Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVI / 220 /09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową przy ulicy Kolejowej w Rogowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-03-16
Organ wydający:Rada Gminy Rogowo
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 57 pozycja: 579
Hasła:

Uchwała Nr XXXVI / 220 /09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę  mieszkaniową przy ulicy Kolejowej w Rogowie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) ) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. 2) ), stwierdzając zgodność z ustaleniami ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo?, uchwalonym uchwałą Nr VIII/45/99 Rady Gminy w Rogowie z dnia 29 kwietnia 1999 r., uchwala się, co następuje : § 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową przy ulicy Kolejowej w Rogowie, w granicach określonych na załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w skali 1:1000, zwany dalej planem. Rozdział 1 Przepisy ogólne  § 2. Plan obejmuje działki nr 97, nr 844/3, nr 846 i nr 847, położone w Rogowie pow. żniński, po obu stronach ulicy Kolejowej, w sąsiedztwie drogi krajowej nr 5 (Świecie - Bydgoszcz - Poznań - Wrocław). § 3. Przedmiotem ustaleń planu są: 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu literami MN; 2) tereny zieleni, oznaczone na rysunku planu literami ZP; 3) tereny przejść pieszych publicznych, oznaczone na rysunku planu literami KDX; 4) tereny dróg publicznych dojazdowej, oznaczone na rysunku planu literami KDD? 5) tereny dróg publicznych lokalnych, oznaczone na rysunku planu literami KDL. § 4. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Do obowiązujących ustaleń planu należą następujące oznaczenia graficzne: 1) granica uchwalenia planu; 2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania - ściśle określone; 3) obowiązujące linie zabudowy mieszkaniowej;


ID: JCGFD-VCFTF-TVDBZ-WKPKP-NBUEE. Podpisany. Strona 1 / 13

4) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy; 5) linie wymiarowe. § 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) granica uchwalenia planu; 2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania - ściśle określone; 3) obowiązujące linie zabudowy mieszkaniowej; 4) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy; 5) linie wymiarowe. § 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:  1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu określone w Rozdziale 2 uchwały; 2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy; 3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu miejscowego na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 4) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 5) terenie - należy przez to rozumieć  teren wyznaczony na rysunku planu miejscowego liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem składającym się  z liczby wskazującej kolejny numer terenu oraz liter określających rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu?  6) numerze działki - należy przez to rozumieć numer działki według rejestru ewidencji gruntów? 7) obowiązującej linii zabudowy mieszkaniowej - należy przez to rozumieć  linię, w której należy usytuować min. 60% ściany frontowej budynku mieszkalnego, stanowiącą jednocześnie maksymalną nieprzekraczalną, o której mowa w pkt 8, dla pozostałej części budynku mieszkalnego i innej zabudowy w granicach działki; 8) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć  minimalną  odległość projektowanego budynku od linii rozgraniczającej przylegającej drogi lub przejścia pieszego; 9) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć  przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi obowiązujące na dzień realizacji inwestycji określonych niniejszą uchwałą. Rozdział 2 Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów  § 6. 1. Przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi: 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 MN, 2 MN i 3 MN; 2) tereny zieleni, oznaczone na rysunku planu symbolami 4 ZP i 5 ZP? 3) tereny przejść pieszych publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 6 KDX i 7 KDX? 4) tereny dróg publicznych dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolami 8 KDD i 9 KDD? 5) tereny dróg publicznych lokalnych, oznaczone na rysunku planu symbolami 10 KDL i 11 KDL. 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) na terenach 1 MN, 2 MN i 3 MN, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dopuszcza się: a) zabudowę  mieszkaniową  jednorodzinną ID: JCGFD-VCFTF-TVDBZ-WKPKP-NBUEE. Podpisany.  wolno stojącą  ? orientacyjne obrysy projektowanych Strona 2 / 13 budynków mieszkalnych z kolejnym numerem działki wykreślono na rysunku planu;

b) lokalizację  budynków gospodarczych (względnie garaży) lub gospodarczo ? garażowych wolno stojących, o architekturze nawiązującej do architektury budynków mieszkalnych, lub dobudowanych do

