Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Fabianki z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Gminy Fabianki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 100 pozycja: 799
Hasła:sport,turystyka i rekreacja

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY FABIANKI z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 31 ust. 3; art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014) uchwala się, co następuje: Rozdział 1. Przepisy ogólne § 1. Określa się szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Rozdział 2. Stypendium sportowe § 2. Ustanawia się stypendium sportowe finansowane z budżetu gminy Fabianki, przeznaczone dla szczególnie uzdolnionych zawodników zamieszkałych na terenie gminy Fabianki lub zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę i działających na terenie gminy Fabianki uprawiających sport i osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. § 3. Stypendium sportowe, zwane dalej stypendium, ma charakter pomocy indywidualnej i może być przyznane zawodnikom spełniającym warunki ustalone w niniejszej uchwale. § 4. Stypendium może otrzymać zawodnik, który łącznie spełnia następujące warunki: 1) posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych; 2) w roku przyznania stypendium lub w roku poprzednim uzyskał co najmniej jeden z następujących wyników sportowych w dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych: a) zajął co najmniej 8 miejsce w mistrzostwach świata, b) zajął co najmniej 6 miejsce w mistrzostwach Europy, c) zajął co najmniej 3 miejsce w mistrzostwach Polski, d) jest zawodnikiem klubu sportowego, którego I zespół w grach zespołowych brał udział w rozgrywkach szczebla centralnego, 3) nie została nałożona na niego kara dyscyplinarna przewidziana w statucie danego związku sportowego lub przez władze klubu sportowego, którego jest członkiem, 4) nie pobiera stypendium sportowego z innego źródła. § 5. Stypendium przyznaje i pozbawia go Wójt Gminy Fabianki: 1) na wniosek klubu sportowego zrzeszającego zawodnika; 2) na wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Bezpieczeństwa i porządku publicznego, 3) z własnej inicjatywy § 6. 1. Wniosek o stypendium powinien zawierać w szczególności: 1) dane osobowe zawodnika,


Id: PGCEX-NRVTT-SFJGY-GFFYY-RWDOR. Podpisany Strona 1

2) dokument potwierdzający przynależność zawodnika do klubu sportowego, 3) dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia, 4) opis osiągnięć sportowych zawodnika, 5) program szkolenia, 6) oświadczenie zawodnika o nie pobieraniu stypendium sportowego z innego źródła. 2. W razie stwierdzenia, że złożony wniosek posiada braki formalne, wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 3 dni. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje zwrot wniosku bez rozpatrzenia. 3. Wnioski należy składać w Gminnym Zespole Oświaty w Fabiankach do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego na rok następny. 4. Obsługę organizacyjną związaną z przyznawaniem stypendiów zapewnia Gminny Zespół Oświaty w Fabiankach. § 7. 1. Stypendium przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż rok kalendarzowy. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 przyznane stypendium wypłacane jest co miesiąc "z góry" w terminie do 10-ego dnia miesiąca. 3. Stypendium za miesiąc styczeń wypłacane jest "z dołu" do dnia 10 lutego. § 8. Zawodnik, któremu przyznano stypendium jest zobowiązany do: 1) przedstawienia na wniosek Wójta Gminy Fabianki bieżących wyników z realizacji szkolenia sportowego; 2) informowania Wójta Gminy Fabianki o okolicznościach, o których mowa w § 10 najpóźniej w terminie 7 dni od ich wystąpienia; 3) promowania Gminy Fabianki. § 9. Wójt Gminy Fabianki pozbawia zawodnika stypendium na wniosek klubu sportowego, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Bezpieczeństwa i porządku publicznego Rady Gminy Fabianki lub z własnej inicjatywy, jeżeli: 1) zawodnik nie realizuje programu szkoleniowego, 2) została nałożona na zawodnika kara dyscyplinarna przewidziana w statucie danego związku sportowego lub przez władze klubu sportowego, którego jest członkiem, 3) zawodnik zachował się nagannie naruszając zasady współżycia społecznego lub ogólnie przyjęte normy obyczajowe, 4) utracił zdolność do uprawiania sportu stwierdzoną orzeczeniem lekarskim, 5) jeżeli zwodnik otrzymał stypendium sportowe z innego źródła. § 10. 1. Wysokość stypendium nie może przekroczyć miesięcznie 300 zł. 2. O podziale środków finansowych przeznaczonych na stypendia decyduje Wójt Gminy Fabianki. § 11. Wykaz zawodników oraz wysokość przyznanych stypendiów podaje się do publicznej wiadomości. Rozdział 3. Wyróżnienia i nagrody § 12. 1. Wyróżnieniami są w szczególności: statuetki, puchary, medale, dyplomy i listy gratulacyjne. 2. Wyróżnienia przyznaje Wójt Gminy Fabianki. § 13. 1. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane zawodnikom w kategorii młodzieżowej i kategorii seniorów zamieszkałym na terenie gminy Fabianki lub zrzeszonym w klubach sportowych mających siedzibę i działających na terenie gminy Fabianki oraz trenerom i działaczom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej. 2. Wysokość nagrody określa Wójt Gminy. § 14. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane zawodnikom, którzy:

Id: PGCEX-NRVTT-SFJGY-GFFYY-RWDOR. Podpisany Strona 2

1) ustanowili rekord świata, Europy lub Polski, 2) zajęli: a) co najmniej 8 miejsce w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy, b) co najmniej 3 miejsce w igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach olimpijskich głuchych, c) co najmniej 3 miejsce na uniwersjadzie, w akademickich mistrzostwach świata, Pucharze Świata lub Pucharze Europy, d) co najmniej 3 miejsce w Mistrzostwach Polski, 3) godnie reprezentują gminę Fabianki. § 15. 1. Nagroda pieniężna dla zawodnika za osiągnięcie wysokich wyników sportowych współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym może być przyznana w wysokości do 2 000 zł. 2. Wartość nagrody rzeczowej przyznanej zawodnikowi nie może przekraczać kwoty określonej w ust. 1. 3. Trenerom lub działaczom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej, może być przyznana nagroda w wysokości do 1 000 zł. § 16. W przypadku osiągnięcia przez zawodników w ciągu roku dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych w czasie zawodów, o których mowa w § 15, przyznaje się jedną nagrodę lub wyróżnienie za najwyższe osiągnięcie sportowe uzyskane w danym roku. § 17. Zawodnikom sportowych gier zespołowych przyznaje się nagrodę zbiorową dla zespołu w wysokości do 50% nagrody indywidualnej, pomnożonej przez liczbę zawodników drużyny. § 18. 1. Wójt Gminy Fabianki przyznaje wyróżnienia i nagrody zawodnikom, trenerom i działaczom wyróżniającym się w działalności sportowej, o których mowa w niniejszej uchwale z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Bezpieczeństwa i porządku publicznego Rady Gminy Fabianki lub na pisemny wniosek klubu sportowego, którego siedzibą jest gmina Fabianki. 2. Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody składa się w roku kalendarzowym, w którym wysoki wynik sportowy został uzyskany przez zawodnika. § 19. 1. Gminny Zespół Oświaty w Fabiankach dokonuje weryfikacji wniosków pod kątem spełnienia wymogów określonych w niniejszej uchwale i następnie przedkłada wniosek Wójtowi Gminy Fabianki w celu podjęcia decyzji o przyznaniu nagród i wyróżnień. 2. Wójt Gminy Fabianki podejmuje ostateczną decyzję o podziale środków finansowych przeznaczonych na wyróżnienia i nagrody. § 20. 1. Wnioski na przyznanie stypendium sportowego na rok 2011 należy składać w Gminnym Zespole Oświaty w Fabiankach w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. 2. Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody za wynik sportowy osiągnięty w 2011 roku przed wyjściem w życie niniejszej uchwały składa się w trybie określonym w tej uchwale. § 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fabianki. § 22. Tracą moc uchwały Rady Rady Gminy Fabianki: 1) Nr XXV/142/2005 Rada Gminy Fabianki z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów, 2) Nr XXVII/159/2009 Rada Gminy Fabianki z dnia 18 września 2009 r. w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i nagród dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 109, poz. 1806). § 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. we

Id: PGCEX-NRVTT-SFJGY-GFFYY-RWDOR. Podpisany

Strona 3

Przewodniczący Rady Gminy Fabianki Ewa Szczepańska

Id: PGCEX-NRVTT-SFJGY-GFFYY-RWDOR. Podpisany

Strona 4

Uzasadnienie Zgodnie z art. 31 i 35 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie organy samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Z uwagi na wzrastającą liczbę młodzieży uprawiającej sport oraz uzyskiwane coraz lepsze wyniki w rywalizacji należy stworzyć jej możliwość rozwoju. Przyznane stypendia i nagrody będą wyróżnieniem dla najlepszych sportowców oraz pomogą im w edukacji sportowej i realizacji wyznaczonych celów. Sami sportowcy reprezentując poszczególne kluby sportowe promować będą Gminę Fabianki w Polsce i poza jej granicami. Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały staje się zasadne.

Id: PGCEX-NRVTT-SFJGY-GFFYY-RWDOR. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.3090

  uchwała nr XXV/197/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 maja 2012r. zmiany Uchwały Nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 sierpnia 2011 r. dot. szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności sportowej oraz rodzajów tych wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Kurów z dnia 31 maja 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Wójta Gminy Kurów za osiągnięte wyniki sportowe, oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.146.272

  uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.178.2601

  uchwała nr XII/93/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2542

  uchwała Nr XLV/508/10 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przyznawanych za osiągnięte wyniki sportowe.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy Fabianki z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych

 • uchwała nr V/38/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 marca 2011r. zmiany uchwały Nr XXIV / 189 / 08 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy ? deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, obowiązujących na terenie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.

 • uchwała nr V/37/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV / 379 / 10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 03 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

 • uchwała nr IV/26/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2011

 • uchwała nr IV/22/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu oczyszczalni ścieków w Tucholi.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.