Logowanie

Tytuł:

porozumienie nr . Rady Miasta Grudziądz z dnia 15 września 2008r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Gruta przez doradców metodycznych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2009-01-15
Organ wydający:Rada Miasta Grudziądz
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 3 pozycja: 49
Hasła:porozumienia

POROZUMIENIE Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zawarto w dniu 15 września 2008 r., porozumienie pomiędzy: gminą-miastem Grudziądz reprezentowaną przez Wiceprezydenta Miasta ? Mariolę Sokołowską a gminą Gruta reprezentowaną przez Zastępcę Wójta Zdzisława Tyczyńskiego w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Gruta przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu. § 1.1. Gmina-miasto Grudziądz zapewnia objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Gruta. 2. Doradcy, których wykaz określa załącznik nr 1 sprawują opiekę metodyczną w stosunku do nauczycieli wykazanych w załączniku nr 2 niniejszego Porozumienia. 3. Do zadań doradcy sprawującego opiekę należy między innymi: - udzielanie porady metodycznej, - opiniowanie innowacji pedagogicznych, - opiniowanie pracy nauczyciela, - udzielanie pomocy w planowaniu rozwoju zawodowego nauczyciela, w tym szczególnie nauczycieli stażystów i kontraktowych, - organizowanie konferencji przedmiotowo-metodycznych, - opracowanie materiałów dydaktycznych dla potrzeb nauczycieli, - organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli, - przeprowadzenie WDN ? szkolenia rady pedagogicznej nieodpłatnie jeden raz w roku szkolnym. § 2. Zmiana, w nowym roku szkolnym, ilości nauczycieli objętych opieką metodyczną zostanie wprowadzona aneksem do załącznika nr 2. § 3. Za sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli odpowiedzialny jest Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu Pan Jerzy Kulwicki. § 4. Strony porozumienia postanawiają: 1) porozumienie zawiera się na okres: - od 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r.; 2) odpłatność za objęcie rocznym doradztwem jednego nauczyciela wynosi czterdzieści osiem zł (48 zł); 3) roczna łączna należność za usługę wynosi 3840,00 zł; 4) połowę należności w kwocie 1920,00 należy wpłacić do 15 stycznia 2009 r., natomiast następną kwotę, do 31 sierpnia 2009 r., na rzecz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu na konto szkoły ? PKO BP SA Oddział Grudziądz 45 1020 5040 0000 6202 0085 6542. § 5. Porozumienie niniejsze sporządzone zostało w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony. § 6. Zmiany do Porozumienia wprowadzone będą pisemnie w formie aneksu. Wiceprezydent Miasta Mariola Sokołowska Zastępca Wójta Zdzisław Tyczyński


załącznik nr 1 Doradcy metodyczni

Imię i nazwisko mgr Urszula Boguwolska mgr Dariusz Charzyński mgr Sebastian Dróbka Adres szkoły Gim. Nr 6 Al. 23 Stycznia 30 ZST ul. Hofmana 1-7 Gim. Nr 8 ul. Legionów 2 Numer telefonu 64 302 55 504 959 657 46 583 83 501 234 978 45 136 38 608 303 170 Zajęcia edukacyjne chemia Typ szkoły/placówki gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne szkoły ponadgimnazjalne szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne szkoły podstawowe, gimnazja szkoły ponadgimnazjalne szkoły podstawowe gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne przedszkola, szkoły podstawowe gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne szkoły podstawowe szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Lp. 1.

e-mail

uboguwol@wp.pl

2. 3.

przedmioty zawodowe technologia informacyjna, informatyka historia, wos

dariusz-charzynski@wp.pl biuro@szkoleniakomputero we.com

4.

mgr Adam Grus

ZSO Nr 5 Gim Nr 5 ul. Nauczycielska 19

46 466 06 509 834 745

32-23@wp.pl

5.