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) na terenach 1 MN, 2 MN i 3 MN, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dopuszcza się: a) zabudowę  mieszkaniową  jednorodzinną  wolno stojącą  ? orientacyjne obrysy projektowanych budynków mieszkalnych z kolejnym numerem działki wykreślono na rysunku planu; b) lokalizację  budynków gospodarczych (względnie garaży) lub gospodarczo ? garażowych wolno stojących, o architekturze nawiązującej do architektury budynków mieszkalnych, lub dobudowanych do budynków mieszkalnych, tworzących z nimi jednolitą bryłę architektoniczną; c) wydzielenie w budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub gospodarczo ? garażowych pomieszczeń handlowych lub o innym profilu usług nieuciążliwych dla mieszkalnictwa (np. biura, gabinety wolnych zawodów itp.) z działalnością  usługową  prowadzoną  wyłącznie wewnątrz pomieszczeń  usługowych, o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego i 50% budynku gospodarczego lub gospodarczo ? garażowego; d) podział na działki zgodnie z liniami podziału wewnętrznego terenów wykreślonymi na rysunku planu; e) łączenie działek, o których mowa w lit d, w celu realizacji potrzeb jednego inwestora? f) realizację ogrodzeń o wysokich walorach estetycznych i wyglądzie zharmonizowanym z otoczeniem? 2) na terenach 1 MN, 2 MN i 3 MN, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wprowadza się zakaz: a) lokalizowania garaży blaszanych, b) budowy ogrodzeń pełnych i z przęseł prefabrykowanych; 3) na terenach 1 MN, 2 MN i 3 MN, o których mowa w ust.


 1 pkt 1:  a) zabudowa działki nie może przekroczyć 30% jej powierzchni, b) wprowadza się nakaz pozostawienia na każdej działce co najmniej 40% powierzchni terenu biologicznie czynnej, c) obowiązuje zasada lokalizowania max. 2 budynków, w tym jednego budynku mieszkalnego na jednej wydzielonej działce budowlanej, d) ustala się  obowiązek zachowania obowiązujących linii zabudowy mieszkaniowej i maksymalnych nieprzekraczalnych linii zabudowy wykreślonych na rysunku planu; e) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej w strefie uciążliwości drogi krajowej nr 5, wymaga wykonania na koszt własny przez inwestora lub jego następców prawnych urządzeń  zabezpieczających, w szczególności w zakresie ochrony akustycznej?  4) dopuszcza się  przeznaczenie terenu 4 ZP na powiększenie przylegającej działki zabudowy mieszkaniowej bez prawa zabudowy kubaturowej; 5) teren 5 ZP przeznacza się  na powiększenie przylegających działek zabudowy mieszkaniowej bez prawa zabudowy kubaturowej, zgodnie z liniami podziału wewnętrznego terenów wykreślonymi na rysunku planu. 3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  1) uwzględnić  nakazy, zakazy i ograniczenia wynikające z położenia w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich, zawarte w obowiązującym akcie prawnym dotyczącym jego utworzenia;

ID: JCGFD-VCFTF-TVDBZ-WKPKP-NBUEE. stanowiących własność jednego inwestora należy wyznaczyć  miejsce13 Strona 3 / do 2) na każdej działce lub działkach Podpisany. czasowego gromadzenia odpadów stałych z możliwością ich łatwego wywozu na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub unieszkodliwiania wskazany przez władze samorządowe gminy ? gospodarka odpadami musi być zgodna z przepisami odrębnymi;

