Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Mogilno, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Miejska w Mogilnie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 100 pozycja: 808
Hasła:dotacje

UCHWAŁA NR VII/46/11 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Mogilno, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1421, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwała określa: 1) tryb postępowania o udzielenie podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku dotacji na zadania publiczne; 2) sposób rozliczania i sposób kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego. § 2. Ilekroć w treści uchwały mówi się o: 1) burmistrzu ? należy przez to rozumieć Burmistrza Mogilna; 2) Gminie ? należy przez to rozumieć Gminę Mogilno; 3) Podmiocie ? należy przez to rozumieć organizacje pozarządową lub inny podmiot wymieniony w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.); 4) ustawie ? należy przez to rozumieć to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.); 5) właściwym Wydziale ? należy przez to rozumieć wydział Urzędu Miejskiego w Mogilnie, odpowiedzialny merytorycznie za realizację danej czynności; § 3. 1. Zlecenie wykonania zadania Podmiotowi udziela burmistrz. 2. Wybór realizatora zadania publicznego spośród podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) może nastąpić: 1) z inicjatywy burmistrza - w drodze otwartego konkursu ofert; 2) z inicjatywy Podmiotu - w drodze otwartego konkursu ofert; 3) z inicjatywy Podmiotu - w wyniku postępowania uproszczonego, przeprowadzonego z pominięciem konkursu ofert. 3. Finansowanie zleconych zadań publicznych może być realizowane w trybie: 1) wsparcia finansowego zadania przez Gminę przy udziale własnego wkładu finansowego lub pozafinansowego, wnoszonego przez Podmiot realizujący zadanie; 2) powierzenia realizacji zadania publicznego z pełnym finansowaniem zadania przez Gminę. 4. Zlecenie zadania następuje przy zastosowaniu zasad postępowania w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego, ustalonych w przepisach ustawy.


Id: GEXDC-DNFFE-TARHF-WPHMV-CIFQI. Podpisany

Strona 1

5. W przypadku realizacji zadań w formie wsparcia Podmiot winien wnieść wkład własny finansowy lub pozafinansowy w wysokości co najmniej 20% wartości zadania. 6. Przez wkład pozafinansowy rozumie się zapewnienie przez Podmiot podczas realizacji zadania określonych świadczeń, dyspozycji składnikami majątku, w szczególności: a) zapewnienie we własnym zakresie przez Podmiot pomieszczeń, lokali, wyposażenia oraz materiałów na potrzeby realizacji zadania, b) nieodpłatna praca wykonywana przez wolontariuszy lub członków stowarzyszenia. § 4. 1.Zlecenie realizacji zadania z inicjatywy burmistrza rozpoczyna ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu. 2. Po upływie terminu wyznaczonego na złożenie ofert burmistrz powołuje komisję konkursową oraz ustala regulamin pracy komisji. 3. Komisja konkursowa dokonuje otwarcia ofert, zbadania ich pod względem kompletności i poprawności formalnej, dokonuje oceny ofert i przygotowuje propozycję rozstrzygnięcia konkursu, którą przedstawia burmistrzowi. 4. Burmistrz dokonuje wyboru oferty, ogłasza o dokonaniu wyboru, informuje o przyznaniu dotacji na realizację zadania i podpisuje umowę z wybranym Podmiotem - realizatorem zadania. § 5. 1.Procedura zlecenia realizacji zadania z inicjatywy Podmiotu zostaje uruchomiona na podstawie wniosku złożonego przez ten Podmiot. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać w szczególności opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji oraz szacunkową kalkulację kosztów jego realizacji. 3. Oceny celowości realizacji zadania zaproponowanego we wniosku dokonuje Zespół Opiniująco-Doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Gminie Mogilno, a w zakresie zadań o charakterze sportowym Rada Sportu przy Burmistrzu Mogilna, powołane w drodze odrębnych przepisów, biorąc pod uwagę w szczególności: 1) zgodność z priorytetowymi zadaniami publicznymi, określonymi w programie współpracy Gminy Mogilno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 2) zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania (w tym doświadczenie wnioskodawcy), 3) środki dostępne na realizację zadań publicznych, w tym: a) środki finansowe, b) środki pozafinansowe (kadra, zaplecze techniczne); 4) korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego. 4. Oceniający celowość wniosku, odpowiednio - Zespół Opiniująco ? Doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Gminie Mogilno lub Rada Sportu przy Burmistrzu Mogilna, przedstawia Burmistrzowi swoją ocenę celowości realizacji objętego wnioskiem zadania. 5. Burmistrz rozpatruje wniosek, podejmuje decyzję i informuje składającego wniosek o podjętym rozstrzygnięciu, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego informuje wnioskodawcę o trybie zlecenia zadania publicznego, o którym mowa w §3 ust.3 oraz o terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert a następnie realizuje czynności, o których mowa w §4. § 6. 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych, o charakterze lokalnym lub regionalnym na wniosek Podmiotu może odbyć się w trybie uproszczonym z pominięciem otwartego konkursu ofert na zasadach i warunkach określonych w ustawie. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 winien zawierać co najmniej podstawowe informacje o Podmiocie identyfikujące Podmiot pod względem statusu prawnego, nazwy, danych adresowych i reprezentacji, nazwę i opis zadania, wnioskowaną kwotę oraz powinien wskazywać na długość okresu realizacji zadania. 3. Oceny celowości realizacji zadania zwartego we wniosku dokonuje się w sposób określony w §5 ust.3. 4. W przypadku uznania celowości zadania Podmiot w terminie 14 dni składa ofertę realizacji zadania publicznego, przygotowaną jak w trybie konkursowym, którą burmistrz ogłasza na okres 7 dni.

