Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.968

Tytuł:

uchwała Nr XVIII/164/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złocieniec w roku 2012.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-04-30
Organ wydający:Rada Miejska w Złocieńcu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 968
Hasła:zwierzęta

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 968

UCHWAŁA NR XVIII/164/2012 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złocieniec w roku 2012. Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ochronie zwierząt(Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 230, poz. 1373), Rada Miejska w Złocieńcu uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złocieniec w roku 2012 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodnicząca Rady Urszula Ptak


Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 968

Załącznik do UCHWAŁY NR XVIII/164/2012 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU z dnia 29 marca 2012 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złocieniec na rok 2012 Rozdział 1. ZAPEWNIENIE BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM MIEJSCA W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT §1. Gmina Złocieniec, zwana dalej ?Gminą? zapewnia bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy miejsca w schronisku z wykorzystaniem schroniska, z którego prowadzącym zawarto stosowną umowę (na rok 2012 ? Jerzy Harłacz, przedsiębiorca działający pod nazwą ? Schronisko dla bezpańskich zwierząt ul. Zwycięstwa 58, 78-200 Białogard). Rozdział 2. OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI, W TYM ICH DOKARMIANIE §2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym opieki lekarskiej oraz ich dokarmianie realizuje Gmina poprzez: 1) współpracę z opiekunami kotów wolno żyjących; 2) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących; 3) współpracę z lekarzem weterynarii w przypadkach istniejącej potrzeby podjęcia leczenia kotów wolno żyjących (wydawanie zleceń na ich leczenie i pokrycie kosztów tego leczenia z budżetu Gminy); 4) dokonywanie skierowań poprzez opiekunów do lekarza weterynarii, w celu dokonania zabiegów sterylizacji lub kastracji; 5) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom kotów). Rozdział 3. ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT §3. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy prowadzone będzie przez Straż Miejską w Złocieńcu i służby weterynaryjne. 2. Bezdomne odłowione zwierzęta do czasu przekazania do schroniska pozostają pod tymczasową opieką Gminy, w celu prowadzenia działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli. 3. Gmina za pośrednictwem nowych właścicieli bezdomnych zwierząt dokona skierowań do lekarza weterynarii w Złocieńcu, w celu dokonania zabiegów sterylizacji lub ich kastracji. 4. Gmina dokona zapłaty za wykonanie usługi sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt przeznaczonych do adopcji na rachunek lekarza weterynarii. 5. W przypadku odłowionych rannych zwierząt, opiekę lekarską nad zwierzętami przejmuje na zlecenie Gminy odpowiedni zakład leczniczy.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?3?

Poz. 968

Rozdział 4. OBLIGATORYJNA STERYLIZACJA ALBO KASTRACJA ZWIERZĄT W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT §4. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację albo kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, realizuje podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji albo kastracji zwierząt przyjętych do schroniska z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek. Rozdział 5. POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT §5. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 1) podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania; 2) Gmina poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt przebywających tymczasowo pod opieką Gminy osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania oraz poprzez promocję adopcji zwierząt przyjętych z terenu Gminy, które są pod tymczasową opieką Gminy. 2. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt odbywa się w szczególności poprzez umieszczanie ogłoszeń o możliwościach adopcji zwierząt na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złocieńcu. Rozdział 6. USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW §6. Usypianie ślepych miotów realizują: 1) podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów; 2) Gmina poprzez współpracę z społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczenia ich rozrodczości ? usypianie ślepych miotów oraz poprzez finansowanie usypiania ślepych miotów psów, bezdomnych przebywających pod tymczasową opieką Gminy. Rozdział 7. WSKAZANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO W CELU ZAPEWNIENIA MIEJSCA DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH §7. 1. Na gospodarstwo rolne, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2012r. wskazuje się gospodarstwo, które znajduje się w miejscowości Darskowo 7C, 78-520 Złocieniec należące do Pana Stanisława Balińskiego. 2. Niehumanitarne traktowane zwierzęta gospodarskie będą odbierane właścicielom i przekazane do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w ust.1.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?4?

Poz. 968

Rozdział 8. ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ W PRZYPADKACH ZDARZEŃ DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT §8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt realizuje Gmina poprzez dokonanie zlecenia odpowiednim służbom weterynaryjnym podjęcia opieki lekarskiej nad zwierzętami, w celu udzielenia pomocy lekarskiej, po czym zwierzę zostanie przekazane do schroniska dla zwierząt lub gospodarstwa, o którym mowa w §7 ust. 2. Rozdział 9. WSKAZANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU ORAZ SPOSÓB WYDATKOWANIA TYCH ŚRODKÓW §9. Wskazuje się następującą wysokość i sposób wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złocieniec w 2012 roku: Lp. 1 2 3 Jednostka realizująca Gmina Gmina Gmina Środki Zadania finansowe 2.000 zł Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi tymczasowo pod opieką Gminy oraz kotami wolno żyjącymi - dokarmianie 3.200 zł Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami /leczenie, eutanazja, kastracja, sterylizacja, wyłapywanie/ 4.800 zł Zapewnienie opieki nad bezdomnym psom poprzez przekazywanie do schroniska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2753

  uchwała nr XXII / 252 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1148

  uchwała Nr XVI/152/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzany w 2012 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/79/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puławy Nr XIV/72/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1550

  uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerzno.

 • DZ. URZ. 2012.2255

  uchwała nr XV/89/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2012 rok"

zamów dokument

Porady prawne

 • Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

  Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki (...)

 • Znęcanie się nad zwierzętami

  Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi (...)

 • Kopanie psa

  Mam nieszczęście mieszkać na parterze, przed balkonem którego wyprowadzane przez wlaścicieli psy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Nie pytam, co im grozi, bo (...)

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.967

  uchwała Nr XVIII/163/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla jednego drzewa ze zbiorowego pomnika przyrody.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.966

  uchwała Nr XVIII/159/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Złocieniec.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.965

  uchwała Nr XVII/122/12 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.964

  uchwała Nr VI/sXX/123/12 Rady Miasta Wałcz z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.963

  uchwała Nr VI/sXX/122/12 Rady Miasta Wałcz z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń sportowych, oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z wymienionych obiektów i urządzeń sportowych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.