Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Biskupia

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Gminy Dąbrowa Biskupia
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 101 pozycja: 822
Hasła:sport,turystyka i rekreacja

UCHWAŁA NR VI/29/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Biskupia Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwała określa warunki i tryb finansowania zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Dąbrowa Biskupia. § 2. Celem publicznym z zakresu sportu jaki Gmina Dąbrowa Biskupia zamierza osiągnąć jest w szczególności: 1)poprawa warunków uprawiania sportu i osiąganie wyższych wyników sportowych przez członków klubów sportowych, 2)poprawa kondycji fizycznej poprzez zwiększenie dostępności mieszkańcom Gminy Dąbrowa Biskupia do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe. § 3. Zadanie własne, o którym mowa w § 1 jest realizowane poprzez przyznawanie dotacji celowych klubom sportowym, które: 1)działają na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia. 2)uczestniczą we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia, 3)zrzeszają zawodników posiadających licencje, kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, 4)nie działają w celu osiągnięcia zysku. § 4. Udzielenie dotacji celowej, odbywa się w na wniosek klubu sportowego § 5. Wniosek klubu sportowego powinien zawierać w szczególności: 1)szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji, 2)termin i miejsce realizacji zadania, 3)kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania wraz ze wskazaniem udziału środków własnych, 4)informację o wcześniejszej działalności klubu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie, 5)informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł. § 6. 1. Wnioski złożone przez kluby sportowe opiniuje komisja powołana przez Wójta Dąbrowy Biskupiej. 2. Przy opiniowaniu wniosku uwzględnia się w szczególności: 1)możliwość realizacji zadania przez klub sportowy, 2)kalkulację kosztów realizowanego zadania, 3)jakość realizowanego zadania i kwalifikacje osób je realizujących, 4)udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania, 5)dotychczasowe doświadczenie we współpracy z Gminą Dąbrowa Biskupia, 6)promocję Gminy Dąbrowa Biskupia poprzez sport. 3. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych wniosków dokonuje Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia, po zapoznaniu się z opinią komisji. § 7. Z klubem sportowym, któremu przyznano dotację celową zawiera się umowę w formie pisemnej. § 8. Sprawozdanie z wykonania zadania określonego w umowie klub sportowy sporządza w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta. § 9. Gmina Dąbrowa Biskupia dokonuje kontroli i oceny wykonania przedmiotu umowy a w szczególności:


Id: WSENC-NCCXG-KCFOZ-INMSS-QSYRY. Podpisany Strona 1

1)stanu realizacji zadania, 2)efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, 3)prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, 4)prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawach i w postanowieniach umowy. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia. § 11. Traci moc uchwała Nr XV/87/2008 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego. § 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego.

Id: WSENC-NCCXG-KCFOZ-INMSS-QSYRY. Podpisany

Strona 2

U z as ad n i e n i e Uchwała dotyczy określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Dąbrowa Biskupia. I zastępuje dotychczasowe regulacje zawarte w Uchwale XV/87/2008 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2008 r. Ustawa o sporcie z roku 2010 wprowadza pewne nowe rozwiązania prawne i ujednolica dotychczasowe zapisy ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o sporcie kwalifikowanym. Z ważniejszych nowości to zdefiniowanie pojęcia sportu, które zostało oparte na brzmieniu art. 2 Europejskiej Karty sportu Rady Europy. Zgodnie z art. 2 nowej ustawy:' ust. l ''sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej które poprzez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach: ; ust. 2 ,,sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się na kulturę fizyczną? .Zmianie uległy także przepisy dotyczą finansowania klubów sportowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Art. 27 ust. l nowej ustawy stanowi, że ?Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego? Ustawa stwarza samorządowi możliwość finansowania sportu na warunkach w trybie określonym w uchwale organu stanowiącego z tym, że organ musi w skazać cel publiczny, który jednostka samorządu terytorialnego zamierza osiągnąć. W nowym stanie prawnym nie będzie już budzących wątpliwości przepisów bowiem art.. 28 ustawy stanowi wprost, że klub sportowy niedziałający w celu osiągnięcia zysku może ubiegać się o dotację celową w ramach realizacji zadania publicznego, a więc także klub funkcjonujący w formie spółki prawa handlowego. Zgodnie z nowymi przepisami kluby będą mogły działać w każdej formie prawnej również jako spółki z .o. o. i jako spółki akcyjne. A zatem zostaną także zniesione bariery prawne w finansowaniu sportu przez jednostki samorządu terytorialnego Ustawa określa katalog zadań, na które będzie mogła zostać przeznaczona dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Katalog zadań o kreślony został w taki sposób, aby jednostka samorządu terytorialnego w miarę posiadanych odpowiednich środków finansowych mogły zabezpieczyć funkcjonowanie klubu w podstawowym zakresie jego działalności. Dotacja będzie mogła zostać przeznaczona na: - realizację programów szkolenia sportowego - zakup sprzętu sportowego - pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodachpokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach - pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego - sfinansowania stypendiów sportowych i wynagrodzeń kadry szkoleniowej. Niniejsze przepisy stworzyły niepodważalne podstawy prawne do udzielania dotacji klubom jako podmiotom których działalność służy realizacji celów publicznych przypisanych samorządom. Taki cel to m.in. poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnych do działalności sportowej. Te cele muszą być każdorazowo określone w uchwale. Te unormowania ustawowe dotyczące finansowania sportu nie naruszają uprawnień jednostek samorządu terytorialnego do wspierania kultury fizycznej wynikających z odrębnych przepisów mianowicie, zgodnie z ustawą sport, wychowanie fizyczne i rehabilitacja ruchowa składają się na kulturę fizyczną, która stanowi zadanie pożytku publicznego. Oznaczą to, że klub sportowy, działający na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego nie działający w celu osiągnięcia zysku, może o trzymywać dotację celową w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa z dnia 22 stycznia 2010r . o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28 poz.146). Z budżetu jednostek samorządu terytorialnego będzie można finansować także stypendia dla zawodników, ale także stypendia dla trenerów oraz nagrody i wyróżnienia dla osób, które są związane z osiąganiem wysokich wyników we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. Zasady przyznawania tych stypendiów i nagród dla zawodników i trenerów ustalają uchwałami jednostki samorządu terytorialnego. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie w uchwale budżetowej Gminy Dąbrowa Biskupia.

Id: WSENC-NCCXG-KCFOZ-INMSS-QSYRY. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/80/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawki procentowej i warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Dąbrowa Biskupia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.395

  uchwała nr XIV/98/2011 Rady Gminy Białośliwie z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę nr IV/19/11 z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Białośliwie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.2476

  uchwała nr XXXVII/353/10 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Majdan Królewski w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwoju sportu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2245

  uchwała nr XVIII/ 207 /12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.92.1514

  uchwała nr XI/68/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Jedlicze w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

zamów dokument

Porady prawne

 • Obowiązki nauczyciela

  Jakie obowiązki nakłada prawo na nauczyciela?

 • Zadania zlecone gminie

  Jaki organ rozpoznaje odwołania od decyzji samorządu wydanych w ramach kompetencji zleconych?

 • Procedura zwalniania dyscyplinarnie nauczycieli

  Jakie zasady obowiązują podczas zwalniania nauczyciela. Na czym polega zwalnianie dyscyplinarne?

 • ESOch w gospodarstwie rolnym

  Posiadam gospodarstwo rolne na terenie gminy L. Baza gospodarstwa przeznaczona pod zabudowę to teren ok 6 ha. Chciałbym zawrzeć umowę z operatorem telefonii komórkowej (...)

 • Czerwony pasek na świadectwie

  Pytanie dotyczy przepisów regulujących czerwony pasek na świadectwie. Czy aktualny jest zapis § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VIII/30/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • uchwała nr IV- 13/2011 Rady Gminy Bądkowo z dnia 9 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Bądkowo

 • uchwała nr IV-10/2011 Rady Gminy Bądkowo z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bądkowo na rok 2011

 • uchwała nr V/18/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 marca 2011r. w sprawie Statutu Gminy Zławieś Wielka

 • uchwała nr IV/6/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2011rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.