Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IV/26/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Miejska Aleksandrowa Kujawskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 100 pozycja: 795
Hasła:

UCHWAŁA NR IV/26/11 RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ? Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje : § 1. Dochody budżetu w wysokości 28.797.223 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości 28.017.954 zł, 2) majątkowe w wysokości 779.269 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1. § 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 31.397.223 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości 29.601.923 zł, 2) majątkowe w wysokości 1.795.300 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2B. 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z Załącznikiem nr 3 § 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 2.600.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie ? 2.600.000 zł, § 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.310.903 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.710.903 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4. § 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu ? w kwocie 100.000 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ? w kwocie 2.600.000 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów ? w kwocie 2.710.903 zł, § 6. 1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 11.680 zł. 2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 11.680 zł. § 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 5 § 8. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ? 80.000 zł, 2) celowe w wysokości ? 80.000 zł, z przeznaczeniem na: a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie ? 20.000 zł b) zadania inwestycje - 60.000 zł § 9. Ustala się dochody w kwocie 173.497 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 173.497 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. § 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem nr 6 i 6A. § 11. Upoważnia się Burmistrza do:


Id: RBMZB-KITRB-NFXMO-XHRSJ-KJCYO. Podpisany

Strona 1

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały; 2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. § 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi. § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

Przewodnicząca Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego mgr Urszula Paprocka

Id: RBMZB-KITRB-NFXMO-XHRSJ-KJCYO. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.51.1316

  uchwała nr XLV/453/09 Rady Miejskie w Wolinie z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2009 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/15/10 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kożuchów na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.71.1308

  uchwała Nr V/38/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr IV/16/2011 z dnia 27.01.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.36.1163

  uchwała nr IV/19/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Myszyniec na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.3.36

  uchwała nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr XLIV/302/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2010 rok.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IV/22/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu oczyszczalni ścieków w Tucholi.

 • uchwała nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

 • zarządzenie nr 11/2011 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

 • zarządzenie nr 10/2011 Wójta Gminy Książki z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

 • zarządzenie nr 29/2011 Wójta Gminy Osięciny z dnia 21 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Osięciny za 2010 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.