mgr Marek ZSO Nr 2 Grzebieniewski ul. Sobieskiego 12

46 260 67 502 214 882

wychowanie fizyczne

grzebieniewscy@interia.pl

6. 7.

mgr Renata Franczak mgr Barbara Kamińska mgr Katarzyna Kobylacka Sikora mgr Dorota Lisiak

ZSO Nr 5 SP 21 ul. Nauczycielska 19 V LO ul. Korczaka 23 PPP

46 390 64 697 397 510 46 315 76 500 274 089 46 44 805 607 532 477

przyroda biologia

renkaf@wp.pl barbara.kaminska @ poczta.fm k.ks@po.pl

8.

psycholog

8.

PPP

46 44 805 697 987 222

pedagog

dorotalisia@wp.pl

mgr Iwona Majorke 10. mgr Grażyna Mielnikiewicz

9.

Przedszkole ?Tarpno? ul. Dąbrówki 6 I LO ul. Sienkiewicza 27

46 264 82 661 033 138 502 114 590

wychowanie przedszkolne język polski

majiwo@interia, pl grazyna_mielnikiewicz @poczta.onet.pl

11. mgr Aleksandra Mikołajek 12. mgr Tatiana NapieralskaDąbrowska 13. mgr Beata Podlewska 15. mgr Ewa Żychska

Gim. Nr 6 Al. 23 Stycznia 30

46 222 95 609 882 773

religia

aleksandramik@onet.eu

II LO ul. Marcinkowskiego 10 SP Nr 9 ul. Forteczna 29 Gim. Nr 2 ul. Sobieskiego 12

46 222 65 501 184 742 46 136 18 692 439 206 46 400 90 604 751 966

fizyka kształcenie zintegrowane matematyka

tatiana@abs.uni.torun.pl

jabe2@poczta.onet.pl ewazyc@wp.pl

załącznik nr 2 do porozumienia z dnia 15 września 2008 r. Wykaz nauczycieli wg nauczanych zajęć edukacyjnych Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Nazwisko i imię Sokołowska Joanna Bojarski Bogdan Bojarski Bogdan Dziubkowska Hanna Dziubkowska Hanna Ficek Krzysztof Górecka Aleksandra Joanna Sokołowska Kaczmarek Witold Kaczmarek Witold Kalinowska Anna Kanios Jolanta Kurkus Mariusz Kurnik Mirela Kurnik Mirela Maćkowiak Aldona Modrak Ewa Ks. Nowicki Marcin Piwowarski Tomasz Piwowarski Tomasz Tęgowska Ewa Tęgowska Ewa Tęgowski Wincenty Tęgowski Wincenty Witkowska Joanna Zadykowicz Aleksander Zadykowicz Bożena Zadykowicz Roman Zajęcia edukacyjne Wychowanie fizyczne Język polski WOS Kształcenie zintegrowane Informatyka Język polski Kształcenie zintegrowane Wychowanie fizyczne Biologia Fizyka Matematyka Pedagog Wychowanie fizyczne Kształcenie zintegrowane Język polski Informatyka Przyroda Religia Historia WOS Matematyka Chemia Fizyka Matematyka Religia Wych. fizyczne Język polski Matematyka Nazwa szkoły Zespół Szkół Gimnazjum Zespół Szkół Gimnazjum Zespół Szkół Gimnazjum Zespół Szkół ? Szkoła Podst. Zespół Szkół ? Szkoła Podst. Zespół Szkół Gimnazjum Zespół Szkół ? Szkoła Podst. Zespół Szkół ? Szkoła Podst. Zespół Szkół Gimnazjum Zespół Szkół Gimnazjum Zespół Szkół Gimnazjum Zespół Szkół Gimnazjum Zespół Szkół Gimnazjum Zespół Szkół Gimnazjum Zespół Szkół ? Szkoła Podst. Zespół Szkół ? Szkoła Podst. Zespół Szkół Gimnazjum Zespół szkół Gimnazjum Zespół szkół Gimnazjum Zespół szkół Gimnazjum Zespół Szkół Gimnazjum Zespół Szkół Gimnazjum Zespół Szkół Gimnazjum Zespół Szkół Gimnazjum Zespół Szkół ? Szkoła Podst. Zespół Szkół Gimnazjum Zespół Szkół Gimnazjum Zespół Szkół Gimnazjum Adres Gruta 86-330 Mełno Gruta 86-330 Mełno Gruta 86-330 Mełno Gruta 86-330 Mełno Gruta 86-330 Mełno Gruta 86-330 Mełno Gruta 86-330 Mełno Gruta 86-330 Mełno Gruta 86-330 Mełno Gruta 86-330 Mełno Gruta 86-330 Mełno Gruta 86-330 Mełno Gruta 86-330 Mełno Gruta 86-330 Mełno Gruta 86-330 Mełno Gruta 86-330 Mełno Gruta 86-330 Mełno Gruta 86-330 Mełno Gruta 86-330 Mełno Gruta 86-330 Mełno Gruta 86-330 Mełno Gruta 86-330 Mełno Gruta 86-330 Mełno Gruta 86-330 Mełno Gruta 86-330 Mełno Gruta 86-330 Mełno Gruta 86-330 Mełno Gruta 86-330 Mełno