1) uwzględnić  nakazy, zakazy i ograniczenia wynikające z położenia w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich, zawarte w obowiązującym akcie prawnym dotyczącym jego utworzenia; 2) na każdej działce lub działkach stanowiących własność jednego inwestora należy wyznaczyć  miejsce do czasowego gromadzenia odpadów stałych z możliwością ich łatwego wywozu na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub unieszkodliwiania wskazany przez władze samorządowe gminy ? gospodarka odpadami musi być zgodna z przepisami odrębnymi; 3) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę  wymagane jest, w zależności od potrzeb, uściślenie warunków geotechnicznych i hydrologicznych podłoża zgodnie z przepisami odrębnymi; 4) wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika muszą  być podczyszczane w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach; 5) budynki należy projektować w sposób zapewniający harmonijne wkomponowanie w krajobraz i otaczającą zabudowę. 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się. 5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:przestrzeń publiczną w granicach uchwalenia planu stanowią  docelowo tereny przejś ć  pieszych publicznych, dróg publicznych dojazdowych i lokalnych, wymienione w ust. 1 pkt 3, 4 i 5.  6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy: 1) ustala się  obowiązujące linie zabudowy mieszkaniowej i maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu?  2) budynki mieszkalne z możliwością  podpiwniczenia parterowe z poddaszem nieużytkowym lub parterowe z poddaszem użytkowym - dopuszcza się ściankę kolankową poddasza do 1,2 m; 3) budynki gospodarcze (względnie garaże) lub gospodarczo ? garażowe parterowe; 4) poziom posadowienia parteru budynków - max. 0,8 m powyże j średniej pierwotnej wysokości terenu w obrysie rzutu budynku?  5) wysokość budynków mieszkalnych nie może przekroczyć  10,5 m npt licząc od średniej rzędnej terenu na długości elewacji w linii zabudowy do górnej krawędzi kalenicy; 6) wysokość budynków gospodarczych nie może przekroczyć  6,0 m od uśrednionego poziomu terenu pod budynkiem do najwyższego punktu kalenicy; 7) dachy o spadku połaci od 25o do 45o, dwuspadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci lub wielospadowe, kryte dachówką  ceramiczną  lub materiałami przypominającymi wyglądem w/w pokrycie w kolorach naturalnej cegły, brązowym lub grafitowym; 8) zakaz stosowania agresywnej formy i kolorystyki? 9) zaleca się stosowanie w elewacjach naturalnych materiałów wykończeniowych takich jak: kamień, drewno. 7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych: nie ustala się.


8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. d i lit. e.  ID: JCGFD-VCFTF-TVDBZ-WKPKP-NBUEE. Podpisany. Strona 4 / 13 9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 1) zabudowę  należy lokalizować  z uwzględnieniem istniejących i projektowanych przebiegów sieci

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych: nie ustala się. 8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. d i lit. e.  9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 1) zabudowę  należy lokalizować  z uwzględnieniem istniejących i projektowanych przebiegów sieci infrastruktury technicznej, z zachowaniem odległości od tych sieci wymaganych przepisami odrębnymi, a w przypadku awarii zobowiązuje się  właściciela działki lub jego następcę  prawnego do nieodpłatnego umożliwienia gestorowi sieci dostępu do niej; 2) wyznacza się  strefę  ograniczonego użytkowania wzdłuż istniejącej linii napowietrznej elektroenergetycznej SN 15 kV, w odległości 5,0 m od osi linii (licząc w poziomie), tak jak wrysowano orientacyjnie na rysunku planu, w obrębie której wszelkie zamierzenia inwestycyjne muszą  być  uzgadniane z właściwym zakładem energetycznym; 3) strefa, o której mowa w pkt 2, może ulec likwidacji na odcinku, na którym nastąpi demontaż  linii napowietrznej; 4) ustala się strefę ochronną linii kablowej telekomunikacji międzymiastowej szerokości 10,0 m, po 5,0 m od osi trasy, o orientacyjnym przebiegu naniesionym na rysunku planu, w obrębie której wszelkie zamierzenia inwestycyjne muszą być uzgadniane z właściwym zakładem telekomunikacji. 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  1) ustala się linie rozgraniczające przejść pieszych publicznych: a) 6 KDX w pasie o szerokości 2,5 m; b) 7 KDX w pasie o szerokości 3,0 m; 2) ustala się linie rozgraniczające drogi publicznej dojazdowej 8 KDD w pasie o zmiennej szerokości, zgodnie z rysunkiem planu (jezdnia szerokości min. 5,0 m oraz co najmniej jednostronny chodnik szerokości min. 2,0 m lub pieszo ? jezdnia o szerokości min. 5,0 m) ? pas wzdłuż  działki sąsiedniej nr 101 przeznacza się docelowo na poszerzenie projektowanej na jej terenie drogi publicznej dojazdowej ? do tego czasu dopuszcza się wykorzystanie tego odcinka drogi jako ciągu pieszo ? jezdnego; 3) fragment terenu o zmiennej szerokości, zgodnej z rysunkiem planu, oznaczony na rysunku planu symbolem 9 KDD, przeznacza się na poszerzenie przylegającej ulicy Ogrodowej; 4) fragmenty terenu o zmiennej szerokości, zgodnej z rysunkiem planu, oznaczone na rysunku planu symbolami 10 KDL i 11 KDL przeznacza się na poszerzenie przylegających ulic Kolejowej i Jeziornej?  5) ustala się obsługę komunikacyjną wydzielonych działek: a) na terenie 1 MN z przylegających ulic Kolejowej i Jeziornej oraz działki gminnej nr 837, b) na terenach 2 MN i 3 MN wyłącznie z bezpośrednio przylegających do nich drogi publicznej dojazdowej 8 KDD i ulicy Ogrodowej?  6) wprowadza się zakaz wykonywania zjazdów z drogi krajowej nr 5 na tereny zieleni 4 ZP i 5 ZP? 7) na każdej z wydzielonych działek budowlanych należy przewidzieć  co najmniej 1 miejsce postojowe lub garaż  dla samochodów użytkowników stałych i 1 miejsce postojowe dla samochodów użytkowników ID: JCGFD-VCFTF-TVDBZ-WKPKP-NBUEE. Podpisany. Strona 5 / 13 przebywających okresowo; 8) na terenach komunikacji dopuszcza się  realizację dróg rowerowych oraz sieci uzbrojenia terenu i urządzeń infrastruktury technicznej;

