Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/246/10 Rady Gminy Warlubie z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie ustanowienia tytułu ?Honorowy Obywatel Gminy Warlubie? i uchwalenia regulaminu jego nadawania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-09-08
Organ wydający:Rada Gminy Warlubie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 143 pozycja: 1784
Hasła:Kultura,Insygnia

UCHWAŁA NR XXXVII/246/10 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia tytułu ?Honorowy Obywatel Gminy Warlubie? i uchwalenia regulaminu jego nadawania

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Ustanawia się tytuł ?Honorowy Obywatel Gminy Warlubie?. 2. Przyjmuje się Regulamin nadawania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Warlubie w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Warlubie Nr XXXV/229/10 w sprawie ustanowienia tytułu ?Honorowy Obywatel Gminy Warlubie? i uchwalenia regulaminu jego nadawania.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko ? Pomorskiego. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/246/10 Rady Gminy Warlubie z dnia 8 lipca 2010 r. Zalacznik1.doc Załącznik nr 1 do Regulaminu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/246/10 Rady Gminy Warlubie z dnia 8 lipca 2010 r. Zalacznik2.doc Legitymacja honorowego obywatela Gminy Warlubie Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/246/10 Rady Gminy Warlubie z dnia 8 lipca 2010 r. Zalacznik3.doc Regulamin nadawania tytułu honorowego obywatelstwa Gminy Warlubie

ID: KKLUM-DALWB-ZAPGR-CGLVT-QLWCH. Podpisany. Strona 1 / 2

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/246/10 Rady Gminy Warlubie z dnia 8 lipca 2010 r. Zalacznik1.doc Załącznik nr 1 do Regulaminu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/246/10 Rady Gminy Warlubie z dnia 8 lipca 2010 r. Zalacznik2.doc Legitymacja honorowego obywatela Gminy Warlubie Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/246/10 Rady Gminy Warlubie z dnia 8 lipca 2010 r. Zalacznik3.doc Regulamin nadawania tytułu honorowego obywatelstwa Gminy Warlubie

ID: KKLUM-DALWB-ZAPGR-CGLVT-QLWCH. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7529

  uchwała nr LII/284/10 Rady Gminy Somianka z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu nadawania Tytułu ?Honorowy Obywatel Gminy Somianka?

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVIII/392/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu nadawania tytułu ?Honorowy Obywatel Miasta Zwierzyniec?

 • DZ. URZ. 2011.505.4937

  uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/39/2011 z 30.05.2011 w sprawie ustanowienia Tytułów: ?Honorowy Obywatel Gminy Biały Dunajec" i ?Zasłużony dla Gminy Biały Dunajec? oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.38.1256

  uchwała nr IV/14/11 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustanowienia tytułu: ,,Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło? oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tego tytułu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/414/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie ustanowienia tytułu ? Honorowy Obywatel Gminy Kobierzyce? oraz określenia trybu i zasad nadawania tytułu

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • porozumienie Starosty Toruńskiego z dnia 28 czerwca 2010r.

 • postanowienie nr 170/10 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 3 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w podziale gminy Osielsko na okręgi wyborcze

 • uchwała nr XLVII/268/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub gminną radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • uchwała nr XLII/294/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zasad podnajmowania lokali niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Skępe.

 • uchwała nr XLII/293/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.