Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXIX/158/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechocin na rok 2009.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2009-03-11
Organ wydający:Rada Gminy Ciechocin
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 23 pozycja: 447
Hasła:

UCHWAŁA Nr XXIX/158/2009 RADY GMINY CIECHOCIN z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechocin na rok 2009. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ?d? ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 184 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 128 i Nr 45, poz. 128 i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), uchwala się, co następuje: § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11 009 715 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: Dochody bieżące: 10 439 715 - dochody własne 2 717 752, - subwencje 5 434 643, - dotacje celowe 2 287 320. Dochody majątkowe: 570 000 - dochody ze sprzedaży majątku 570 000. § 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10 866 960 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: Wydatki bieżące 10 196 960 - wynagrodzenia i pochodne 5 071 380, - dotacje 125 000, - obsługa długu 320 000, - pozostałe 4 680 580. Wydatki majątkowe 670 000. 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Zadania inwestycyjne w 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 4. § 3.1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 142 755 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek. 2. Przychody budżetu w wysokości 500 000 zł, rozchody w wysokości 642 755 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 70 000 zł; 2) celową w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. § 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 7. § 6.1. Ustala się dochody w kwocie 45 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 42 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody ? 11 000 zł; wydatki - 11 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. § 8.1. Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na kwotę 75 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 2. Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 50 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. § 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody - 5000 zł; 2) wydatki - 7 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11. § 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400 000 zł;


2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 500 000 zł. § 11. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400 000 zł; 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009; 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych; 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. § 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 r. i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12. § 13. Załącza się plan finansowy dochodów budżetu państwa podlegających zwrotowi na 2009 r., zgodnie z załącznikiem nr 13. § 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Gąsiorowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/183/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 6 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/127/05 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ciechocin

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/184/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 6 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ciechocin

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/182/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 6 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę nr IV/19/06 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie oraz nadania jej statutu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LII/229/2010 Rady Gminy Ciechocin z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany granic sołectw Ciechocin i Kujawy oraz w sprawie zmiany statutów tych sołectw

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/190/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ciechocin

zamów dokument

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXIV/127/09 Rady Gminy Radomin z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.

 • uchwała nr XXVII/154/2009 Rady Miasta I Gminy Nowe z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na rok 2009.

 • uchwała nr XXI/124/2009 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.

 • uchwała nr XXII/159/09 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kłótnie.

 • uchwała nr XXIII/118/08 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boniewo na 2009 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.