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.


Żyłowska Aniela Fiszer Barbara Fiszer Barbara Jóźwiak Barbara Kurnik Andrzej Piątkowska Agnieszka Piątkowska Agnieszka Kruszczyńska Dorota Materka Aleksandra Piątkowska Krystyna Tomczyk Anna Bratko Barbara Ciarkowska Grażyna Kurzyńska Anna Kurzyńska Anna Sadowska Regina Sprawska Katarzyna Ks. Podlewski Piotr Pęksa Hanna Pęksa Hanna Dembowska Dorota Chyła Klara Dorota Kruszczyńska Dryszczyk Barbara Kręcisz Anna Kruszczyńska Dorota Ks. Marek Wysiecki Mrozińska Hanna Kurnik Andrzej Kurnik Andrzej Lewandowska Mariola

Wychowanie przedszkolne Język polski Historia Kształcenie zintegrowane Informatyka Matematyka Przyroda Religia Wych. fizyczne Wychowanie przedszkolne Kształcenie zintegrowane Kształcenie zintegrowane Język polski Historia Przyroda Matematyka Wych. fizyczne Religia Kształcenie zintegrowane Informatyka Wychowanie przedszkolne Język polski Historia Matematyka Kształcenie zintegrowane Religia Religia Przyroda Wychowanie fizyczne Informatyka Kształcenie zintegrowane

Zespół Szkół Gimnazjum Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst.

Gruta 86-330 Mełno Nicwałd 86-330 Mełno Nicwałd 86-330 Mełno Nicwałd 86-330 Mełno Nicwałd 86-330 Mełno Nicwałd 86-330 Mełno Nicwałd 86-330 Mełno Nicwałd 86-330 Mełno Nicwałd 86-330 Mełno Nicwałd 86-330 Mełno Słup 86-330 Mełno Słup 86-330 Mełno Słup 86-330 Mełno Słup 86-330 Mełno Słup 86-330 Mełno Słup 86-330 Mełno Słup 86-330 Mełno Słup 86-330 Mełno Słup 86-330 Mełno Słup 86-330 Mełno Słup 86-330 Mełno Plemięta 86-330 Mełno Plemięta 86-330 Mełno Plemięta 86-330 Mełno Plemięta 86-330 Mełno Plemięta 86-330 Mełno Plemięta 86-330 Mełno Plemięta 86-330 Mełno Plemięta 86-330 Mełno Plemięta 86-330 Mełno Plemięta 86-330 Mełno

60. 61. 62.

