Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXI/164/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2009-04-28
Organ wydający:Rada Gminy Ciechocin
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 41 pozycja: 882
Hasła:

UCHWAŁA Nr XXXI/164/2009 RADY GMINY CIECHOCIN z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. Na podstawie art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwala się regulamin przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Ciechocin, zwany dalej regulaminem, który określa wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. § 2. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy. § 3.1. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby członków rodziny uprawnionego, wynosi miesięcznie: 1) przy jednej osobie w rodzinie - 10 zł; 2) przy dwóch osobach w rodzinie - 20 zł; 3) przy trzech osobach w rodzinie - 30 zł; 4) przy czterech i więcej osobach - 40 zł. 2. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 1, zalicza się nauczyciela, jego małżonka oraz dzieci i rodziców wspólnie z nim zamieszkujących, pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu. 3. Nauczycielowi i jego małżonkowi, będącemu także nauczycielem i z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości wynikającej z ust. 1. Małżonkowie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek. § 4.1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a przypadku nauczycieli, o których mowa w § 3 ust. 3 na ich wspólny wniosek. 2. Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Wójt. 3. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie, a jeśli jest to pierwszy dzień miesiąca, od tego dnia. § 5.1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkaniowego. 2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach: 1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie; 2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego; 3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej chyba, że z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony, wówczas dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta; 4) korzystania z urlopu wychowawczego. 3. Prawo do dodatku mieszkaniowego ustaje z dniem rozwiązania stosunku pracy. 4. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu do końca każdego miesiąca. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom szkół. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Gąsiorowski

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.73.1315

  uchwała nr VI/35/11 Rady Gminy Medyka z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. 2009.256.2027

  uchwała nr XXIX/116/09 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.1987

  uchwała nr IX/91/11 Rady Gminy Orły z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.86.2335

  uchwała nr XXXIV/26/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 marca 2009r. o zmianie uchwały w sprawie ?Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom?

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.28.800

  uchwała nr XXV/247/09 Rady Gminy Żurawica z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

zamów dokument

Porady prawne

 • Dodatki nauczycieli wiejskich

  Jakie dodatki do pensji mogą obecnie otrzymywać nauczyciele szkół podstawowych wiejskich? Od kiedy powyższe dodatki zostały wprowadzone? Czy istnieją jakieś dodatki (...)

 • Wysokość dodatku mieszkaniowego

  Ile wynosi dodatek mieszkaniowy?

 • Dodatek mieszkaniowy

  Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10-12-2009r. Nr I OPS 8/09 do dochodów przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego nie wlicza się dodatku pielęgnacyjnego. (...)

 • Umowa najmu a przyznanie lokalu decyzją

  Proszę o odpowiedź czy umowa najmu mieszkania zawarta z Komendantem Powiatowym Policji (właścicielem mieszkań jest Wojskowa Agencja Mieszkaniowa i na jej rzecz odprowadzany (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela

  W jaki sposób jest obliczana wysokość wynagrodzenia za pracę nauczyciela w państwowej szkole podstawowej w godzinach ponadwymiarowych? Ile obecnie wynosi stawka wynagrodzenia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXII/236/09 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 11 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • uchwała nr XXXII/235/09 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 11 marca 2009r. w sprawie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych

 • uchwała nr XXXII/234/09 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 11 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

 • uchwała nr XXVII/262/08 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym

 • informacja Burmistrza Miasta i Gminy Janikowo z dnia 16 kwietnia 2009r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze gminy Janikowo

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.