Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XI/41/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Ciechocin.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-08-22
Organ wydający:Rada Gminy Ciechocin
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 193 pozycja: 1775
Hasła:

UCHWAŁA NR XI/41/2011 RADY GMINY CIECHOCIN z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 14a ust. 1 i 1a i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, oraz z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991), Rada Gminy Ciechocin uchwala, co następuje: § 1. Ustala się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych oraz granice ich obwodów: 1) Szkoła Podstawowa w Ciechocinie, do obwodu której należą: Ciechocin, Elgiszewo i Małszyce; 2) Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Świętosławiu, do obwodu której należą: Świętosław, Piotrkowo, Morgowo, Miliszewy, Nowa Wieś i Rudaw. § 2. Ustala się następujący plan sieci publicznych gimnazjów oraz granice ich obwodów: 1) Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Nowej Wsi, do obwodu którego należą: Ciechocin, Elgiszewo, Małszyce, Świętosław, Piotrkowo, Morgowo, Miliszewy, Nowa Wieś i Rudaw. § 3. Ustala się sieć prowadzonych przez Gminę Ciechocin oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: 1) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ciechocinie; 2) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Świętosławiu. § 4. Ustala się następującą sieć innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych: 1) punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ciechocinie; 2) punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Świętosławiu § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciechocin. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko ? Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.


Id: QDNRS-MPUKM-BYGYA-KJWPX-KKOKS. Podpisany

Strona 1

Przewodniczący Rady Gminy Ciechocin Alfred Jagielski

Id: QDNRS-MPUKM-BYGYA-KJWPX-KKOKS. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1388

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/103/11 Rady Gminy Żary z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów, ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych w Gminie Żary

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.4829

  uchwała nr VI/61/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wieniawa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4400

  uchwała nr XXI/105/ 2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach oraz granic obwodów szkół podstawowych, gimnazjów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie gminy Miastków Kościelny

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/211/12 Rady Gminy Żary z dnia 21 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów, ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych w Gminie Żary

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VIII/67/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 431/6 położonej w miejscowości Mrocza

 • uchwała nr VII/35/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Uścikowo i Ustaszewo

 • uchwała nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr: 8, 9, 33 w miejscowości Barcin, gmina Barcin

 • uchwała nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 128/1 w miejscowości Kania, gmina Barcin

 • uchwała nr VIII/84/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zgniłobłoty

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.