6) wprowadza się zakaz wykonywania zjazdów z drogi krajowej nr 5 na tereny zieleni 4 ZP i 5 ZP? 7) na każdej z wydzielonych działek budowlanych należy przewidzieć  co najmniej 1 miejsce postojowe lub garaż  dla samochodów użytkowników stałych i 1 miejsce postojowe dla samochodów użytkowników przebywających okresowo; 8) na terenach komunikacji dopuszcza się  realizację dróg rowerowych oraz sieci uzbrojenia terenu i urządzeń infrastruktury technicznej; 9) zaopatrzenie w wodę z rozbudowanej wiejskiej sieci wodociągowej; 10) odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych bezpośrednio do gruntu w granicach działki lub do odbiornika; 11) odprowadzenie ścieków do wiejskiego systemu kanalizacji sanitarnej - do czasu objęcia terenów ogólnowiejskim układem kanalizacyjnym dopuszcza się  tymczasowe gromadzenie ścieków w szczelnych bezodpływowych wybieralnych zbiornikach przeznaczonych na ścieki, ale po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej wszystkie obiekty należy obowiązkowo podłączyć do sieci, a zbiorniki bezwzględnie zlikwidować; 12) zaopatrzenie w energię elektryczną zgodnie z ustaleniami określonymi w ust.

 13? 13) zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem źródeł własnych ? wskazane stosowanie ekologicznych źródeł ciepła (np.: elektryczne, olejowe lub gazowe itp.). 11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów: nie ustala się. 12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się  opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: w przypadku zbywania nieruchomości ustala się  stawki w wysokości: 1) 15% dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2) 0% dla terenów zieleni, przejś ć  pieszych publicznych, dróg publicznych dojazdowych i lokalnych, wymienionych w ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5.  13. Ustala się zasady zaopatrzenia w energię elektryczną: 1) zasilanie z linii kablowych niskiego napięcia wyprowadzonych z dwóch stacji transformatorowych: istniejącej ?Jeziorna?, zlokalizowanej poza południowo-zachodnią  granicą  opracowania oraz z projektowanej stacji transformatorowej słupowej, 2) lokalizacja stacji projektowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem 8 KDD lub 18 KDD (zgodnie z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Leśnej i Ogrodowej),  3) istniejącą stację transformatorową ?Jeziorna? należy dostosować do zwiększonego obciążenia, 4) z istniejącej i projektowanej stacji transformatorowych należy wyprowadzić wyłącznie linie kablowe niskiego napięcia, układane pod powierzchnią  ziemi w istniejących i projektowanych drogach publicznych oraz terenach ogólnodostępnych, 5) zakłada się  utrzymanie przebiegu napowietrznej linii średniego napięcia (SN), przebiegającej przez teren opracowania; ewentualna jej przebudowa lub skablowanie może być wykonane na warunkach gestora sieci, 6) od istniejącej linii napowietrznej SN obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości ID: JCGFD-VCFTF-TVDBZ-WKPKP-NBUEE. Podpisany. Strona 6 / 13 5 m od osi linii,  7) w przypadku przebudowy linii napowietrznej SN na linię  kablową  ograniczenia odległości zabudowy określone na rysunku planu staną się nieaktualne,

