Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IV/22/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu oczyszczalni ścieków w Tucholi.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Miejska w Tucholi
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 100 pozycja: 794
Hasła:

UCHWAŁA NR IV/22/11 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOLI z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu oczyszczalni ścieków w Tucholi. Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Dz. U. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124; Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043), stwierdzając zgodność z ustaleniami ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchola?, uchwalonym uchwałą Nr XLVIII/429/06 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 września 2006 r., Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu oczyszczalni ścieków w Tucholi, w granicach określonych na załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w skali 1:1000, zwany dalej planem. Rozdział 1. Przepisy ogólne § 2. Plan obejmuje działki nr 1793/5, nr 1793/6, nr 1793/7, nr 1795/4, nr 1795/5, nr 1796/3 i nr 1796/4 oraz część działki nr 1794/1, położone w południowej części miasta Tuchola. § 3. Przedmiotem ustaleń planu są: 1) teren oczyszczalni ścieków z punktem zlewnym, oznaczony na rysunku planu literami KO; 2) teren drogi publicznej lokalnej, oznaczony na rysunku planu literami KDL. § 4. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Do obowiązujących ustaleń planu należą następujące oznaczenia graficzne: 1) granica obszaru objętego planem miejscowym, 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania - ściśle określone. § 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu określone w Rozdziale 2 uchwały; 2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej; 3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu miejscowego na mapie sytuacyjno ? wysokościowej w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 4) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 5) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu miejscowego liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem składającym się z liczby wskazującej kolejny numer terenu oraz liter określających rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu;


Id: TRKRA-YZEQK-UFJBN-UUXMK-OUFYT. Podpisany

Strona 1

6) uciążliwości - należy przez to rozumieć przekroczenie standardów jakości środowiska określonych w obowiązujących przepisach odrębnych; 7) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi obowiązujące na dzień realizacji inwestycji określonych niniejszą uchwałą. Rozdział 2. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów § 6. 1. Przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi: 1) teren oczyszczalni ścieków z punktem zlewnym, oznaczony na rysunku planu symbolem 1 KO; 2) teren drogi publicznej lokalnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 2 KDL. 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) na terenie 1 KO, o którym mowa w ust.1 pkt 1, dopuszcza się: a) obiekty budowlane niezbędne do funkcjonowania oczyszczalni ścieków, także z pomieszczeniami socjalnymi, administracyjnymi itp.; b) przebudowę, rozbudowę i remont istniejących budynków; c) realizację ogrodzeń o wysokich walorach estetycznych i wyglądzie zharmonizowanym z otoczeniem; 2) na terenie 1 KO, o którym mowa w ust.1 pkt 1, wprowadza się zakaz: a) lokalizacji funkcji i obiektów budowlanych nie związanych z ustalonym przeznaczeniem terenu, b) budowy ogrodzeń pełnych. 3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) z uwagi na położenie w strefie ochronnej pośredniej ujęcia ?Czyżkówko?, ustanowionej decyzją Wojewody Bydgoskiego Nr OŚ-X-6210/104/98 z dnia 14.12.1998 r., obowiązują wszystkie zapisy zawarte w decyzji ustanawiającej tę strefę; 2) uciążliwość oczyszczalni nie może wykraczać poza granice terenu, a prowadzona działalność nie może powodować przekroczenia standardów emisyjnych, zaś oddziaływanie instalacji lub urządzeń nie może powodować pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach oraz zagrożenia życia lub zdrowia; 3) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, związane z oczyszczalnią ścieków, powinny być wznoszone poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości określonych w przepisach odrębnych, przy czym dopuszcza się ich lokalizację w tym zasięgu, pod warunkiem zastosowania środków technicznych zmniejszających uciążliwości poniżej poziomu ustalonego w tych przepisach, bądź zwiększających odporność budynku na te zagrożenia i uciążliwości; 4) osady pościekowe należy zagospodarować w sposób umożliwiający ich przekształcenie w pełnowartościowy nawóz glebowy lub inny sposób, zgodnie z przepisami odrębnymi; 5) należy wyznaczyć miejsca do czasowego gromadzenia odpadów stałych z możliwością ich łatwego wywozu na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub unieszkodliwiania wskazany przez władze gminne - gospodarka odpadami musi być zgodna z przepisami odrębnymi; 6) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę wymagane jest, w zależności od potrzeb, uściślenie warunków geotechnicznych i hydrologicznych podłoża, zgodnie z przepisami odrębnymi. 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekt zabytkowy prace należy wstrzymać, a o zaistniałym fakcie powiadomić właściwe służby ochrony zabytków. 5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: teren drogi publicznej lokalnej 2 KDL stanowić będzie docelowo przestrzeń publiczną w granicach obszaru objętego planem miejscowym, o ile nie zostanie przeznaczony na powiększenie terenu 1 KO. 6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy: 1) budynki o wysokości max. II kondygnacji nadziemnych;

