Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VII / 19 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych położonych na terenie Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego ? Park Przemysłowo - Technologiczny na okres dłuższy niż 3 lata.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Miasta Włocławek
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 100 pozycja: 801
Hasła:

UCHWAŁA NR VII / 19 / 11 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych położonych na terenie Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego ? Park Przemysłowo - Technologiczny na okres dłuższy niż 3 lata. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit a oraz art. 40 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142, poz. 1591 1591 i z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806 i z 2003 roku Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568 oraz z 2004 roku Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1203 i Nr 167 poz.1759 oraz z 2005 roku Nr 172 poz.1441 , Nr 175 poz.1457 i z 2006 r Nr 17 poz.128 i Nr 181 poz.1337, z 2007 r Nr 48, poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r Nr 52 poz.420 Nr 157 poz.1241 oraz z 2010 r Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675) oraz art. 13 ust 1, art. 24 ust 1 i art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307) uchwala się co następuje: § 1. 1. Obszar Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego ? Park Przemysłowo ? Technologiczny obejmuje następujące działki km.14 -1, 4/14, 4/16, 4/17, 4/18, 9, 24/1, 24/3 o powierzchni całkowitej 33,4762 ha. 2. Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego ? Park Przemysłowo ? Technologiczny została utworzona w ramach realizacji projektu pn.: ?Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego ? Park Przemysłowo ? Technologiczny? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko ? Pomorskiego na lata 2007 ? 2013 oraz ze środków budżetu Miasta Włocławek. Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, który założył stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowych w wysokości 0,30zł/m2/m-c (brutto). Stawka czynszu dzierżawnego ma charakter stały do 2015, natomiast począwszy od 2016 roku będzie wzrastać o wskaźnik inflacji. Stawka czynszu dzierżawnego podlegać będzie waloryzacji raz w roku o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych na rok przyszły określony w ustawie budżetowej. Zwaloryzowana stawka czynszu dzierżawnego obowiązywać będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego po opublikowaniu w/w ustawy. Stawka czynszu dzierżawnego ustalona w umowach dzierżawy podlegać będzie stosownej aktualizacji do wysokości zwaloryzowanej stawki czynszu dzierżawnego. § 2. 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie osobom fizycznym oraz osobom prawnym nieruchomości gruntowych położonych na terenie Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego ? Park Przemysłowo ? Technologiczny na okres dłuższy niż 3 lata. 2. Grunty, o których mowa w ust 1 będą oddawane w dzierżawę w celu pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości , pozyskiwania inwestorów zewnętrznych oraz tworzenia nowych miejsc pracy. 3. Warunki wydzierżawienia gruntów zostaną określone w indywidualnych umowach dzierżawy. § 3. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych na terenie Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego ? Park Przemysłowo ? Technologiczny. § 4. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi Miasta. § 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko ? Pomorskiego 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej.


Id: YQZES-GAEPI-LCFMT-PGSZP-GFQEO. Podpisany Strona 1

Uzasadnienie W wyniku realizacji projektu Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego ? Park Przemysłowo ? Technologiczny, na który Włocławek uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Gospodarczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007 -2013 uzbrojony został teren o powierzchni 33,47 ha. Nieruchomość gruntowa została przygotowana pod potrzeby przedsiębiorstw, które w wyniku realizacji inwestycji na terenie Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego ? Park Przemysłowo - Technologiczny przyczynią się do pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości oraz stworzenia nowych miejsc pracy. Administratorem Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego ? Park Przemysłowo ? Technologiczny zgodnie z Zarządzeniem nr. 288/10 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 grudnia 2010 roku ustanowiony został Miejski Zespół Usług Komunalnych we Włocławku z siedzibą przy ul. Zielnej 13/21. Dyrektor MZUK został upoważniony do administrowania mieniem Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo ? Technologiczny oraz podejmowania wszelkich czynności w zakresie związanym z tym administrowaniem. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania powstałych terenów inwestycyjnych w ramach Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego konieczne jest ustalenie zasad przekazywania nieruchomości gruntowych pod potrzeby przedsiębiorców. Mając na uwadze umożliwienie racjonalnego gospodarowania przedmiotowych nieruchomości gruntowych Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego park Przemysłowo ? Technologiczny w celu osiągnięcia zakładanych wskaźników pobudzenia lokalnej gospodarki, stworzenia nowych przedsiębiorstw, utworzenia nowych miejsc pracy dla mieszkańców miasta i okolic proszę o podjęcie przedkładanej uchwały.

Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Wawrzonkoski

Id: YQZES-GAEPI-LCFMT-PGSZP-GFQEO. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.2223

  uchwała nr XII/74/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata na terenie gminy i miasta Cieszanów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.170.2458

  uchwała nr XIV/68/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały własnej dotyczącej określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata na terenie Gminy Dukla

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.57.1121

  uchwała nr VI/44/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz oddawania w trwały zarząd.

 • DZ. URZ. 2011.100.2020

  uchwała nr V/37/2011 Rady Gminy Tuchomie z dnia 13 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/206/2009 Rady Gminy Tuchomie z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.71.1664

  uchwała nr XXIII/164/09 Wójta Gminy Jarocin z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

zamów dokument

Porady prawne

 • Wykreślenie służebności na rzecz gminy

  Mam zamiar nabyć prawo własności nieruchomości niezabudowanej, która jest obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właściciela działki sąsiedniej, (...)

 • Trwały zarząd

  Gmina wszczęła postępowanie w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Czy do oddania w trwały zarząd wymagana jest uchwała (...)

 • Dzierżawa nieruchomości

  Zawarłem z gminą umowę dzierżawy gruntu na okres 10 lat- na podstawie odpowiedniej uchwały Rady Miejskiej - i zagospodarowałem nieruchomość zgodnie z decyzją o warunkach (...)

 • Zasady zakładania parku miejskiego i zoo

  Przyjęto budżet miasta, w którym zapisano "ogrodzenie parku". Z nieoficjalnych doniesień wiem, że ogrodzenie podyktowane zostało wymogami przepisów o ogrodach zoologicznych? (...)

 • Akt notarialny przed notariuszem za granicą

  Właściciel spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce sprzedaje udziały oraz nieruchomość podmiotowi belgijskiemu. Czy skuteczna będzie sprzedaż (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Fabianki z dnia 24 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Fabianki z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową

 • uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy Fabianki z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych

 • uchwała nr V/38/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 marca 2011r. zmiany uchwały Nr XXIV / 189 / 08 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy ? deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, obowiązujących na terenie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.

 • uchwała nr V/37/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV / 379 / 10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 03 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.