Szadkowska Hanna Szulc Arleta Drewnicz Barbara

Wychowanie przedszkolne Kształcenie zintegrowane Wych. fizyczne

Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst. Szkoła Podst.

63.

Drewnicz Barbara Jabłońska Grażyna

Przyroda

64.

Wychowanie przedszkolne

65.

Janikowski Krzysztof

Matematyka

66.

Janikowski Krzysztof Żynda Magdalena Łoś Anna Łoś Anna Banaszkiewicz Dorota Franek Mariola Jaworska Marta Jaworska Marta Kwiatkowska Zofia Kwiatkowska Zofia Kwiatkowska Zofia Szczapińska Aldona Wolska Agnieszka Wolska Agnieszka Białecka Aleksandra

Informatyka Kształcenie zintegrowane Język polski

67.

68.

69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Historia Kształcenie zintegrowane Kształcenie zintegrowane Matematyka Informatyka Język polski Historia WOS Kształcenie zintegrowane Wychowanie fizyczne Przyroda Religia

Plemięta 86-330 Mełno Plemięta 86-330 Mełno Dąbrówka Królewska 86-330 Mełno Dąbrówka Królewska 86-330 Mełno Dąbrówka Królewska 86-330 Mełno Dąbrówka Królewska 86-330 Mełno Dąbrówka Królewska 86-330 Mełno Dąbrówka Królewska 86-330 Mełno Dąbrówka Królewska 86-330 Mełno Dąbrówka Królewska 86-330 Mełno Boguszewo 86-330 Mełno Boguszewo 86-330 Mełno Boguszewo 86-330 Mełno Boguszewo 86-330 Mełno Boguszewo 86-330 Mełno Boguszewo 86-330 Mełno Boguszewo 86-330 Mełno Boguszewo 86-330 Mełno Boguszewo 86-330 Mełno Boguszewo 86-330 Mełno Boguszewo 86-330 Mełno
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Grudziądz z dnia 29 stycznia 2009r. zawarty w dniu 29 stycznia 2009 r. do Porozumienia z dnia 1 września 2008 r. pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a gminą Gruta w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Gruta przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego ? Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.

 • Dziennik Urzędowy

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Grudziądz z dnia 29 stycznia 2009r. zawarty w dniu 29 stycznia 2009 r. do Porozumienia z dnia 1 września 2008 r. pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a Wójtem Gminy Grudziądz w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego ? Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.

 • Dziennik Urzędowy

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Grudziądz z dnia 29 stycznia 2009r. zawarty w dniu 29 stycznia 2009 r. do Porozumienia z dnia 1 września 2008 r. pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Młodzieży ?Junak? w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego ? Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.

 • Dziennik Urzędowy

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Grudziądz z dnia 29 stycznia 2009r. zawarty w dniu 29 stycznia 2009 r. do Porozumienia z dnia 1 września 2008 r. pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a gminą Dragacz w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Dragacz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego ? Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.

 • Dziennik Urzędowy

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Grudziądz z dnia 29 stycznia 2009r. zawarty w dniu 29 stycznia 2009 r. do Porozumienia z dnia 1 września 2008 r.pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a gminą Rogóźno w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Rogóźno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego ? Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • porozumienie nr . Rady Miasta Grudziądz z dnia 1 września 2008r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Stolno przez doradców metodycznych

 • porozumienie nr . Rady Miasta Grudziądz z dnia 1 września 2008r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Dragacz przez doradców metodycznych

 • porozumienie nr . Rady Miasta Grudziądz z dnia 1 września 2008r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie miasta i gminy Łasin przez doradców metodycznych

 • porozumienie nr .l Rady Miasta Grudziądz z dnia 1 września 2008r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Młodzieży ?Junak? przez doradców metodycznych

 • porozumienie nr . Rady Miasta Grudziądz z dnia 31 sierpnia 2008r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Radzyń Chełmiński przez doradców metodycznych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane