Logowanie

Tytuł:

porozumienie nr 13/2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 14 marca 2011r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowychw Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy pomiędzy:

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Zarząd Powiatu w Brodnicy
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 100 pozycja: 816
Hasła:porozumienia

POROZUMIENIE NR 13/2011 ZARZĄDU POWIATU W BRODNICY z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowychw Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy pomiędzy: Powiatem Brodnickim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Brodnicy, w imieniu którego działają: 1. Starosta Brodnicki Piotr Boiński 2. Wicestrosta Jędrzej Tomella a Powiatem Nakielskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Nakle, w imieniu którego działają: 1. Starosta Nakielski Tadeusz Sobol 2. Wicestarosta Andrzej Kinderman strony porozumienia ustalają, co następuje: § 1. Zapewniając realizację programów nauczania wynikających z podstaw programowych kształcenia w zawodach, Zarząd Powiatu w Brodnicy przyjmuje do realizacji zadanie polegające na teoretycznym dokształcaniu zawodowym młodocianych pracowników na turnusie 4-ro tygodniowym I,II,III stopnia w roku szkolnym 2010/2011. § 2. Zadanie określone w § 1 realizowane będzie przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy, ul. Aleja Leśna 2, 87-300 Brodnica. § 3. 1. Strony porozumienia ustalają koszt kształcenia jednego ucznia w wysokości: 300 zł za 4-tygodniowy turnus. 2. Rozliczenie należności uwzględniającej liczbę uczniów objętych teoretycznym dokształcaniem zawodowym, dokonywane będzie każdorazowo po zakończeniu turnusu przez Dyrektora Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy. Do rozliczenia dołączona będzie imienna lista uczestników turnusu. 3. Zapłata za przeprowadzone dokształcanie nastapi w ciągu 14 dni od daty zakończenia turnusu na podstawie przesłanego rozliczenia na konto Starostwa Powiatowego w Brodnicy Nr 95 9484 1150 2200 0001 5979 0001. 4. Brak wpłaty w terminie, o którym mowa w ust. 3, jest podstawą do rozwiązania porozumienia ze skutkiem natychmiastowym i nie przyjęcia uczniów na szkolenie w następnym turnusie. § 4. Zmiany treści porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. § 5. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania porozumienia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. § 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od 14 stycznia 2011 r. § 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. § 8. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


Id: OGNOR-WCKMH-KDMUF-EEPFP-NQUTJ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  aneks nr 1/2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 21 listopada 2011r. do porozumienia zawartego w dniu 2 września 2011 r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy, pomiędzy:

 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie nr 16/2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 7 marca 2011r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowychw Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy pomiędzy:

 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie nr 15/2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowychw Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy pomiędzy:

 • Dziennik Urzędowy

  aneks nr 1/2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników ? uczniów z klasy wielozawodowej w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ? Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawartego w dniu 27.08.2010 r. pomiędzy:

 • Dziennik Urzędowy

  aneks nr 1/2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 15 marca 2011r. pomiędzy powiatem brodnickim a miastem Bydgoszcz, w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klasy wielozawodowej w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawartego w dniu 30 listopada 2010 r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • porozumienie nr 18 / 2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 9 marca 2011r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników ? uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy pomiędzy:

 • porozumienie nr 16/2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 7 marca 2011r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowychw Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy pomiędzy:

 • porozumienie nr 12 / 2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników ? uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy pomiędzy:

 • porozumienie nr 10 / 2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników ? uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy pomiędzy:

 • aneks nr 1/2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników ? uczniów z klasy wielozawodowej w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ? Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawartego w dniu 15.10.2010 r. pomiędzy:


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.