Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXIV/216/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubiewo na rok 2010

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-02-23
Organ wydający:Rada Gminy Lubiewo
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 35 pozycja: 408
Hasła:

UCHWAŁA Nr XXXIV/216/2009 RADY GMINY LUBIEWO z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubiewo na rok 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14.665.118 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: a) dochody majątkowe - 1.260.888 zł, w tym: - dochody własne ze sprzedaży majątku - 84.000 zł, - środki z funduszy pomocowych Unii Europejskiej ? 1.095.788 zł, - środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł - 81.100 zł; b) dochody bieżące - 13.404.230 zł, w tym: - dochody własne ? 3.227.167 zł, - subwencje ? 7.693.193 zł, - dotacje celowe z budżetu państwa - 2.477.512 zł, - środki z funduszy pomocowych Unii Europejskiej - 6.358 zł. § 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.165.118 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: a) wydatki bieżące ? 12.650.030 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ? 6.237.912 zł, - pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych - 2.742.913 zł, - dotacje na zadania bieżące - 516.616 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.829.409 zł, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej - 17.480 zł, - wydatki na obsługę długu ? 305.700 zł; b) wydatki majątkowe - 2.515.088 zł, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.515.088 zł, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej 2.010.788 zł, - pozostałe wydatki inwestycyjne - 504.300 zł. 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 (nr 3a i 3b ? zadania inwestycyjne ujęte w 2010 roku). 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.028.268 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 500.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 500.000 zł, 2. Przychody budżetu w wysokości 1.794.040 zł, rozchody w wysokości 1.294.040 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 135.573 zł; 2) celową w wysokości - 53.000 zł; z przeznaczeniem na: a) wydatki inwestycyjne w kwocie - 50.000 zł, b) wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 3.000 zł. § 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7. § 6.1. Ustala się dochody w kwocie 70.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 7.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla: 1) zakładu budżetowego: przychody ? 1.250.450 zł, wydatki ? 1.198.363 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.


§ 8.1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubiewie: 1) z tytułu dopłaty do oczyszczania ścieków - 150.000 zł; 2) z tytułu dopłaty do składowania odpadów - 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 2. Dotacje podmiotowe dla: 1) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 138.016 zł; 2) samorządowych instytucji kultury w wysokości - 99.400 zł; zgodnie z załącznikiem nr 10. 3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę ? 43.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 11. § 9.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody - 10.000 zł; 2) wydatki - 10.000 zł; zgodnie z załącznikiem nr 12. § 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200.000 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie - 900.000 zł. § 11. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł; 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4; b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku; 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przenoszeniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 r. i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13. § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Kiedrowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVIII/192/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie gminy Lubiewo.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Lubiewo z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIII/214/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zaliczenia drogi Sucha ? Cierplewo do kategorii dróg gminnych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 marca 2011r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/103/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/54/2011 r. z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo w czasie przekraczającym wymiar zajęć niezbędnych do realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego.

zamów dokument

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXV/305/2009 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Aleksandrowo.

 • uchwała nr XXV/304/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych .

 • uchwała nr XLIII/190/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2010 r.

 • uchwała nr XXXV/257/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2010 rok

 • uchwała nr XXXV/255/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko "ORLIK 2012" w Skępem przy ul.Al. 1-go Maja 89

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.