Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXIV/41/2009 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest powiat grudziądzki.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-02-12
Organ wydający:Rada Powiatu Grudziądzkiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 28 pozycja: 336
Hasła:

UCHWAŁA NR XXIV/41/2009 RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest powiat grudziądzki. Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006  r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr  247, poz. 1821, z 2008  r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 72, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650) Rada Powiatu uchwala, co następuje: § 1. W budżetach szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat grudziądzki wyodrębnia się środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli. §   2 .  Ustala się  regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną  dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest powiat grudziądzki stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Traci moc uchwała nr VII/40/2007 Rady powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną  nauczycieli szkół  i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat grudziądzki oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami (Dz. Urz. Woj. Kuj.Pom. Nr 110, poz. 1643). § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Jerzy Wołoszyn Załącznik do Uchwały Nr XXIV/41/2009 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 grudnia 2009 r.

ID: AGYSH-DNVTP-JSWLM-WVIUN-TCMIE. Podpisany.

Strona 1 / 3

Jerzy Wołoszyn Załącznik do Uchwały Nr XXIV/41/2009 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 grudnia 2009 r.

ID: AGYSH-DNVTP-JSWLM-WVIUN-TCMIE. Podpisany.

Strona 2 / 3

ID: AGYSH-DNVTP-JSWLM-WVIUN-TCMIE. Podpisany.

Strona 3 / 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.101.1898

  uchwała nr XXXVI/207/09 Rady Gminy Górzno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej Regulamin gospodarowania środkami finansowymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Górzno

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.288.485

  uchwała nr IV/13/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 września 2011r. w sprawie przyjęcia Zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, korzystających z opieki zdrowotnej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XL/1118/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 12 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/190/07 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie "Zasad gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego??

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.97.1645

  uchwała nr III/20/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/55/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1368

  uchwała nr IV/5/5/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/5/4/2007 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia Zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, korzystających z opieki zdrowotnej

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXIV/40/2009 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat grudziądzki.

 • uchwała nr XXIV/39/2009 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 • uchwała nr XXXVIII/184/2009 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brodnickiego na 2010 rok

 • uchwała nr XL/ 442 /2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Kcyni.

 • uchwała nr XL/439/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.