Logowanie

Tytuł:

uchwała nr LXXIV/1126/10 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Bydgoszczy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-10-29
Organ wydający:Rada Miasta Bydgoszczy
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 163 pozycja: 2085
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

UCHWAŁA NR LXXIV/1126/10 RADY MIASTA BYDGOSZCZ z dnia 29 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Bydgoszczy Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, oraz z 2010r. Nr 28, poz.142 , Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675) - uchwala się, co następuje: § 1. 1. Skwerowi usytuowanemu u zbiegu ulic Mikołaja Kopernika i Stanisława Staszica , stanowiącemu część działki nr 41 w obr. 167 nadaje się nazwę: skwer Mikołaja Kopernika 2. Szczegółową lokalozację skweru o którym mowa w § 1.1 ilustruje załącznik graficzny do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Miasta Dorota Jakuta

Id: XIZTU-CTBVL-QERYM-SALAI-IZZRC. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Na przedmiotowym terenie została w 1973r w ramach artystycznych plenerów ustawiona rzeźba przestrzenna Mikołaja Kopernika. Wcześniej na tym terenie zlokalizowane było popiersie astronoma, które obecnie znajduje się w jednej z bydgoskich szkół. W 2009r. podjęto decyzję o rewaloryzacji rzeźby i skweru, biorąc pod uwagę wielokrotne prośby mieszkańców. Prace rewaloryzacyjne trwają od jesieni 2009r. i planowane jest ich zakończenie na jesień 2010r. Metalowa rzeźba waży 864kg i ma wysokość 4,57m. Usytuowana jest na linii widokowej, od ul. Słowackiego, co pozwala dostrzec ją już od Filharmonii ? lokalizacja rzeźby pozostaje niezmieniona. Założenia remontowe przewidują elementy nawiązujące do układu słonecznego z nasadzeniami roślinnymi, kamieniem naturalnym i docelowo podświetlone. Nazwa skweru winna wyraźnie wiązać się z Mikołajem Kopernikiem -stąd ?Skwer Mikołaja Kopernika?.

Id: XIZTU-CTBVL-QERYM-SALAI-IZZRC. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr LXXIV/1126/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 29 września 2010 r. Zalacznik1.jpg

Id: XIZTU-CTBVL-QERYM-SALAI-IZZRC. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIX/738/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Bydgoszczy

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVIII/709/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 27 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Bydgoszczy

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII/441/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Bydgoszczy

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII/440/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Bydgoszczy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.135.2171

  uchwała nr VII/72/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu na terenie miasta Kalisza.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

 • Zmiana nazwy sp.z o.o.

  Firma zagraniczna posiada 100% udziałów w spółce z o.o. działającej na terytorium RP. Czy zmiana nazwy (w tym przypadku jedynie rozszerzenie nazwy) wspólnika zagranicznego (...)

 • Zmiana nazwy spółki jawnej

  Składamy wniosek do sądu o zmianę nazwy spólki jawnej. Od którego momentu można używać nowej nazwy - czy do daty zgłoszenia w sądzie, czy od daty decyzji sądu. (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LXXIV/1117/10 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 29 września 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określajacego zasady i tryb korzystania z terenu Wyspy Młyńskiej

 • uchwała nr LXXIV/1116/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia terminu utraty mocy obowiązującej zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie zakazu wprowadzania psów na teren Wyspy Młyńskiej.

 • uchwała nr LXXIV/1115/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 29 września 2010r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zleconych zadań publicznych

 • uchwała nr XLVI/227/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • uchwała nr XLVI/226/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.