Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/196/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 11 września 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2009-10-06
Organ wydający:Rada Gminy Ciechocin
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 98 pozycja: 1650
Hasła:

UCHWAŁA Nr XXXVII/196/2009 RADY GMINY CIECHOCIN z dnia 11 września 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800), uchwala się, co następuje: § 1.1. W budżecie gminy Ciechocin tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńczo-wychowawcze oraz za realizacje innych zadań statutowych szkoły w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. 2. Z funduszu nagród dla nauczycieli przeznacza się: 1) 30% środków funduszu na nagrody przyznawane przez Wójta Gminy; 2) 70% środków funduszu na nagrody dyrektora szkoły. 3. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Ciechocin, za ich osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej oraz za realizację innych zadań statutowych przyznawane są z funduszu nagród nagrody: 1) Wójta Gminy; 2) Dyrektora Szkoły. 4. Nagrody, o których mowa w ust. 1, przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach nagrody mogą być przyznawane w innym terminie. 5. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole, co najmniej 1 roku. 6. Wójt Gminy może z własnej inicjatywy przyznać nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły nagrodę, o której mowa w ust. 3 pkt 1. § 2.1. Wysokość nagrody nie może być niższa niż 20% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy - Karta Nauczyciela. 2. Wysokość nagrody Wójta Gminy nie może być wyższa niż 100% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem magisterskim. § 3.1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy występuje: 1) dyrektor szkoły - dla nauczyciela zatrudnionego w szkole; 2) komisja oświatowa, gminny inspektor ds. oświaty, - dla dyrektora szkoły. 2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły może wystąpić: 1) dyrektor szkoły; 2) rada pedagogiczna; 3) rada rodziców lub rada szkoły. 3. Wnioski o nagrody, składa się co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym wręczeniem nagród. 4. Wzór wniosku określa załącznik do uchwały. § 4.1. Nagroda Wójta Gminy może być przyznana nauczycielowi, który spełnia odpowiednio co najmniej 4 z następujących kryteriów: 1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej: a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach powiatowych, wojewódzkich, okręgowych lub centralnych i ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach powiatowych, wojewódzkich, i ogólnopolskich, d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce, e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, takie jak: nadanie szkole imienia, wręczenie sztandaru, dni patrona szkoły, f) prowadzi znaczną działalność wychowawczą w klasie, szkole przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach, g) organizuje imprezy sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe, h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży, i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami; 2) w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej:


a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych, b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu, c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz z rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami; 3) w zakresie działalności pozaszkolnej: a) bierze udział w zorganizowaniu form doskonalenia zawodowego, b) bierze udział w aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę po raz pierwszy; 4) w zakresie działalności organizacyjnej: a) zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne i administracyjne dla realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych, b) gospodaruje środki finansowe w sposób zapewniający rozwój jednostki, c) pozyskuje środki pozabudżetowe lub inną pomoc rzeczową dla szkoły. 2. Nagroda Dyrektora Szkoły może być przyznana nauczycielowi, który spełnia co najmniej 3 z kryteriów wymienionych w ust. 1. 3. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis znajduje się w jego teczce akt osobowych. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 6. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą traci moc uchwała nr XXXI/163/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 50, poz. 1046). § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Krzysztof Gąsiorowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.28.792

  uchwała nr XXIX/215/09 Rady Gminy Medyka z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.21.582

  uchwała nr 191/XXIV/09 Rady Gminy Krasiczyn z dnia 6 marca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.26.745

  uchwała nr XXV/154/09 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze i opiekuńcze oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1179

  uchwała nr XXII/177/09 Rady Gminy Stubno z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.1010

  uchwała nr XXXIII/204/09 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości, kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, sposobu podziału środków na nagrody oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXVII/195/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 11 września 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • uchwała nr XXXVIII/222/2009 Rady Gminy Inowrocław z dnia 2 września 2009r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Inowrocław oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 • uchwała nr XXXVIII/76/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli

 • uchwała nr XXXVIII/75/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • uchwała nr XXXVIII/69/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.