Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXI/166/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2009r. w sprawie określenia kosztów oraz szczegółowych zasad odpłatności za usługi opiekuńcze

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2009-04-28
Organ wydający:Rada Gminy Ciechocin
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 41 pozycja: 883
Hasła:

UCHWAŁA Nr XXXI/166/2009 RADY GMINY CIECHOCIN z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie określenia kosztów oraz szczegółowych zasad odpłatności za usługi opiekuńcze. Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się koszt 1 godziny usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie w wysokości 10 zł. § 2. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości określonej w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. § 3.1. Osoby niespełniające warunków, o których mowa w § 2 ponoszą odpłatność za zrealizowane usługi opiekuńcze, ustalone w decyzjach o przyznaniu tych świadczeń. 2. Zwalnia się częściowo z odpłatności świadczeniobiorców, na zasadach określonych w tabeli: Wysokość odpłatności liczona Wysokość dochodu, od kosztu usługi o którym mowa w% w § 2, określona osoby samotnie Osoby w% gospodarującej w rodzinie 101-150 15 20 151-200 30 35 201-300 40 45 301-400 50 60 401-500 70 80 powyżej 500 100 100 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy ponoszona odpłatność za świadczone usługi stanowi nadmierne obciążenie dla osoby lub rodziny, Kierownik Ośrodka może zwolnić od ponoszenia opłat za usługi opiekuńcze. § 4.1. Opłaty uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ciechocin w Banku Spółdzielczym w Grębocinie lub w kasie Urzędu Gminy Ciechocin albo za pośrednictwem opiekunki domowej, do dnia 20-go każdego miesiąca, po wykonaniu usług potwierdzonych w karcie pracy. 2. Podstawę wnoszenia opłat za usługi, o których mowa w § 1, stanowi miesięczne rozliczenie karty pracy osoby świadczącej usługi, potwierdzone przez Usługobiorcę i upoważnionego pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciechocin. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Gąsiorowski

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.61.1175

  uchwała nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.75.1434

  uchwała nr LIII/315/2010 Rady Gminy Leżajsk z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.68.1245

  uchwała nr VI/48/11 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/183/04 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 5 listopada 2004r.dotyczącej określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.52.1337

  uchwała nr XXXVI/224/09 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 maja 2009r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.148.2829

  uchwała nr XXXIX/305/2010 Rady Miejskiej Wronki z dnia 31 marca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

zamów dokument

Porady prawne

 • Diety za nocleg- kierowca TIRa

  Mąż jest zawodowym kierowcą międzynarodowym jeżdżącym w kraju i za granicą. Od stycznia 2002 roku pracodawca zaprzestał wypłacania dodatku na noclegi twierdząc, (...)

 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze

  Jakie rozporządzenie reguluje szczegółowe kwestie dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi?

 • Odprawa a ZUS

  Czy do kwoty odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych wchodzą składki ZUS?

 • Status uchodźcy a studia

  W jaki sposób cudzoziemiec, który w Polsce otrzymał status uchodźca i wcześniej miał bardzo dobre wyniki w nauce u siebie w kraju, może podjąć studia w Polsce?

 • Opodatkownie VAT-em usług świadczonych za granicą

  Jestem zarejestrowanym w Polsce podatnikiem VAT. Dokonałem usługi tłumaczenia na rzecz firmy niemieckiej (nie będącej rezydentem w Polsce). Czy mogę tutaj wystawić (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXI/164/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 • uchwała nr XXXII/236/09 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 11 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • uchwała nr XXXII/235/09 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 11 marca 2009r. w sprawie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych

 • uchwała nr XXXII/234/09 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 11 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

 • uchwała nr XXVII/262/08 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.