Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXI/163/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2009-05-14
Organ wydający:Rada Gminy Ciechocin
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 50 pozycja: 1046
Hasła:

UCHWAŁA Nr XXXI/163/2009 RADY GMINY CIECHOCIN z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542 , Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1), w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, uchwala się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Ciechocin, zwany dalej regulaminem, który określa: 1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków; 2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw; 3) wysokość i kryteria wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. § 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1) ustawa - ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1); 2) rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181, z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372 oraz z 2008 r. Nr 42, poz. 257); 3) wynagrodzenie zasadnicze - należne nauczycielowi wynagrodzenie zasadnicze; 4) szkoła - podmiot zatrudniający nauczycieli, dla którego organem prowadzącym jest gmina Ciechocin, w tym również przedszkole; 5) dyrektor - dyrektor jednostki, o której mowa w pkt 4; 6) rok szkolny ? okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego; 7) klasa ? klasa, oddział lub grupa; 8) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin - obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w § 1 pkt 1 rozporządzenia. § 3. Regulaminu nie stosuje się do pracowników szkół nie będących nauczycielami. Rozdział 2 Dodatek za wysługę lat § 4.1. Dodatek za wysługę lat przysługuje stosownie do okresu zatrudnienia, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy. Szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat ustala się zgodnie z § 7 rozporządzenia. 2. Dodatek za wysługę lat przysługuje: 1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca; 2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca. 3. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. Rozdział 3 Dodatek funkcyjny § 5.1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono: 1) stanowisko dyrektora szkoły; 2) sprawowanie funkcji: a) wychowawcy klasy, b) opiekuna stażu. 2. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego wynosi dla:


1) dyrektora szkoły podstawowej liczącej do 7 oddziałów ? od 15% do 40% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z pełnymi kwalifikacjami; 2) dyrektora szkoły podstawowej liczącej 8 i więcej oddziałów ? od 15% do 45% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z pełnymi kwalifikacjami); 3) dyrektora gimnazjum liczącego od 6 do 9 oddziałów ? od 15% do 50% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z pełnymi kwalifikacjami; 4) wychowawcy klasy - 75,00 zł; 5) opiekuna stażu - 2% - średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy. 3. W razie zbiegu dwóch lub więcej tytułów do dodatku funkcyjnego, dodatek ten przysługuje z każdego tytułu. 4. Dodatek funkcyjny dyrektorowi szkoły ustala Wójt Gminy. 5. Dodatek funkcyjny wypłacany jest co miesiąc z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. 6. Dodatek funkcyjny przysługuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono funkcje. Jeśli powierzenie funkcji nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca, dodatek przysługuje od tego miesiąca. 7. Dodatek ten nie przysługuje w okresie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, w szczególności w przypadku wcześniejszego odwołania ze stanowiska. 8. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości takiej, jak nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin. Rozdział 4 Dodatek motywacyjny § 6.1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego określa § 6 rozporządzenia. 2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące, a nie dłuższy niż jeden rok szkolny. 3. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi Wójt Gminy. 4. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje się w wysokości do 7% wynagrodzenia zasadniczego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do 60%. 5. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów przyznaje się w wysokości do 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z pełnymi kwalifikacjami. 6. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest: 1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności: a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp., b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami, c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki; 2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, w szczególności: a) systematyczne i efektywne wykonywanie powierzonych zadań, b) podnoszenie umiejętności zawodowych, c) wzbogacenie własnego warsztatu pracy, d) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, e) dbałość o estetykę wykorzystywanych pomieszczeń, sprawność pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych, f) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej, g) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych, h) przestrzeganie dyscypliny pracy; 3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy, a w szczególności: a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, b) udział w komisjach powoływanych przez właściwe organy, c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły, d) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły. 7. Kryteriami przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektora są: 1) stwarzanie warunków dla prowadzenia prawidłowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły poprzez: a) właściwe organizowanie pracy rady pedagogicznej, b) zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji, doskonalenia zawodowego nauczycieli i awansu zawodowego nauczycieli, c) stwarzanie warunków do wprowadzenia innowacji pedagogicznych, d) zachęcanie nauczycieli i uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach, e) właściwe sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

2) racjonalne i zgodne z prawem gospodarowanie środkami finansowymi przydzielonymi szkole oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych; 3) współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym, aktywizacja uczniów do udziału w imprezach publicznych; 4) stwarzanie właściwych stosunków interpersonalnych i kreowanie twórczej atmosfery w pracy; 5) dbałość o czystość, estetykę szkoły i jej otoczenia; 6) znajomość i stosowanie prawa oświatowego i prawa pracy; 7) prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych (zatrudnienie, zwalnianie, nagrody i kary); 8) wykazywanie zdolności i gotowości do podejmowania decyzji w zakresie swoich kompetencji; 9) terminowe i rzetelne wykonywanie poleceń służbowych.


8. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora i nauczycieli oraz okres jego przyznania ustala się uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których mowa w ust. 6 i 7. 9. W każdym roku finansowym organ prowadzący gwarantuje środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości określonej w ust. 4 oraz dyrektorów szkół w wysokości określonej w ust. 5. 10. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela rozpoczynającego pracę może zostać przyznany po roku pracy. 11. Nauczyciel uzyskuje prawo do wypłaty dodatku z pierwszym dniem miesiąca, od którego dodatek został przyznany. 12. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. Rozdział 5 Dodatek za warunki pracy § 7.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy, z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach. 2. Dodatek za pracę w warunkach trudnych przysługuje: 1) za prowadzenie nauczania indywidualnego dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego ? 10% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą efektywnie przepracowaną z tym dzieckiem godzinę; 2) za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim ? 15% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą efektywnie przepracowaną godzinę. 3. Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych przysługuje za prowadzenie zajęć w trudnych warunkach: 1) wymienionych w ust. 2 uchwały, prowadzonych z dziećmi i młodzieżą, o których mowa w § 9 pkt 1 rozporządzenia - w wysokości 5% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą efektywnie przepracowaną godzinę; 2) określonych w § 9 pkt 2 rozporządzenia - w wysokości 5% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą efektywnie przepracowaną godzinę; 3) określonych w § 9 pkt 3 rozporządzenia - w wysokości 5% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą efektywnie przepracowaną godzinę. 4. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne warunki pracy i za uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielowi prawo do jednego, wyższego dodatku. Stawkę godzinową, o której mowa w ust. 2 i 3 oblicza się w sposób określony w § 8 ust. 1 i 2 uchwały. 5. Decyzje o przyznaniu dodatku za warunki pracy dla nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły, a dla dyrektora Wójt Gminy. 6. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu. Rozdział 6 Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw § 8.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela. 2. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć krótszy niż 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych w organizacji roku szkolnego oraz za dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. 4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z: 1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów; 2) wyjazdem dzieci i młodzieży na wycieczki lub imprezy - traktuje się jak godziny faktycznie odbyte. 5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia ? za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy, pomniejszony o 1/5 tego

wymiaru (lub o ?, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym. 6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z dołu. § 9.1. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio § 8 ust. 1 i 2. 2. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie wg zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych. 3. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.


Rozdział 7 Fundusz nagród § 10.1. W budżecie gminy Ciechocin tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńczo- wychowawcze oraz za realizacje innych zadań statutowych szkoły w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. 2. Z funduszu nagród dla nauczycieli przeznacza się: 1) 30% środków funduszu na nagrody przyznawane przez Wójta Gminy; 2) 70% środków funduszu na nagrody dyrektora szkoły. 3. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Ciechocin, za ich osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej oraz za realizację innych zadań statutowych przyznawane są z funduszu nagród nagrody: 1) Wójta Gminy; 2) Dyrektora Szkoły. 4. Nagrody, o których mowa w ust. 1, przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach nagrody mogą być przyznawane w innym terminie. 5. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole, co najmniej 1 roku. 6. Wysokość nagrody nie może być niższa niż 20% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy. 7. Wysokość nagrody Wójta Gminy nie może być wyższa niż 100% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem magisterskim. 8. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy występuje: 1) dyrektor szkoły - dla nauczyciela zatrudnionego w szkole; 2) komisja oświatowa, gminny inspektor ds. oświaty, - dla dyrektora szkoły. 9. Wnioski o nagrody, składa się, co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym wręczeniem nagród i po zaopiniowaniu ich przez radę pedagogiczną. 10. Wzór wniosku określa załącznik do uchwały. 11. Wójt Gminy może z własnej inicjatywy przyznać nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły nagrodę, o której mowa w ust. 3 pkt 1. 12. Nagroda Wójta Gminy może być przyznana nauczycielowi, który spełnia odpowiednio co najmniej 4 z następujących kryteriów: 1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej: a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach powiatowych, wojewódzkich, okręgowych lub centralnych i ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach powiatowych, wojewódzkich, i ogólnopolskich, d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce, e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, takie jak: nadanie szkole imienia, wręczenie sztandaru, dni patrona szkoły, f) prowadzi znaczną działalność wychowawczą w klasie, szkole przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach, g) organizuje imprezy sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe, h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży, i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami; 2) w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej: a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych, b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,

c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz z rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami; 3) w zakresie działalności pozaszkolnej: a) bierze udział w zorganizowaniu form doskonalenia zawodowego, b) bierze udział w aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę po raz pierwszy; 4) w zakresie działalności organizacyjnej: a) zapewnienia odpowiednie warunki organizacyjne i administracyjne dla realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych, b) gospodaruje środki finansowe w sposób zapewniający rozwój jednostki, c) pozyskuje środki pozabudżetowe lub inną pomoc rzeczową dla szkoły. 13. Nagroda Dyrektora Szkoły może być przyznana nauczycielowi, który spełnia co najmniej 3 z kryteriów wymienionych w ust. 12. 14. Nagrodę Dyrektora Szkoły nauczycielom przyznaje dyrektor, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną. 15. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis znajduje się w jego teczce akt osobowych. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom szkół. § 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Gąsiorowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.26.719

  uchwała nr XXV/202/09 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz ustalenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XIV/93/2012 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.38.1055

  uchwała nr XXXII/204/09 Rady Miasta Dynów z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.35.982

  uchwała nr XXX/160/09 Rady Gminy Komańcza z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.449

  uchwała nr 9/XXXIII/09 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnonych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Cieszanów

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • informacja Starosty Świecki z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie operatu ewidencji budynków i lokali na obszarze gminy Osie

 • zarządzenie nr 6/09 Rady Gminy Gruta z dnia 12 marca 2009r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Gruta sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r.

 • uchwała nr XXVI/176/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie określenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad usytuowania punktów.

 • uchwała nr XXXVII/314/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia statutu świetlicy wiejskiej w Ostrowie.

 • uchwała nr XXXVII/313/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia statutu świetlicy wiejskiej w Murzynku.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.