Id: GEXDC-DNFFE-TARHF-WPHMV-CIFQI. Podpisany

Strona 2

5. W okresie publikacji każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi można składać w formie pisemnej na adres siedziby Urzędu Miejskiego w Mogilnie lub ustnie pracownikom w/w Urzędu w godzinach urzędowania. 6. Po upływie terminu 7 dni oraz po rozpatrzeniu w formie protokołu uwag, burmistrz niezwłocznie informuje o przyznaniu dotacji na realizację zadania i zawiera umowę o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego. § 7. Postępowanie w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego prowadzone jest w sposób zapewniający jawność, poprzez upublicznienie informacji o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, wyników otwartego konkursu ofert, oraz oferty realizacji zadania publicznego złożonej w postępowaniu uproszczonym, w którym zlecenie zadania następuje z pominięciem otwartego konkursu ofert w następujący sposób: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, 2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mogilnie, 3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mogilnie.


§ 8. 1. W zależności od długości okresu realizacji zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy dotacja jest przekazywana Podmiotowi w całości w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub w trakcie realizacji zadania w kilku określonych umową transzach. 2. Podmiot, któremu przyznano kwotę dotacji niższą niż zaproponowana przez niego w ofercie lub oferent, który z ważnych przyczyn postanawia skorygować zakres realizacji zadania jeszcze przed podpisaniem umowy, może zaproponować w formie pisemnej korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania. Korekta powinna być złożona niezwłocznie po wystąpieniu przyczyn ją uzasadniających. 3. W przypadku zadań długoterminowych korekta zakresu rzeczowego i finansowego może wystąpić w trakcie realizacji zadania, w formie pisemnego wniosku złożonego do burmistrza niezwłocznie po wystąpieniu przyczyn uzasadniających korektę i nie później niż w ciągu 14 dni przed terminem zakończenia realizacji zadania. Korekta stanowi załącznik do wniosku o zmianę warunków umowy. 4. Podmiot, któremu przyznano kwotę dotacji niższą niż zaproponowana przez niego w ofercie może zrezygnować z dotacji. Pisemne oświadczenie o rezygnacji z dotacji ze środków budżetu gminy należy złożyć w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, oświadczenie to można złożyć po terminie wymienionym powyżej. 5. Podmiot, który z powodu zaistnienia siły wyższej lub wystąpienia innych okoliczności, które uniemożliwiają realizację zadania, nie będzie w stanie wykonać zadania niezwłocznie informuje na piśmie o rezygnacji z dotacji. § 9. 1. Wysokość przyznanej dotacji, jej przeznaczenie, zasady przekazania środków finansowych, rozliczenia i kontroli zadania oraz zwrot dotacji, a także inne kwestie istotne dla realizacji zadania uregulowane zostaną w umowie. 2. Załącznikiem, stanowiącym integralną część umowy, jest oferta. W przypadku zmian zakresu rzeczowego i finansowego burmistrz i Podmiot zawierają aneks do umowy, którego załącznikiem jest korekta zakresu rzeczowego i finansowego zadania. 3. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej Podmioty, załącznikiem do umowy jest również umowa zawarta pomiędzy tymi organizacjami lub podmiotami, która określa zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego. § 10. 1. Ze środków budżetu Gminy finansowane będą jedynie niezbędne koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania, w szczególności: 1) koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów zadania, w tym noclegi, materiały szkoleniowe, wynajem pomieszczeń i niezbędnego sprzętu, materiałów warsztatowych, koszty transportu, nagród i niezbędnego wyżywienia; 2) koszt przygotowania i druku publikacji; 3) koszty materiałów promocyjnych; 4) koszty osobowe merytoryczne, w tym wynagrodzenia dla artystów, szkoleniowców, trenerów, ekspertów, sędziów sportowych i innych osób zatrudnionych do realizacji zadania;

