Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXII/177/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kujawy.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2009-05-19
Organ wydający:Rada Gminy Ciechocin
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 52 pozycja: 1095
Hasła:jednostki pomocnicze gminy

UCHWAŁA Nr XXXII/177/2009 RADY GMINY CIECHOCIN z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kujawy. Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwala się statut sołectwa Kujawy stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Gąsiorowski


załącznik do uchwały nr XXXII/177/09 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 kwietnia 2009 r. Statut Sołectwa Rozdział 1 Nazwa i teren działania § 1.1. Ogół mieszkańców sołectwa Kujawy stanowi samorząd mieszkańców wsi. 2. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi: Sołectwo Kujawy. § 2.1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową gminy Ciechocin. 2. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów, a w szczególności: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); 2) ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.); 3) niniejszego statutu. § 3. Teren działania sołectwa Kujawy obejmuje dotychczasowy przysiółek Kujawy w skład którego wchodzą nieruchomości oznaczone numerami porządkowymi od nr 59 do nr 113, wydzielony z sołectwa Ciechocin. Rozdział 2 Organizacja i zakres działania § 4.1. Organami sołectwa są: 1) zebranie wiejskie; 2) sołtys. 2. W sołectwie działa Rada Sołecka, która wspomaga działalność sołtysa. 3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej, trwa 4 lata, licząc od daty ich wyborów. § 5.1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie. 2. Sołtys jest organem wykonawczym. 3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa. § 6.1. Do zadań sołtysa należy zapewnienie udziału mieszkańców w zaspakajaniu ich zbiorowych potrzeb. 2. Zadania sołectwa obejmują w szczególności sprawy: 1) organizowania samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;

2) zapewnienia udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania; 3) wspomagania gminy w realizacji jej zadań. § 7.1. Sołectwo decyduje w następujących sprawach: 1) wyboru jego organów wykonawczych; 2) mienia komunalnego w zakresie zwykłego zarządu; 3) przeznaczania środków finansowych będących w jego dyspozycji. 2. Sołectwo wyraża opinię we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach a w szczególności: 1) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i jego realizacji; 2) projektów rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej sołectwa. 3. Sołectwo występuje do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza jego możliwości. 4. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wójtowi. Rozdział 3 Sołtys i Rada Sołecka § 8.1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności między sołectwem a Radą Gminy i Wójtem Gminy, mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona sołtysa i radę sołecką. Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu wiejskim zwoływanym przez Wójta w terminie 3 miesięcy od daty wyborów do Rady Gminy. 2. Sołtys może na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady Gminy, otrzymywać dietę oraz zwrot kosztów podróży służbowych, oraz inne świadczenia wynikające z przepisów. § 9.1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: zwoływanie zebrań wiejskich i przewodniczenie ich obradom; zwoływanie rady sołeckiej i przewodniczenie jej obradom; reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Rady Gminy; działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta Gminy; wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie; 6) uczestniczenie w naradach sołtysów; 7) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku; 8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej. 2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację o swojej działalności i działalności rady sołeckiej. 1) 2) 3) 4) 5) § 10. Sołtys nie będący radnym bierze udział w sesjach Rady Gminy. § 11.1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współdziała z radą sołecką. Rada sołecka składa się z 3-5 osób. 2. Rada sołecka w zakresie swoich zadań: opracowuje i przedkłada na zebraniu wiejskim projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie; opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu program pracy; występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu; organizuje wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizację; wskazuje na potrzebę udziału samorządu mieszkańców wsi w postępowaniu administracyjnym na zasadach określonych w art. 31 K.p.a; współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań; opracowuje informacje ze swej działalności. Rozdział 4 Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowanych uchwał § 12.


Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do organów samorządowych. § 13.1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z jego inicjatywy lub na pisemny wniosek: 1) co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu; 2) Wójta Gminy. 2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. 3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1 pkt 1-2, powinno zostać zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

4. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem w sposób zwyczajowo przyjęty. Zawiadomienie powinno zawierać: informację, na czyj wniosek zebranie jest zwoływane, dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porządku obrad. § 14.1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni i wzięło w nim udział co najmniej 1/20 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. 2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom. 3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie proponowanego porządku obrad przez sołtysa. 4. W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań Wójt Gminy wyznacza pracownika Urzędu Gminy do kontaktów z sołtysem. § 15.1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów ?za? musi być większa od liczby głosów ?przeciw?. 2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 3. Obrady zebrania są protokołowane. Protokół i uchwały podpisuje sołtys i protokolant. 4. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez głosujących i biorących udział w zebraniu, podjęte uchwały i wnioski oraz opinie sołtys przekazuje Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od daty odbycia zebrania. Wójt zapewnia ich realizację, jeżeli nie naruszają interesu gminy, spełniają wszelkie wymogi formalnoprawne i są zgodne z obowiązującymi przepisami. O sposobie załatwienia uchwał i wniosków Wójt informuje sołtysa w terminie 30 dni od dnia otrzymania pełnej dokumentacji z zebrania wiejskiego. 5. W przypadku odmowy realizacji uchwał lub wniosków zebrania wiejskiego, a także braku odpowiedzi w ustalonym terminie - samorząd mieszkańców sołectwa może wnieść sprzeciw do Rady Gminy, gdy uzna, że istniejący stan lub podjęte rozstrzygnięcie naruszają istotne interesy mieszkańców. Sprzeciw powinien zawierać konkretne zarzuty i ich uzasadnienie. Rozdział 5 Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej § 16.1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej, zwołuje Wójt Gminy. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego. 2. Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wiejskiego w tej sprawie podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. § 17.1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. 2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców wybory w drugim terminie wyznaczonym na co najmniej godzinę później przypadającą po upływie pierwszego terminu, będą ważne w obecności co najmniej 1/20 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. 3. W przypadku nie dokonania wyboru sołtysa w drugim terminie Wójt Gminy ustala następny termin zebrania. 4. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt Gminy na podstawie dokumentacji ewidencji ludności. 5. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić o obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania. § 18.1. Wybory przeprowadza komisja w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej. 2. Do zadań komisji należy: 1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 2) przeprowadzenie głosowania; 3) ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów; 4) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania. § 19.1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania. 2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej. 3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 4. Wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. § 20.1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczątką Rady Gminy, z wypisanymi przez komisję nazwiskami i imionami kandydatów. 2. Na karcie do głosowania głosujący skreślają kandydatów, którzy nie uzyskali ich aprobaty. 3. Nieważne są głosy na kartach: 1) całkowicie przedartych, przekreślonych lub na których skreślono wszystkich kandydatów;

2) innych niż ustalone w ust. l lub na których dopisano osoby nie zgłoszone na kandydatów. § 21.1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim. 2. Sołtys i członkowie rady sołeckiej mogą być odwołani przez zebranie wiejskie przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwały zebrania wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska. 3. Z wnioskiem o odwołanie może zwrócić się do zebrania wiejskiego również Wójt Gminy. 4. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego. § 22.1. W przypadku odwołania, ustąpienia lub śmierci sołtysa albo członka rady sołeckiej Wójt Gminy w terminie do 2 miesięcy zarządza wybory uzupełniające. 2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w § 16-19. § 23. Rada Gminy może wydzielić środki finansowe z budżetu gminy do dyspozycji sołectwa. § 24.1. Nadzór i kontrolę nad działalnością sołtysa sprawują Rada Gminy w szczególności przy pomocy Komisji Rewizyjnej oraz Wójta Gminy, na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. 2. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania sołectwa, mogą dokonywać wizytacji obiektów i uczestniczyć w posiedzeniach organów sołectwa.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LII/229/2010 Rady Gminy Ciechocin z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany granic sołectw Ciechocin i Kujawy oraz w sprawie zmiany statutów tych sołectw

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1554

  uchwała nr XXXIX/227/2010 Rady Gminy Warnice z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany w uchwałach: Nr XIV/92/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Barnim, Nr XIV/93/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Cieszysław, Nr XIV/94/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Dębica, Nr XIV/95/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Grędziec, Nr XIV/96/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Kłęby, Nr XIV/97/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Nowy Przylep, XIV/98/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Obryta, Nr XIV/99/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Reńsko, Nr XIV/100/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Stary Przylep, Nr XIV/101/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Warnice, Nr XIV/102/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Wierzbno, Nr XIV/103/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Wójcin, Nr XIV/104/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Zaborsko z dnia 29 lutego 2008 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3347

  uchwała nr XVII/179/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutów Sołectwa Bielawy, Sołectwa Bogusławice, Sołectwa Borczysko, Sołectwa Cieśle, Sołectwa Czechel, Sołectwa Czerminek, Sołectwa Gołuchów, Sołectwa Jedlec, Sołectwa Kajew, Sołectwa Karsy, Sołectwa Kościelna Wieś I, Sołectwa Kościelna Wieś II, Sołectwa Kościelna Wieś III, Sołectwa Kucharki, Sołectwa Kuchary, Sołectwa Krzywosądów, Sołectwa Macew, Sołectwa Pleszówka, Sołectwa Popówek, Sołectwa Szkudła, Sołectwa Tursko, Sołectwa Wszołów,

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/228/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Różanki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/225/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wojcieszyce

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXX/206/09 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wąbrzeźno.

 • uchwała nr XXX/205/09 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wąbrzeźno.

 • uchwała nr XXXIII/790/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Potulice.

 • uchwała nr XXXIII/759/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2009.

 • uchwała nr XXXIII/319/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Barcin.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.