Logowanie

Tytuł:

uchwała nr LXV/987/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie sieci gimnazjów publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz granic ich obwodów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-06-08
Organ wydający:Rada Miasta Bydgoszcz
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 99 pozycja: 1255
Hasła:

UCHWAŁA NR LXV/987/10 RADY MIASTA BYDGOSZCZ z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sieci gimnazjów publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz granic ich obwodów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320) Rada Miasta Bydgoszczy uchwala, co następuje: § 1. W załączniku do uchwały XLVIII/1565/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2002 roku w sprawie sieci gimnazjów publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz granic ich obwodów wprowadza się następujące zmiany: Gimnazjum nr 2 w Bydgoszczy ul. Kromera 11 Dodaje się ulicę: -?Karkonoska?. Gimnazjum nr 28 w Bydgoszczy ul. Żeglarska 67 Dodaje się ulicę: -?Witolda Pileckiego?. Gimnazjum nr 34 w Bydgoszczy ul. Nakielska 273 Dodaje się następujące ulice: -?Józefa Makowskiego, -Teofila Ociepki, -Krzysztofa Candera, -Stanisława Horno-Popławskiego?. Gimnazjum nr 13 w Bydgoszczy, ul. Baczyńskiego 5 Skreśla się ulice: -Bohaterów Westerplatte, -Koralowa,


Id: BKWQP-QPMWG-BLIQT-EVJTE-CAJXZ. Podpisany Strona 1

-Łuczniczki, -Miła, -Perłowa, -Przodowników Pracy, -Spokojna, -Szarych Szeregów, -Walecznych, -Wesoła, -Zacisze. Gimnazjum nr 16 w Bydgoszczy, ul. Bohaterów Kragujewca 10 Skreśla się ulicę: -Władysława Bełzy. Dodaje się zapis: ?Gimnazjum nr 56 w Bydgoszczy, ul. Bohaterów Westerplatte 2 -Władysława Bełzy, -Bohaterów Westerplatte, -Koralowa, -Łuczniczki, -Miła, -Perłowa, -Przodowników Pracy, -Spokojna, -Szarych Szeregów, -Walecznych, -Wesoła, -Zacisze?. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko ? Pomorskiego, z mocą od 1 września 2010 r.

Przewodniczący Rady Miasta Dorota Jakuta

Id: BKWQP-QPMWG-BLIQT-EVJTE-CAJXZ. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Rada Miasta Bydgoszczy porządkuje obwody niektórych gimnazjów publicznych. W uchwale zostają określone granice obwodu dla nowego Gimnazjum nr 56 przy ul. Bohaterów Westerplatte 2. Wynika z tego konieczność dokonania korekty w dwu sąsiadujących gimnazjach, tj. Gimnazjum nr 13 przy ul. Baczyńskiego 5 oraz Gimnazjum nr 16 przy ul. Bohaterów Kragujewca 10. Uchwała wprowadza ponadto nowopowstałe ulice, do obwodów kilku innych gimnazjów publicznych.

Id: BKWQP-QPMWG-BLIQT-EVJTE-CAJXZ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.88.1498

  uchwała nr VI/57/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów Miasta Kalisza

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.231.397

  uchwała nr X/106/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto Ustroń

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1827

  uchwała nr 203/XXIV/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 maja 2012r. zmieniająca uchwały w sprawie założenia publicznych gimnazjów w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.5.76

  uchwała nr XLIX/575/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2010r. w sprawie aktualizacji planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto Ustroń

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.259.4098

  uchwała nr IX/64/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Wierzbinek planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LXV/986/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie sieci szkół podstawowych publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz granic ich obwodów

 • uchwała nr LXV/984/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenie jej poboru w drodze inkasa

 • uchwała nr XLIX/411 /2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XIV/104/2003 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 9 grudnia 2003 r w sprawie uchwalenia statutów Sołectw i zmiany do Uchwały Nr X/70/2007Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 czerwca 2007 r w sprawie utworzenia Sołectwa Bąbolin.

 • uchwała nr XL/195/2010 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jeziora Wielkie i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

 • uchwała nr XLII/113/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie stałych obwodów głosowania na terenie miasta Włocławek

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.