Id: TRKRA-YZEQK-UFJBN-UUXMK-OUFYT. Podpisany Strona 2

2) wysokość budynków max. 8,0 m npt licząc od rzędnej terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższego punktu dachu; 3) dachy płaskie lub dwuspadowe o nachyleniu połaci dachowych do 45o; 4) na terenie 1 KO, o którym mowa w ust.1 pkt 1: a) powierzchnia zabudowy budynków nie może przekroczyć 10% powierzchni terenu, b) wprowadza się nakaz pozostawienia co najmniej 10% powierzchni terenu biologicznie czynnej. 7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych: nie ustala się. 8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: na terenie 1 KO, o którym mowa w ust.1 pkt 1, dopuszcza się: a) możliwość łączenia istniejących działek geodezyjnych, b) wydzielenie działek geodezyjnych pod niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej. 9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala się. 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 1) ustala się linie rozgraniczające drogi wewnętrznej dojazdowej 2 KDWD w pasie o szerokości zgodnej z geodezyjnym wydzieleniem; 2) teren 2 KDL stanowi rezerwę pod drogę publiczną lokalną ? w przypadku wyznaczenia innego przebiegu drogi i rezygnacji z przeznaczania tego terenu pod drogę lokalną dopuszcza się, po uzgodnieniu z zarządcą drogi, włączenie terenu 2 KDL w granice terenu 1 KO ? na powiększenie terenu 1 KO; 3) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej; 4) odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej; 5) odprowadzenie ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej; 6) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących abonenckich urządzeń elektroenergetycznych, po ich ewentualnym dostosowaniu do zwiększonego poboru mocy; 7) zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem źródeł własnych ? wskazane stosowanie ekologicznych źródeł ciepła (np.: elektryczne, olejowe, gazowe) lub paliw z niskoemisyjnym czynnikiem grzewczym, (np.: spalanie drewna, odpadów drzewnych, paletów, słomy). 11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów: nie ustala się. 12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: w przypadku zbywania nieruchomości ustala się stawkę w wysokości 0%. Rozdział 3. Przepisy końcowe § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tucholi. § 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz publikacji na stronie internetowej gminy i wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia.

Id: TRKRA-YZEQK-UFJBN-UUXMK-OUFYT. Podpisany

Strona 3

Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Cieślewicz

Załącznik do Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 stycznia 2011 r. Zalacznik1.pdf

Id: TRKRA-YZEQK-UFJBN-UUXMK-OUFYT. Podpisany

Strona 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.86.1945

  uchwała nr L/867/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 25 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przemysłowo - usługowego w rejonie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLI/375/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Tucholi

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3357

  uchwała nr XV/160/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli: Nadarzyn, Stefanówka i Grabicz w Kobyłce oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki ew. nr 330 obręb 42 przy ul. Żytniej w Kobyłce

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1405

  uchwała nr 359/V/2010 Rady MIasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa - zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/430/2010 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 26 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Rzemieślniczej w Tomaszowie Lubelskim

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

 • zarządzenie nr 11/2011 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

 • zarządzenie nr 10/2011 Wójta Gminy Książki z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

 • zarządzenie nr 29/2011 Wójta Gminy Osięciny z dnia 21 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Osięciny za 2010 r.

 • zarządzenie nr 10/11 Wójta Gminy Dragacz z dnia 21 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.