Id: GEXDC-DNFFE-TARHF-WPHMV-CIFQI. Podpisany

Strona 3

5) koszty administracyjne, w tym koordynacja i obsługa księgowa projektu, opłaty telekomunikacyjne, ogrzewanie, czynsz za wynajem pomieszczeń - w stosownej części przypadającej na dany projekt, nie wyższej niż 10 % przyznanej kwoty dotacji; 6) drobny sprzęt ruchomy niezbędny do realizacji projektu w kwocie nie przekraczającej 20% przyznanej dotacji. 2. Ze środków budżetu Gminy nie będą finansowane następujące koszty: 1) zakupu środków trwałych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz art. 16a ust. 1 w zw. z art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.); 2) nabycia lub dzierżawy gruntów; 3) wydatków poniesionych na przygotowanie wniosku; 4) wydatków z tytułu opłat i kar umownych; 5) podatku od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia; 6) wydatków nieuwzględnionych w ofercie; 7) wydatków przekraczających kwoty przypisane poszczególnym pozycjom kosztorysu, z zastrzeżeniem ust. 3; 8) wydatków powstałych przed lub po dacie obowiązywania umowy w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego. 3. Dopuszcza się możliwość przesunięć między pozycjami wydatków określonych w kosztorysie zadania, na które przyznano dotację do wysokości 20% kwoty przypisanej danej pozycji, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. § 11. 1. Podmiot realizujący zadanie w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania sporządza sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego, zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.


U. z 2011r. Nr 6, poz. 25). 2. W przypadku zadań długoterminowych burmistrz może wezwać Podmiot realizujący zadanie do przedłożenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania sprawozdania częściowego z wydatkowania danej transzy i realizacji określonego etapu zadania. 3. Sprawozdanie częściowe sporządza się według wzoru, o którym mowa w ust. 1. Zatwierdzenie sprawozdania częściowego jest warunkiem przekazania kolejnej transzy. § 12. 1. Na czas czynności zmierzających do rozliczenia zleconego zadania publicznego i sporządzenia protokołu z rozliczenia zadania, w trakcie kontroli oraz na każde żądanie burmistrza Podmiot realizujący zadanie przedkłada do wglądu materiały dokumentujące realizację zadania. Dokumentację stanowią w szczególności: 1) dokumenty finansowe (rachunki, faktury) dotyczące wydatków finansowanych z dotacji gminy, opatrzone: a) pieczęcią Podmiotu, opisem merytorycznym, uzasadniającym poniesienie wydatku na realizację dotowanego zadania ze wskazaniem numeru umowy, b) klauzulą ?Płatne ze środków budżetu Gminy Mogilno w wysokości (kwota)? oraz w przypadku dzielenia wydatku na kilka źródeł finansowania, wskazanie pozostałych źródeł finansowania wraz z kwotami, c) stwierdzeniem, że dokument sprawdzono pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, d) stwierdzeniem, które przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zastosowano przy wydatkowaniu dotacji; przy czym stwierdzenia wymienione pod lit.?c? i lit.?d? należy potwierdzić podpisami osób uprawnionych wraz z pieczątką imienną lub w przypadku jej braku, czytelnymi podpisami z podaniem pełnionej funkcji i stanowiska; 2) przelewy odnoszące się do wydatków realizowanych w formie bezgotówkowej; 3) dowody wypłat w formie gotówkowej; 4) protokoły sędziowskie, protokoły jury, listy uczestników itp.;

Id: GEXDC-DNFFE-TARHF-WPHMV-CIFQI. Podpisany Strona 4

5) dokumenty potwierdzające odbiór nagród; 6) materiały dokumentujące realizowane w trakcie realizacji zadania czynności prawne, w szczególności: kopie umów, aneksów itp.; 7) kopie dokumentów z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych; 8) opinie, recenzje, artykuły prasowe, kasety, publikacje wydane w ramach projektu, raporty związane z realizowanym zadaniem, wyniki prowadzonych ewaluacji; 9) dokumenty potwierdzające podawanie do publicznej wiadomości informacji o dofinansowaniu zadania przez gminę lub oświadczenie o zrealizowaniu tych czynności; 10) inne dokumenty mogące mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania, w tym faktury i rachunki, lub ich potwierdzone kopie, dokumentujące pokrycie kosztów ze środków innych niż dotacja z budżetu gminy. § 13. 1. Zadanie rozlicza i kontroluje właściwy Wydział. Prawidłowość rozliczenia stwierdzają: pracownik odpowiedzialny za rozliczenie, dyrektor właściwego Wydziału oraz Skarbnik Gminy, którzy zatwierdzają protokół rozliczenia zadania. 2. Kontrola realizacji zadania polega na: 1) kontroli bezpośredniej wybranych zadań w toku ich realizacji, 2) kontroli realizacji zadania pod względem merytorycznym, wykonanej w oparciu o sprawozdanie końcowe oraz przedkładaną wraz z nim dokumentacją, 3) kontroli pod względem finansowym, wykonanej w oparciu o dokumenty finansowe potwierdzające fakt poniesienia przez Podmiot realizujący zadanie wydatków zgodnie z umową. Osoba dokonująca kontroli ma prawo kontroli wszelkich dokumentów związanych z realizacją zadania. 3. Kontrola, o której mowa w ust. 2 pkt. 1, dokonywana jest przez upoważnionego pracownika właściwego Wydziału. Protokół z kontroli zatwierdzany jest przez dyrektora właściwego Wydziału. § 14. Zadanie uważa się za prawidłowo zrealizowane i rozliczone w przypadku: 1) nie stwierdzenia w czasie kontroli merytorycznej i finansowej odstępstw od zawartej umowy oraz treści oferty; 2) usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli uchybień formalnych mniejszej wagi, nie mających wpływu na realizację zadania. § 15. Zasady i obowiązek zwrotu dotacji niewykorzystanej, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości określają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz umowa. § 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna. § 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Id: GEXDC-DNFFE-TARHF-WPHMV-CIFQI. Podpisany

Strona 5

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr VII/46/11 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Mogilno, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego Art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obliguje organy administracji publicznej do prowadzenia działalności w sferze zadań publicznych, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów. Zgodnie z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji, jej rozliczenie i kontrolę, a także kontynuowanie dobrych praktyk w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w gminie Mogilno przedkłada się projekt niniejszej uchwały.

Id: GEXDC-DNFFE-TARHF-WPHMV-CIFQI. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.94.1696

  uchwala nr XLVIII/334/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 24 września 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania zleconego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.162.2338

  uchwała nr X/85/2011 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 30 września 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania zleconego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2313

  uchwała nr LVII/1111/2010 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 28 października 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIV/352/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/337/10 z dnia 26.07.2010r. Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.104.1903

  uchwała nr XXXV/318/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 września 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku z budżetu powiatu lubaczowskiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją jego zadań, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VI/107/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2011

 • uchwała nr VII/20/2011 Rady Gminy Grudziądz z dnia 10 marca 2011r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Grudziądz.

 • uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 2 marca 2011r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

 • uchwała nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz niektórych innych podatków, określenia inkasentów, a także wysokości wynagrodzeń za inkaso.

 • uchwała nr IV/30/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat za usługi komunalne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.