Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLIII/190/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2010 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-02-19
Organ wydający:Rada Gminy Zbiczno
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 34 pozycja: 405
Hasła:

UCHWAŁA Nr XLIII/190/2009 RADY GMINY ZBICZNO z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 r. w wysokości 10.911.153 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 10.611.153 zł, - dochody majątkowe w kwocie 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 r. w wysokości 12.464.696 zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości 10.374.683 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 2.090.013 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Określa się: 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 4. § 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.553.543 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: zaciągniętych kredytów w kwocie 884.000 zł, zaciągniętych pożyczek w kwocie 189.543 zł, emisji obligacji w kwocie 200.000 zł, wolnych środków 280.000 zł.


-

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2.149.739 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 596.196 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. § 5. Ustala się: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 6 i 7; 2) dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 8; 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9; 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10. § 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 826.929 zł zgodnie z załącznikami nr 11, 12 i 13. § 7. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w kwocie: 1) przychody 1.069.896 zł; 2) wydatki 1.069.896 zł zgodnie z załącznikiem nr 14. § 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody 3.000 zł; 2) wydatki 3.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 16. § 9. Nie planuje się wydatków w zakresie realizacji umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. § 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.773.543 zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.273.543 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 3; 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym; 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.273.543 zł; 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących; 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia; 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. § 12. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. § 13. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 20.000 zł; 2) celową w wysokości 22.000 zł z przeznaczeniem na: a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5.000 zł, b) dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów wyłonionych w drodze konkursów w wysokości 17.000 zł. § 14. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2010 r. i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 16. § 15. Ustala się szczegółowość: 1) informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2010 r.? jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale; 2) informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za pierwsze półrocze 2010 r. ? w szczegółowości odpowiadającej planowi przyjętemu przez Dyrektora tej jednostki, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych. § 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Hartka
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 95/2009 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 marca 2009r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zbiczno za 2008 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2011 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminy Zbiczno

 • Dziennik Urzędowy

  postanowienie nr 7/10 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Zbiczno na okręgi wyborcze

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbiczno w części wsi Zbiczno, obejmującego teren działek oznaczonych numerami 166/1, 166/2, 166/3, 166/5, 166/6, 166/7

zamów dokument

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXV/257/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2010 rok

 • uchwała nr XXXV/255/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko "ORLIK 2012" w Skępem przy ul.Al. 1-go Maja 89

 • uchwała nr XXXII/156/2009 Rady Gminy Górzno z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górzno na 2010 rok.

 • uchwała nr XXIX/318/09 Rady Powiatu Włocławski z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2010

 • uchwała nr XXXII/181/09 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.