Logowanie

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr ROZTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Nr 27/09 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 października 2009r. ROZTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Nr 27/09

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2009-11-12
Organ wydający:Wojewoda Kujawsko - Pomorski
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 110 pozycja: 1835
Hasła:rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody

ROZTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Nr 27/09 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z dnia 16 października 2009 r. Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdzam nieważność § 8 i § 9 ust. 4 załącznika do uchwały nr XXXIV/265/09 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 10 września 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Strzelno Uzasadnienie W załączniku do przedmiotowej uchwały, która wpłynęła do organu nadzoru w dniu 21 września 2009 r. w Rozdziale 4 dotyczącym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, § 8 ust. 1 stanowi, że wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Ustęp 2 tego § uszczegóławia ten zapis ustalając, iż wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia zaczynają się lub kończą w środku tygodnia, za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub (?, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym. Dalej w ustępie 3 stwierdza się, że ?Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane?. Natomiast w § 9 ust. 4 z Rozdziału 5 załącznika Rada postanowiła, że dodatek za trudne warunki pracy nie przysługuje w przypadku przerw w pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z powodu urlopowania wszystkich wychowanków. W ocenie organu nadzoru zapisy takie stanowią istotne naruszenie prawa, tj. przepisu art. 30 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), który upoważnia organ prowadzący szkołę do ustalenia w ramach regulaminu jedynie szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw. Mieści się w nim tylko delegacja do ustalania warunków obliczania i wypłacania (wydawania należnych kwot, a nie upoważnienie, do decydowania, kiedy nauczyciel zachowuje lub traci prawo do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2006 r. sygn. akt IV Sa/Wr 274/05 i Wyrok WSA we Wrocławiu z 21 sierpnia 2008 r. Sa/Wr294/08). W uzasadnieniu wyroków z 13 sierpnia 2008 r. IV S.A./Wr 197/07 oraz z dnia 21 sierpnia 2008 r. Sa/Wr 294./08 WSA we Wrocławiu wyjaśnia, ?że uchwalony regulamin nie może być przepisem szczególnym w rozumieniu art. 80 Kodeksu pracy, co do określenia warunków zachowania lub utraty prawa do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe lub doraźnych zastępstw.? Wyklucza taką możliwość brzmienie normy kompetencyjnej do jego wydania, która upoważnia radę gminy wyłącznie do ustalania warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za takie godziny. Natomiast przyznanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw następuje w oparciu o zasady określone w Karcie Nauczyciela oraz Kodeksie pracy, do którego odsyła art. 91c ust. 1 Karty. Do organu prowadzącego szkołę należy wyłącznie ustalenie warunków ich obliczania i wypłacania. W omawianej normie kompetencyjnej nie mieści się upoważnienie do decydowania w jakich przypadkach nauczyciel traci lub zachowuje prawo do dodatku za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane. W związku z tym organ nadzoru w dniu 5 października 2009 r. wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności § 8 i § 9 ust. 4 załącznika do przedmiotowej uchwały. Z przedstawionego w piśmie z dnia 8 października 2009 r. stanowiska Rady Miejskiej w Strzelnie wynika, że generalnie zgadza się ona ze stanowiskiem organu nadzoru w tych kwestiach, wyjaśniając jedynie, że interpretacja w gminie tych zapisów była korzystna dla nauczycieli i ?nie prowadziła do pozbawienia nauczycieli prawa do wynagrodzenia przyznanego w oparciu o zasady określone w Karcie Nauczyciela oraz w Kodeksie Pracy.?


W ocenie organu nadzoru Rada przyjmując takie zapisy regulaminu przekroczyła swoje kompetencje wynikające z upoważnienia ustawowego, czym istotnie naruszyła prawo i nie ma tu żadnego znaczenia prawnego faktyczna interpretacja tych zapisów. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak na wstępie. Na powyższe rozstrzygnięcie służy za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy ul. Jana Kazimiera 5, 85-035 Bydgoszcz w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. Wojewoda Kujawsko-Pomorski Rafał Bruski
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.332.2011.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 5 września 2011r. rozstrzygnięcie nadzorcze

 • Dziennik Urzędowy

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.52.2011.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 1 lutego 2011r. rozstrzygnięcie nadzorcze

 • DZ. URZ. 2010.497.3749

  rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 16 września 2010r. Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały Nr XXXVII/224/10 Rady Gminy w Mędrzechowie z dnia 30 sierpnia 2010 r.

 • Dziennik Urzędowy

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.368.2011.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 20 października 2011r.

 • Dziennik Urzędowy

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr Nk-I.4131.402.2011.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 31 października 2011r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXIX/433/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2009r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania ulg i obniżek oraz sposobu jej poboru, określenia inkasentów i ich wynagradzania

 • uchwała nr XXX/240/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów

 • uchwała nr XXVI/128/2009 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brzozie

 • uchwała nr XXXIX/100/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej funkcjonującej na terenie gminy Mrocza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

 • uchwała nr XXXIX/99/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psa, poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.