Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VI/37/2011 Rady Miasta Chełmno z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Chełmnie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Miasta Chełmno
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 101 pozycja: 823
Hasła:parkowanie

UCHWAŁA NR VI/37/2011 RADY MIASTA CHEŁMNO z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Chełmnie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz U. z 2002r Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 b ust. 1 - 5, art.13 b ust. 6 pkt 2 i ust. 7, art. 13 f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz.136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, poz. 100, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 ), uchwala się co następuje: § 1. W uchwale nr XXVI/159/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych na nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Chełmnie, § 2 otrzymuje brzmienie: ?§ 2 Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP pobiera się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 16.30, w soboty w godzinach od 8.30 do 12.30.? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna. § 3. 1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chełmna 2) Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko ? Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Miasta Janusz Błażejewicz

Id: FKZBO-OHMVL-NWQSE-BRNMC-VMYPJ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.220

  uchwała nr V/34/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.99.1794

  uchwała nr LXX/1178/10 Rady Miasta Krosna z dnia 29 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.58.1198

  uchwała nr LXII/1099/10 Rady Miasta Krosna z dnia 25 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.26.606

  uchwała nr VIII/110/11 Rady Miasta Krosna z dnia 25 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.29.652

  uchwała nr XLIV/271/10 Rady Miasta Dynów z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Biskupia

 • uchwała nr VIII/30/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • uchwała nr IV- 13/2011 Rady Gminy Bądkowo z dnia 9 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Bądkowo

 • uchwała nr IV-10/2011 Rady Gminy Bądkowo z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bądkowo na rok 2011

 • uchwała nr V/18/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 marca 2011r. w sprawie Statutu Gminy Zławieś Wielka


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.