Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLII/205/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2009-12-17
Organ wydający:Rada Gminy Ciechocin
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 135 pozycja: 2503
Hasła:

UCHWAŁA Nr XLII/205/2009 RADY GMINY CIECHOCIN z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ), art. 5 i art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458 ) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości, w wysokości; 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,73 zł od 1 m? powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04 zł od 1 ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,18 zł od 1 m? powierzchni; 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych - 0,62 zł od 1 m? powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,10 zł od 1 m? powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,24 zł od 1 m? powierzchni użytkowej, d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,16 zł od 1 m? powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,88 zł od 1 m? powierzchni użytkowej; 3) od budowli - 2 % ich wartości zgodnie z zasadami podanymi w ustawie. § 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 1) grunty i budynki lub ich części związane z działalnością na rzecz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, 2) grunty i budynki lub ich części zajmowane na cele ochrony przeciwpożarowej, 3) budynki mieszkalne lub ich części z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, 4) budynki gospodarcze i garaże, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 5) budynki lub ich części, budowle i grunty związane z działalnością w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. § 3. Traci moc uchwała nr XXVII/146/2008 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku. § 4. Uchwałę ogłasza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i u sołtysów. § 5. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Krzysztof Gąsiorowski

Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/93/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/86/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.6304

  uchwała nr XVIII/134/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr XXVIII/178/09 Rady Gminy Zduny z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2515

  uchwała Nr XLII/241/2010 Rady Gminy Warnice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2009.524.3889

  uchwała nr XLVII/353/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków

zamów dokument

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Zwolnienie od podatku od darowizny

  W jakich przypadkach zwolnione jest z podatku podarowanie nieruchomości osobie należącej do rodziny?

 • Ekwiwalent dla zleceniobiorcy za własny samochód

  Czy pracownikowi zatrudnionemu na zasadach umowy-zlecenia można wypłacać ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLII/204/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla ustalenia podatku rolnego

 • uchwała nr XXVIII/312/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 1 grudnia 2009r. sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia jej wysokości na 2010 r

 • uchwała nr XXVIII/311/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej, obowiązujących w 2010 r

 • uchwała nr Nr XXVIII/310/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 1 grudnia 2009r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2010 r.

 • uchwała nr XXVIII/309/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących w 2010r

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.