10 lutego 2012 r. do porozumienia nr 38/2002 z dnia 30 kwietnia 2002 r. zmienionego aneksem nr 1/2008 z dnia 8 października 2008 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.