Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLIV/212/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciechocinie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-02-23
Organ wydający:Rada Gminy Ciechocin
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 35 pozycja: 410
Hasła:

UCHWAŁA Nr XLIV/212/2009 RADY GMINY CIECHOCIN z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciechocinie. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 36, art. 43, art. 53 a ust. 2, art. 60 ust. 4b i ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 166, poz. 1172, Nr 181, poz. 1290, Nr 143, poz. 1032, Nr 176, poz. 1240, Nr 191, poz. 1410, Nr 123, poz. 849, z 2008 r., Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641 i Nr 98, poz. 817) po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewody Kujawsko Pomorskiego, Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz Rady Powiatu Toruńskiego i sąsiednich gmin uchwala się, co następuje: § 1.1. Likwiduje się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciechocinie, zwany w dalszej treści uchwały ?Zakładem". 2. Otwarcie postępowania likwidacyjnego ustala się na ostatni dzień miesiąca, w którym uchwała wejdzie w życie. 3. Zakończenie udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zakład oraz zakończenie czynności likwidacyjnych nastąpi po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie. § 2.1. Osobom korzystającym dotychczas ze świadczeń zdrowotnych likwidowanego Zakładu dalsze nieprzerwane udzielanie dotychczasowych świadczeń zdrowotnych bez ograniczenia ich dostępności, warunków i jakości zostanie zapewnione przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ?Nad Drwęcą? Praktyka Lekarza Rodzinnego Tomasz Ciesielski Ciechocin 170, 87-408 Ciechocin. 2. Zakres dotychczasowych świadczeń udzielanych przez Zakład, które przejęte zostaną przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ?Nad Drwęcą? Praktyka Lekarza Rodzinnego Tomasz Ciesielski Ciechocin 170, 87-408 Ciechocin obejmuje świadczenia w zakresie: 1) poradni (gabinetu) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zlokalizowanej w Ciechocinie; 2) poradni (gabinetu) pielęgniarki i położnej środowiskowej zlokalizowanej w Ciechocinie; 3) poradni (gabinetu) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zlokalizowanej w Świętosławiu. § 3.1. Likwidatora Zakładu powoła Wójt Gminy Ciechocin. 2. Do zadań likwidatora należy w szczególności: 1) przeprowadzenie inwentaryzacji majątku Zakładu; 2) sporządzenie bilansu na dzień otwarcia i dzień ukończenia likwidacji; 3) zaspokojenie wierzycieli Zakładu; 4) dokonanie czynności związanych z wykreśleniem Zakładu z właściwych rejestrów; 5) dokonanie czynności prawnych wynikających z kodeksu pracy wobec pracowników likwidowanego Zakładu. 3. Likwidator przedłoży Radzie Gminy sprawozdanie z przebiegu likwidacji Zakładu po zakończeniu swych czynności. 4. Likwidator nie może podejmować działań powodujących powstanie zobowiązań i należności, których rozliczenie wykraczałoby poza okres działalności zakładu. § 4. Ewentualne zobowiązania i wierzytelności Zakładu po zakończeniu jego likwidacji stają się wierzytelnościami i zobowiązaniami gminy Ciechocin. § 5. Zagospodarowanie mienia użytkowanego przez likwidowany Zakład polegać będzie na: 1) wydzierżawieniu mienia, stanowiącego własność gminy Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej ?Nad Drwęcą? Praktyka Lekarza Rodzinnego Tomasz Ciesielski Ciechocin 170, 87-408 Ciechocin, który udzielać będzie świadczeń zdrowotnych mieszkańcom gminy w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego; 2) sprzedaży, wynajmie lub nieodpłatnym użytkowaniu majątku ruchomego na zasadach określonych przez Radę Gminy. § 6. Z dniem zakończenia likwidacji Zakładu tracą moc: 1) uchwała nr XIII/71/2000 Rady Gminy w Ciechocinie z dnia 3 lutego 2000 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciechocinie; 2) uchwała nr XV/80/2000 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciechocinie; 3) uchwała nr VII/32/2003 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ciechocinie;


4) uchwała nr VII/48/07 Rady Gminy Ciechocin z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia liczby oraz wyłonienia przedstawicieli Rady Gminy w Radzie Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ciechocinie; 5) uchwała nr VII/49/07 Rady Gminy Ciechocin z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ciechocinie. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Krzysztof Gąsiorowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.149.4752

  uchwała nr 103/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych ?PALMA? oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ?Lecznica Centrum? z Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy ?ATTIS? Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/71/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 lipca 2011r. o zmianie uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4446

  uchwała nr XXXVI/899/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie połączenia Centrum Odwykowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Ośrodka Terapii Uzależnień Alkoholowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.153.2925

  uchwała nr XLIX/262/10 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jarocinie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/84/11 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Zwierzyńcu

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXIV/225/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej i targowej na terenie gminy Lubiewo

 • uchwała nr XXXIV/216/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubiewo na rok 2010

 • uchwała nr XXV/305/2009 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Aleksandrowo.

 • uchwała nr XXV/304/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych .

 • uchwała nr XLIII/190/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2010 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.