Logowanie

Tytuł:

uchwała nr V/37/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV / 379 / 10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 03 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Miejska Aleksandrowa Kujawskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 100 pozycja: 796
Hasła:

UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV / 379 / 10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 03 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok Na podstawie art.5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (1) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późń. zm). u c h w a l a się co następuje : § 1. W uchwale Nr LIV / 379/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 03 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok zmienia się w § 1. pkt 2 litera d która otrzymuje brzmienie: ? d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ? 4,23 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej ?. § 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i ma zastosowanie począwszy od 1 stycznia 2011 roku.


Przewodnicząca Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego mgr Urszula Paprocka

Id: MNIFK-JTIPD-QZFRT-ASFHC-VFXRR. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/379/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 03 listopada 2010 roku w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok Ustawą z dnia 24 września 2010 roku o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 225 poz 1461 ) zmienił się zapis art. 5 ust. 1 pkt, 2 lit d cytowanej ustawy podatkowej i otrzymał brzmienie: ? d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ? 4,27 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej , ?. Mając na względzie ujednolicenie systemu prawnego i implementowaną wyżej wymieniona normę wprowadza się normę prawną do uchwały. Zmiana służy przejrzystości przepisów prawnych

Id: MNIFK-JTIPD-QZFRT-ASFHC-VFXRR. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIV/335/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/38/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 marca 2011r. zmiany uchwały Nr XXIV / 189 / 08 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy ? deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, obowiązujących na terenie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/93/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 listopada 2011r. określenia wzorów formularzy ? deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, obowiązujących na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/84/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LII/365/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 września 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania

zamów dokument

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Pies bez kagańca

  W przypadku, gdy w rejonie brak Straży Miejskiej, kto ma prawo ukarać właściciela, którego pies biega bez kagańca i bez smyczy wbrew wszelkim zasadom i uchwale Gminnej (...)

 • Wygaśnięcie mandatu członka rady nadzorczej

  Członek rady nadzorczej spółki z o. o. został powołany do rady nadzorczej na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników 31 maja 2006 roku na okres trzyletniej kadencji. Zgodnie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IV/26/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2011

 • uchwała nr IV/22/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu oczyszczalni ścieków w Tucholi.

 • uchwała nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

 • zarządzenie nr 11/2011 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

 • zarządzenie nr 10/2011 Wójta Gminy Książki z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.