5) zakłada się  utrzymanie przebiegu napowietrznej linii średniego napięcia (SN), przebiegającej przez teren opracowania; ewentualna jej przebudowa lub skablowanie może być wykonane na warunkach gestora sieci, 6) od istniejącej linii napowietrznej SN obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości 5 m od osi linii,  7) w przypadku przebudowy linii napowietrznej SN na linię  kablową  ograniczenia odległości zabudowy określone na rysunku planu staną się nieaktualne, 8) należy zagwarantować gestorowi sieci dostęp do linii w celu jej obsługi, konserwacji, awarii i modernizacji. Rozdział 3 Przepisy końcowe § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko ? Pomorskiego oraz publikacji na stronie internetowej gminy i wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Kawka

1)

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 80 poz. 1271, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420  Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz.954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880 i z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI / 220 /09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO  PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POD ZABUDOWĘ  MIESZKANIOWĄ PRZY ULICY KOLEJOWEJ W ROGOWIE (DZIAŁKI NR 97, NR 844/3, NR 846 I NR 847).  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. 1) ), Rada Gminy Rogowo rozstrzyga, co następuje: Rada Gminy w Rogowie nie rozstrzyga w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu ID: JCGFD-VCFTF-TVDBZ-WKPKP-NBUEE. Podpisany.

Strona 7 / 13 zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową przy ulicy Kolejowej w Rogowie, gdyż w okresie wyłożenia projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 25 września 2009 r. do 23 października 2009 r. oraz w terminie 14 dni po tym okresie, tj. do dnia 06 listopada 2009 r., nie wniesiono żadnych uwag.

poz.954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880 i z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI / 220 /09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO  PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POD ZABUDOWĘ  MIESZKANIOWĄ PRZY ULICY KOLEJOWEJ W ROGOWIE (DZIAŁKI NR 97, NR 844/3, NR 846 I NR 847).  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. 1) ), Rada Gminy Rogowo rozstrzyga, co następuje: Rada Gminy w Rogowie nie rozstrzyga w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową przy ulicy Kolejowej w Rogowie, gdyż w okresie wyłożenia projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 25 września 2009 r. do 23 października 2009 r. oraz w terminie 14 dni po tym okresie, tj. do dnia 06 listopada 2009 r., nie wniesiono żadnych uwag.

1)

Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz.954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880 i z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI / 220 /09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI  Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ  PRZY ULICY KOLEJOWEJ W ROGOWIE (DZIAŁKI NR 97, NR 844/3, NR 846 I NR 847).  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. 1) ), Rada Gminy Rogowo rozstrzyga, co następuje: § 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 2) ) zadania własne gminy. 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w planie obejmują  traktowane jako zadania wspólne:  1) inwestycje w liniach rozgraniczających poszczególnych ulic, w tym wybudowanie ulic z oświetleniem, uzbrojeniem podziemnym, zielenią; 2) inwestycje realizowane samodzielnie, zlokalizowane poza liniami rozgraniczającymi ulic.

ID: JCGFD-VCFTF-TVDBZ-WKPKP-NBUEE. Podpisany. Strona 8 / 13

poz.954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880 i z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI / 220 /09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI  Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ  PRZY ULICY KOLEJOWEJ W ROGOWIE (DZIAŁKI NR 97, NR 844/3, NR 846 I NR 847).  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. 1) ), Rada Gminy Rogowo rozstrzyga, co następuje: § 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 2) ) zadania własne gminy. 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w planie obejmują  traktowane jako zadania wspólne:  1) inwestycje w liniach rozgraniczających poszczególnych ulic, w tym wybudowanie ulic z oświetleniem, uzbrojeniem podziemnym, zielenią; 2) inwestycje realizowane samodzielnie, zlokalizowane poza liniami rozgraniczającymi ulic.

