Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXIX/433/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2009r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania ulg i obniżek oraz sposobu jej poboru, określenia inkasentów i ich wynagradzania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2009-11-12
Organ wydający:Rada Miejska w Koronowie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 110 pozycja: 1834
Hasła:

Uchwała Nr XXXIX/433/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania ulg i obniżek oraz sposobu jej poboru, określenia inkasentów i ich wynagradzania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420), art. 17 ust. 1 i 5 i art. 19 pkt. 1 lit. b, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 ze zmianami: Dz. U. z 2005 roku Nr 143, poz. 1199? Dz. U. z 2006 roku Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 I Nr 251, poz. 1847? Dz. U. z 2008 roku Nr 93, poz. 585,Nr 116, poz. 730,Nr 223 poz. 1463, Dz. U. z 2009 r. Nr 56 poz. 458), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 roku (M.P. Nr 59, poz. 531) uchwala się, co następuje: § 1. Ustalić  dzienną  stawkę  opłaty miejscowej dla osób fizycznych przebywających dłuże j n iż  dobę  w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach ? z a k ażdy dzień  pobytu w miejscowościach: Koronowo, Samociążek, Sokole Kuźnica, Nowy Jasiniec, Lucim, Salno i Mąkowarsko w wysokości 1,80 zł. § 2. Opłatę miejscową w drodze inkasa jako inkasenci pobierają: a) od osób przebywających w ośrodkach wypoczynkowych, campingach, obozowiskach i biwakach ? kierownicy tych ośrodków, campingów,  b) na terenie sołectw ? sołtysi. § 3. Inkasenci pobierają opłatę miejscową w wysokości określoną niniejszą uchwałą za taką ilość dni pobytu jaką zgłaszający podaje, a razie przedłużania pobytu pobiera się opłatę za dalsze dni. §   4 .  Pobrane kwoty opłaty miejscowej inkasenci przekazują  na rachunek gminy zgodnie z art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. ID: CCTYKPKHKXDRJSGDVUPKYIGRS. Podpisany. Strona 1 / 3 z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami)  §   5 .  Za pobór opłaty miejscowej inkasenci otrzymują  wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10 % zainkasowanej opłaty.


za dalsze dni. §   4 .  Pobrane kwoty opłaty miejscowej inkasenci przekazują  na rachunek gminy zgodnie z art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami)  §   5 .  Za pobór opłaty miejscowej inkasenci otrzymują  wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10 % zainkasowanej opłaty. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa. § 7. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/385/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lipca 2009 r. roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania ulg i obniżek oraz sposobu jej poboru, określenia inkasentów i ich wynagradzania.  § 8. Uchwała niniejsza wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. UZASADNIENIE Rada Miejska zgodnie ze swymi uprawnieniami wynikającymi z art. 17 ust. 1 i 5 i art. 19 pkt. 1 lit. b i pkt. 2-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych określiła wysokoś ć  opłaty miejscowej jak również  ustaliła sposób poboru tej opłaty, wyznaczyła inkasentów i wysokość wynagrodzenia prowizyjnego.

ID: CCTYKPKHKXDRJSGDVUPKYIGRS. Podpisany.

Strona 2 / 3

§ 8. Uchwała niniejsza wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. UZASADNIENIE Rada Miejska zgodnie ze swymi uprawnieniami wynikającymi z art. 17 ust. 1 i 5 i art. 19 pkt. 1 lit. b i pkt. 2-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych określiła wysokoś ć  opłaty miejscowej jak również  ustaliła sposób poboru tej opłaty, wyznaczyła inkasentów i wysokość wynagrodzenia prowizyjnego.

ID: CCTYKPKHKXDRJSGDVUPKYIGRS. Podpisany.

Strona 3 / 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1682

  uchwała nr XVI/225/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2505

  uchwała nr XVIII/268/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3158

  uchwała nr XIX/283/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.320.558

  uchwała nr XII/171/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.43

  uchwała nr XIII/193/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXX/240/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów

 • uchwała nr XXVI/128/2009 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brzozie

 • uchwała nr XXXIX/100/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej funkcjonującej na terenie gminy Mrocza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

 • uchwała nr XXXIX/99/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psa, poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

 • uchwała nr XXXIX/98/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie określenia wysokości dziennej opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.