Logowanie

Tytuł:

uchwała nr LII/229/2010 Rady Gminy Ciechocin z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany granic sołectw Ciechocin i Kujawy oraz w sprawie zmiany statutów tych sołectw

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-06-28
Organ wydający:Rada Gminy Ciechocin
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 110 pozycja: 1417
Hasła:jednostki pomocnicze gminy

UCHWAŁA Nr LII/229/2010 RADY GMINY CIECHOCIN z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmiany granic sołectw Ciechocin i Kujawy oraz w sprawie zmiany statutów tych sołectw. Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz § 7 ust. 2 uchwały nr X/41/03 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 września 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Ciechocin (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 147, poz. 1973 oraz z 2009 r. Nr 81, poz. I432) uchwala się co następuje: § 1. Zmienia się granice sołectwa Ciechocin poprzez odłączenie z obszaru sołectwa Ciechocin nieruchomości oznaczonych numerami porządkowymi 114, 114 A i 114 a. § 2. Zmienia się granice sołectwa Kujawy poprzez przyłączenie do obszaru tego sołectwa nieruchomości oznaczonych numerami porządkowymi 114, 114 A i 114 a. § 3. Mapa z przebiegiem granic sołectw określonych w § 1 i 2 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 4. W Statucie Sołectwa Ciechocin, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr X/42/03 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 września 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw w gminie Ciechocin (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 147, poz. 1974) § 3 otrzymuje brzmienie: ?§ 3. Terenem działania sołectwa jest część wsi Ciechocin obejmująca nieruchomości oznaczone numerami porządkowymi od nr 1 do nr 58 oraz od nr 115.?. § 5. W Statucie Sołectwa Kujawy, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXII/177/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kujawy (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 52, poz. 1095) § 3 otrzymuje brzmienie: ?§ 3. Teren działania sołectwa Kujawy obejmuje dotychczasowy przysiółek Kujawy, w skład którego wchodzą nieruchomości oznaczone numerami porządkowymi od nr 59 do nr 114 a, wydzielony z sołectwa Ciechocin.?. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciechocin. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Gąsiorowski


załącznik do uchwały nr LII/229/2010 Rady Gminy Ciechocin z dnia 31 maja 2010 r.

Legenda: - aktualna granica administracyjna Sołectwa Kujawy - zmieniona granica administracyjna
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/183/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 6 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/127/05 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ciechocin

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/184/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 6 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ciechocin

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/182/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 6 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę nr IV/19/06 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie oraz nadania jej statutu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/190/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ciechocin

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/26/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany granic sołectw Mierzęcin i Słonów oraz w sprawie zmiany statutu Sołectw Gminy Dobiegniew.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLIII/122/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Włocławek.

 • uchwała nr L/807/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią

 • uchwała nr L/806/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią

 • uchwała nr L/805/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie gminy Nakło nad Notecią

 • uchwała nr L/804/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych w Nakle nad Notecią oraz granic ich obwodów

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.