3. Prognozowany koszt inwestycji został określony w sporządzonej na potrzeby projektu planu prognozy skutków finansowych, natomiast rzeczywisty koszt inwestycji zostanie określony w wyniku zamówienia w trybie ustawy Prawo o zamówieniach publicznych.  § 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1:  1) realizacja inwestycji będzie przebiegać  zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m. in. prawa budowlanego, o zamówieniach publicznych, o samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i o ochronie środowiska; 2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej i ciepła realizowane będą  zgodnie z obowiązującymi przepisami; 3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 2 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. § 3. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. 3) ), przy czym: 1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Gminy, 2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej.

ID: JCGFD-VCFTF-TVDBZ-WKPKP-NBUEE. Podpisany. § 4. 1. Zadania w zakresie budowy dróg, o których mowa w finansowane będą przez Strona lub budżet gminy 9 / 13na

podstawie porozumień z innymi podmiotami.  2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji będą finansowane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzeniu ścieków

1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Gminy, 2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej. § 4. 1. Zadania w zakresie budowy dróg, o których mowa w finansowane będą przez budżet gminy lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.  2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji będą finansowane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), ze środków budżetu gminy lub poprzez partnerstwo publiczno ? prawne. 3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych będą finansowane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm. 4) ). § 5. Prognozowane źródła finansowania przez gminę: 1) dochody własne, 2) dotacje, 3) pożyczki preferencyjne, 4) fundusze Unii Europejskiej.

1)

2)

3) 4)

Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz.954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880 i z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 80 poz. 1271, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420.  Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 140 poz. 984.  Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 158 poz. 1123, z 2007 r. Nr 21 poz. 124 i Nr 115 poz. 790, z 2009 r. Nr 69 poz. 586. 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI / 220 /09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009 r. MAPA -

ID: JCGFD-VCFTF-TVDBZ-WKPKP-NBUEE. Podpisany.

Strona 10 / 13

Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 158 poz. 1123, z 2007 r. Nr 21 poz. 124 i Nr 115 poz. 790, z 2009 r. Nr 69 poz. 586. 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI / 220 /09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009 r. MAPA -

ID: JCGFD-VCFTF-TVDBZ-WKPKP-NBUEE. Podpisany.

Strona 11 / 13

MAPA -

ID: JCGFD-VCFTF-TVDBZ-WKPKP-NBUEE. Podpisany.

Strona 12 / 13

ID: JCGFD-VCFTF-TVDBZ-WKPKP-NBUEE. Podpisany.

Strona 13 / 13
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.95.1921

  uchwała nr VIII/99/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu powierzchniowej eksploatacji kruszywa oraz pod zabudowę przemysłową, mieszkaniową i usługową w rejonie ulic: Angowickiej i Targowej.

 • DZ. URZ. 2011.95.1920

  uchwała nr VIII/98/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, produkcję i zieleń pomiędzy ulicami: Lichnowską, Przemysłową, Liściastą i Długą w Chojnicach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.54.1370

  uchwała nr XXXIII/234/09 Rady Gminy Przecław z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2005 terenu pod zabudowę mieszkaniową oraz usługową w miejscowości Tuszyma w gminie Przecław

 • DZ. URZ. 2010.66.1093

  uchwała nr XXXVII/437/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, produkcję i zieleń pomiędzy ulicami: Strzelecką, Zieloną, Derdowskiego i Igielską w Chojnicach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.207.6156

  uchwała nr 209/XXXVI/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin dla terenu położonego w obrębie wsi Stanisławów Skrzański, dotyczącego działki o nr ew. 40/1 oraz części działek o nr ew. 37, 39 i 40/2 przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXVI/ 219 /09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługową w rejonie ulic Leśnej i Ogrodowej w Rogowie

 • uchwała nr XXXII/61/2009 Rady Gminy Sadki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Sadki dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Sadki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 1 marca 2010r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kowal przeprowadzonych w dniu 28 lutego 2010 r.

 • uchwała nr XX/150/09 Rady Gminy Topólka z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie:uchwalenia budżetu na 2010 rok.

 • uchwała nr XXXV/235/09 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu porządkowego boiska gminnego w Raciążku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.