Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/191/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Ciechocin.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2009-09-14
Organ wydający:Rada Gminy Ciechocin
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 90 pozycja: 1568
Hasła:dotacje

UCHWAŁA Nr XXXVI/191/2009 RADY GMINY CIECHOCIN z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Ciechocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 90 ust. 4 w zw. z ust. 2b, 2c i 2d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458 r.) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych z budżetu gminy Ciechocin dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego określonych w art. 14 a ust. 1 a ustawy o systemie oświaty prowadzonych na terenie gminy Ciechocin przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. § 2.1. Osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca na terenie gminy Ciechocin: 1) przedszkole niepubliczne; 2) inne formy wychowania przedszkolnego w formie zespołu wychowania przedszkolnego lub punktu przedszkolnego, zwane dalej: innymi formami wychowania przedszkolnego otrzymuje z budżetu gminy Ciechocin dotację. 2. Dotację udziela się na wniosek osoby prowadzącej placówkę, o której mowa w ust. 1. § 3.1. Przedszkola niepubliczne otrzymują na każdego wychowanka dotację w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego w przeliczeniu na jednego ucznia z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę, 2. Osoby prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego wychowanka dotację w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez najbliższą gminę. 3. Dotacja ustalana jest na jeden rok budżetowy na pokrycie wydatków bieżącej działalności dotowanego podmiotu. 4. Koszty udzielonej dotacji na wychowanka niebędącego mieszkańcem gminy Ciechocin pokrywa gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania wychowanka. § 4.1. Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie przez osobę prowadzącą placówkę, o której mowa w § 2 ust. 1 wniosku do podmiotu dotującego, którym jest Wójt Gminy Ciechocin, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać: 1) nazwę, rodzaj i adres podmiotu ubiegającego się o udzielenie dotacji; 2) nazwę i adres osoby lub organu prowadzącego podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji; 3) datę wydania i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych; 4) wskazanie osoby reprezentującej osobę lub organ prowadzący podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji; 5) planowaną liczbę wychowanków w roku, którego dotyczy wniosek o udzielenie dotacji, wraz z wyodrębnieniem: a) liczby uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ciechocin, b) liczby uczniów spoza terenu gminy, c) liczby uczniów niepełnosprawnych; 6) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja. 3. Wzór wniosku o dotację stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 6.1. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego w wysokości odpowiadającej faktycznej ilości wychowanków. 2. Faktyczna ilość wychowanków ustalana jest na podstawie miesięcznego sprawozdania, które dotowany podmiot zobowiązany jest przedłożyć podmiotowi dotującemu w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. 3. Sprawozdanie miesięczne powinno zawierać: 1) nazwę i siedzibę podmiotu dotowanego;


2) planowaną liczbę wychowanków według stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca; 3) faktyczną liczbę wychowanków w miesiącu poprzednim; 4) rozliczenie części dotacji otrzymanej w poprzednim miesiącu. 4. Wzór sprawozdania miesięcznego o aktualnej liczbie wychowanków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Opóźnienie w złożeniu sprawozdania skutkuje odpowiednim opóźnieniem w przekazaniu dotacji, natomiast nie przedłożenie sprawozdania, o którym mowa w ust. 2 powoduje wstrzymanie kolejnej raty dotacji. 6. Nadpłaty lub niedopłaty dotacji wskazane w sprawozdaniu miesięcznym będą korygowane przy przekazaniu kolejnej raty dotacji. 7. Nadpłaty dotacji wskazane za miesiąc grudzień podlegają zwrotowi na konto wskazane przez dotującego w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku. 8. Niedopłaty dotacji wskazane w rozliczeniu za miesiąc grudzień zostaną przekazane na rachunek dotowanego w terminie do 15 stycznia następnego roku. 9. Rozliczenie dotacji za dany rok winno być dokonane w formie sprawozdania rocznego, składanego podmiotowi dotującemu w terminie do 15 stycznia roku następnego. Wzór sprawozdania rocznego stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. § 7.1. Wójtowi Gminy Ciechocin przysługuje prawo kontroli zgodności danych wykazywanych przez dotowanych w zakresie, o którym mowa w § 6 ust. 3. Do przeprowadzenia kontroli Wójt może upoważnić pracownika Urzędu Gminy Ciechocin. 2. Osoby prowadzące niepubliczne przedszkole lub inne formy wychowania przedszkolnego obowiązane są udostępnić kontrolującemu dokumentację niezbędną do weryfikacji danych przekazywanych w sprawozdaniach. 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, nienależnie pobrana dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciechocin. § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Gąsiorowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.7.148

  uchwała nr XLVIII/526/09 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Boguchwała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.358

  uchwała nr XXV/164/08 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Kołobrzeg.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.13.269

  uchwała nr XLVII/293/09 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Sianów.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/103/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie nr VIII/66/11 z dnia 19 maja 2011 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego- zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.145.4607

  uchwała nr XI/58/11 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/123/09 Rady Gminy Cegłów w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Cegłów

zamów dokument

Porady prawne

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

  Zapisałam dziecko do przedszkola z powodów osobistych nie mogę dziecka przyprowadzać do przedszkola na godzinę 8 rano tylko na 9 i do godziny 12 a nie do 13. Nauczycielka (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Zamknięcie klubu malucha

  Moje dziecko chodziło do klubu malucha z którym miałam podpisaną umowę. W umowie był zapis, że "przedszkole" (nie ma statusu przedszkola) pracuje w godzinach 7-19 po (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXVI/290/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 25 sierpnia 2009r. zmianiająca uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w domach wielorodzinnych na rzecz najemców i określenia zasad ich sprzedaży

 • uchwała nr XXVI/277/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zasad przyznawania nagród dla nauczycieli

 • uchwała nr XXVI/276/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • uchwała nr XXII/264/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 31 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta targowisk.

 • uchwała nr XXV/157/09 Rady Gminy Osiek z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.