Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.963

Tytuł:

uchwała Nr VI/sXX/122/12 Rady Miasta Wałcz z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń sportowych, oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z wymienionych obiektów i urządzeń sportowych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-04-30
Organ wydający:Rada Miasta Wałcz
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 963
Hasła:inne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 963

UCHWAŁA NR VI/SXX/122/12 RADY MIASTA WAŁCZ z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń sportowych, oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z wymienionych obiektów i urządzeń sportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 4 ust. l pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) Rada Miasta Wałcz ustala, co następuje: § 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) Gminie Miejskiej - rozumie się przez to Gminę Miejską Wałcz; 2) o obiektach i urządzeniach placówek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Miejską - rozumie się przez to obiekty i urządzenia użyteczności publicznej szkół i placówek oświatowych a w szczególności: hale sportowe, sale gimnastyczne oraz inne pomieszczenia użytkowe wraz z urządzeniami i wyposażeniem znajdującym się w obiektach szkół i placówkach oświatowych, wykorzystywane do organizowania imprez, szkoleń, kursów lub inną pozastatutową działalność zwane w dalszej części uchwały obiektami i urządzeniami; 3) obiektach i urządzeniach placówek kultury i sportu prowadzonych przez Gminę Miejską - rozumie się przez to obiekty i urządzenia techniczne Urzędu Miasta z dziedziny sportu, w szczególności obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wykorzystywane do organizowania imprez, szkoleń, kursów lub inną pozastatutową działalność, zwane w dalszej części uchwały obiektami i urządzeniami; 4) pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń - rozumie się przez to korzystanie z obiektów i urządzeń wykraczające poza określone w statutach szkół, Urzędu Miasta, placówek oświatowych i kulturalnych; 5) organizatorze - rozumie się to poprzez osobę prawną lub fizyczną która na mocy podpisanej umowy dzierżawy (najmu) bądź użyczenia korzysta w określonym celu z obiektów i urządzeń; 6) imprezie - rozumie się przez to planowane zajęcie obiektu i urządzenia przez organizatora na podstawie umowy, którego celem jest odbycie się spotkania, zawodów (treningu) lub pokazu, z odpłatnym lub darmowym udziałem publiczności. § 2. l. Ustala się następujące zasady pozastatutowego korzystania z obiektów i urządzeń: 1) obiekty i urządzenia udostępniane są: a) mieszkańcom Gminy Miejskiej, przede wszystkim dzieciom i młodzieży szkolnej oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy mające charakter użyteczności publicznej,


Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 963

b) innym osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą; 2) korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się na podstawie właściwego dla danego obiektu lub urządzenia regulaminu (instrukcji) oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora placówki oświatowej lub pracownika Urzędu Miasta, przy czym imprezy z 50% zniżką i nieodpłatnie mogą być realizowane w terminach wolnych od imprez pełnopłatnych, z zastrzeżeniem pkt. 3; 3) imprezy wymienione w ppkt. 6 lit. d i e mają pierwszeństwo realizacji przed imprezami pełnopłatnymi lub z 50% zniżką; 4) korzystanie z obiektów i urządzeń jest odpłatne, a uzyskane środki finansowe stanowią dochód budżetu Gminy Miejskiej i przeznaczone będą na utrzymanie i rozwój tych obiektów; 5) opłaty w wysokości 50% stawki określonej przez Burmistrza Miasta Wałcza wnoszą uczniowie szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto nie jest organem prowadzącym oraz studenci niepracujący; 6) z opłat zwalnia się: a) dzieci oraz wychowanków i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Miejską, b) uczniowskie kluby sportowe, które realizują zadania własne Gminy Miejskiej w ramach umów zawartych z Gminą Miejską, c) inne organizacje nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, które wspomagają proces edukacyjny dzieci i młodzieży lub realizujące programy profilaktyczne, d) organizatorów imprez zleconych przez Gminę Miejską lub odbywających się pod patronatem Burmistrza Miasta Wałcz, e) organizatorów imprez charytatywnych oraz patriotycznych i prorodzinnych uzgodnionych z Burmistrzem Miasta Wałcz, f) osoby niepełnosprawne, g) kluby sportowe, stowarzyszenia, które realizują zadania własne Gminy Miejskiej, w ramach umów zawartych z Gminą Miejską. 2. Określa się sposób ustalania opłat za pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń: 1) wysokość opłat ustala Burmistrz Miasta Wałcz na wniosek dyrektorów szkół, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z uwzględnieniem pkt. 2-4; 2) kalkulacja będąca podstawą ustalenia wnioskowanej wysokości opłat dla podmiotów, o których mowa w ust. l pkt. l lit a powinna uwzględniać bieżące koszty utrzymania danego obiektu lub urządzenia; 3) kalkulacja będąca podstawą ustalenia wnioskowanej wysokości opłat dla podmiotów, o których mowa w ust. l pkt l lit. b powinna uwzględniać pełne koszty dotyczące utrzymania danego obiektu lub urządzenia; 4) wysokość stawki za dzierżawę (najem) obiektów i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej może być ustalana w drodze przetargu. § 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wałcz. 2. Burmistrz Miasta Wałcz może upoważnić dyrektorów szkół i Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji do zawierania umów o dzierżawę (najem). § 4. Umowy zawarte z Gminą Miejską w dniu wejścia w życie uchwały powinny być dostosowane do jej wymogów w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodnicząca Rady Bożena Terefenko
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.111.719

  uchwała nr XLIV/393/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/377/2009 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zasad i trybu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Raba Wyżna o charakterze obiektów i urządzeń sportowych oraz powierzenia Wójtowi Gminy Raba Wyżna uprawnienia do określenia wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.31.869

  uchwała nr XXIII/134/09 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.

 • DZ. URZ. 2010.46.323

  uchwała nr XLVI/346/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Końskie, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie uprawnień do ustalania wysokości tych opłat

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVII/128/12 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/73/2011 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Włodawa, oraz powierzenia Burmistrzowi Włodawy uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.8.115

  uchwała nr XL/790/2009 Rady Miasta Mikołów z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz powierzenie Burmistrzowi Mikołowa uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.962

  uchwała Nr XVII/120/12 Rady Gminy w Będzinie z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2012 rok Nr XIV/106/11 Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 grudnia 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.961

  uchwała Nr XVIII/147/2012 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.960

  uchwała Nr XV/94/12 Rady Gminy Dygowo z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dygowo na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.959

  zarządzenie porządkowe Nr 1/2012 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie czasowego zakazu połowów w celach sportowo-rekreacyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.958

  uchwała Nr XIII/81/12 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Nowogródek Pomorski pn. Golin w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.